Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
21/07/2017 18/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 706/SY-VP Thông tư Quy định điều kiện, nội dung,hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
07/08/2017 1259/QĐ-BTP Bộ Tư pháp 705/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
04/08/2017 338/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 704/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ 138 tỉnh
06/08/2017 1500/BTL-TaC Bộ tư lệnh quân khu I 703/SY-VP V/v tham gia ý kiến địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại khu vực Lũng Tém II, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
31/07/2017 451/QĐ-UBDT Uỷ ban dân tộc 702/SY-VP Quyết định công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
08/08/2017 1163/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 701/SY-VP Quyết định Phê duyệt Đề án ` Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021` UBND các huyện; Ban dân tộc; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh
11/08/2017 351/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 700/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
09/08/2017 8324/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 699/SY-VP V/v Chương trình giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2018 Các Sở, ban, ngành
31/07/2017 3888/BTNMT-ĐCKS Bộ Tài nguyên và môi trường 698/SY-VP V/v hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/04/2017 05/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 697/SY-VP Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
07/08/2017 92/2017/NĐ-CP Chính phủ 696/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/08/2017 34/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 695/SY-VP Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện Công ty Điện lực tỉnh; Các huyện, thành phố ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
07/08/2017 93/2017/NĐ-CP Chính phủ 694/SY-VP Nghị định Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước Các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tinh; Ngân hàng Nhà nước; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/08/2017 344/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 693/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
28/07/2017 19/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 692/SY-VP Thông tư Ban hành Hệ thống chi tiêu thống kê ngành giáo dục Các huyện, thành phố; Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 262/MTTW-ĐĐ Mặt trận tổ quốc Việt Nam 691/SY-VP V/v đề nghị quan tâm lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
03/07/2017 1945/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 690/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2017 Các huyện, thành phố ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
28/07/2017 44-TB/BCĐTB Ban chỉ đạo Tây Bắc 689/SY-VP Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị `Bàn giải pháp phát triển kết câú hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc` Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
15/06/2017 60/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 688/SY-VP Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
28/07/2017 25/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 687/SY-VP Thông tư quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thuỷ nội địa Các huyện, thành phố; Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
03/08/2017 70/NQ-CP Chính phủ 686/SY-VP Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công BT, PBT Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/07/2017 1125/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 685/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
03/08/2017 1137/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 684/SY-VP Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
17/07/2017 72/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 683/SY-VP Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
21/07/2017 75/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 682/SY-VP Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/07/2017 1163/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 681/SY-VP Quyết định về việc đính chính Phụ lục 01 ban hành Kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm n Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/04/2017 595/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 680/SY-VP Quyết định ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
31/07/2017 91/2017/NĐ-CP Chính phủ 679/SY-VP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Hiệp hội DN tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
04/08/2017 1131/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 678/SY-VP Công điện v/v tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
28/07/2017 1117/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 677/SY-VP Quyết định phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn