Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
04/08/2017 2318/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 736/SY-VP Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
17/08/2017 7573/BCT-QLCT Bộ Công thương 735/SY-VP V/v trả lời Công văn số 672/UBND-KTT Hội TC&BVQLNTD Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
15/08/2017 84/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 734/SY-VP Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Các huyện, thành phố; Các chi cục kiểm dịch; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
17/08/2017 1205/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 733/SY-VP Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Bình Gia; UBND huyện Văn Quan; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
16/08/2017 96/2017/NĐ-CP Chính phủ 732/SY-VP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
17/08/2017 372/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 731/SY-VP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng BT, PBT tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
30/06/2017 18/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 730/SY-VP Sao y Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1,2,3 và khoàn 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
04/08/2017 1229/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 729/SY-VP Sao y Quyết định đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
18/08/2017 378/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 728/SY-VP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2017 Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn;; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
18/08/2017 98/2017/NĐ-CP Chính phủ 727/SY-VP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
14/08/2017 3117/QĐ-BCT Bộ Công thương 726/SY-VP Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
17/08/2017 3179/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 725/SY-VP Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí để Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn triển khai ngay thi công Công trình Trường mầm non xã Bắc Xa, huyện Đình Lập UBND huyện Đình Lập; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
26/07/2017 76/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 724/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
15/08/2017 8622/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 723/SY-VP V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
16/08/2017 362/TB/VPCP Văn phòng Chính phủ 722/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” và tổng kết 4 năm thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
26/07/2017 10/2017/TT-BCT Bộ Công thương 721/SY-VP Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ;Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ;Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
31/07/2017 12/2017/TT-BCT Bộ Công thương 720/SY-VP Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực Công ty Điện lục Lạng Sơn ; hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ; Các huyện, thành phố; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
15/08/2017 8601/VPCP-CN Văn phòng Chính phủ 719/SY-VP V/v sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
23/06/2017 08/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 718/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
14/08/2017 1191/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 717/SY-VP Quyết định phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
08/08/2017 2699/CT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 716/SY-VP Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
03/08/2017 13/2017/TT-BCT Bộ Công thương 715/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT qu Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
10/08/2017 94/2017/NĐ-CP Chính phủ 714/SY-VP Nghị định Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
10/08/2017 1169/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 713/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/08/2017 2413/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 712/SY-VP Quyết định Ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
01/08/2017 33/2017/TT-BYT Bộ Y tế 711/SY-VP Thông tư Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khoẻ sinh sản phù hợp với độ tuổi Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Hội Liên hiệp PN tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
09/08/2017 75/NQ-CP Chính phủ 710/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017 Các DN NN do UBND tỉnh Quản lý; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
17/08/2017 1162/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 709/SY-VP Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/08/2017 1146/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 708/SY-VP Quyết định về việc bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện một số dự án cấp bách của địa phương Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/08/2017 353/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 707/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn