Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
06/10/2017 37/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 957/SY-VP Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 36/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 956/SY-VP Thông tư ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 26/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 955/SY-VP Thông tư ban hành ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị DECT) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/10/2017 25/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 954/SY-VP Thông tư ban hành ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lắp đặt thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/10/2017 24/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 953/SY-VP Thông tư ban hành ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E - UTRA - Phần truy nhập vô tuyến) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
27/09/2017 97/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 952/SY-VP Thông tư Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
17/10/2017 1598/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 951/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
17/10/2017 1761/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 950/SY-VP Quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF ( 470-806) MHz giai đoạn 2018-2020 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
16/10/2017 115/2017/NĐ-CP Chính phủ 949/SY-VP Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/10/2017 2646/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 948/SY-VP Quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
17/10/2017 116/2017/NĐ-CP Chính phủ 947/SY-VP Nghị định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
19/10/2017 38/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 946/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
19/10/2017 9720/BCT-XNK Bộ Công thương 945/SY-VP Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT UBND các huyện Biên giớI; Các cơ quan kiểm dịch; Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ;Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 19/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 944/SY-VP Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Công ty Điện lực LS; Các huyện, thành phố ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
26/09/2017 32/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 943/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 36/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 942/SY-VP Thông tư quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
13/10/2017 483/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 941/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại một số trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 35/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 940/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôn Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
10/10/2017 03/CT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 939/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/10/2017 106/NQ-CP Chính phủ 938/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
10/10/2017 07/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 937/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 18/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 936/SY-VP Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Ban dân tộc ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 8452/BNN-KH Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 935/SY-VP Về việc phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn vốn chi phát triển Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
14/09/2017 259/2017/QĐ-PT Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 934/SY-VP Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Vi văn Hạng) Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
12/10/2017 1559/TTg-ĐMDN Thủ tướng Chính phủ 933/SY-VP V/v sắp xếp, đổi mới các công ty Thuỷ lợi, Thuỷ nông CTy TNHH MTV khai thác CT Thuỷ lợi; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 13439/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 932/SY-VP V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 1511/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 931/SY-VP Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
05/10/2017 242/2017/TT-BQP Bộ Quốc phòng 929/SY-VP Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
09/10/2017 114/2017/NĐ-CP Chính phủ 928/SY-VP Nghị định quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa UBND các huyện Biên giới; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
06/10/2017 101/NQ-CP Chính phủ 927/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn