Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
12/12/2017 11685/BCT-KHCN Bộ Công thương 1154/SY-VP V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92 Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Bộ Công an ; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ;Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
11/12/2017 139/SY-VPQH Văn phòng Quốc hội 1153/SY-VP Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả HU,TU các huyện, TP Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
08/12/2017 13/2017/TT-BXD Bộ Xây Dựng 1152/SY-VP Thông tư Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/12/2017 47/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1151/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/12/2017 142/2017/NĐ-CP Chính phủ 1150/SY-VP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/12/2017 10036/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch và đầu tư 1149/SY-VP V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
30/11/2017 50/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1148/SY-VP Thông tư Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất Các huyện, thành phố ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/12/2017 60/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1147/SY-VP Thông tư Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
18/12/2017 13457/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1145/SY-VP Về việc kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/11/2017 139/2017/NĐ-CP Chính phủ 1144/SY-VP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát tri Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ;Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ;Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn ; Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
12/12/2017 48/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1143/SY-VP Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ;Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/12/2017 1990/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1142/SY-VP Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ;Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
12/12/2017 763-CV/TU Tỉnh uỷ Lạng Sơn 1141/SY-VP Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
11/12/2017 13205/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1140/SY-VP V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
14/12/2017 13342/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 1139/SY-VP V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” UBND huyện Đình Lập ; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Bình Gia ; UBND huyện Văn Quan; Ban dân tộc; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/12/2017 27/2017/TT-BCT Bộ Công thương 1138/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Hiệp hội DN tỉnh ;Cục thuế tỉnh Lạng Sơn;Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
15/11/2017 21/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1137/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
13/12/2017 2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1136/SY-VP Sao y Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Các huyện, thành phố ; Hội cựu chiến binh tỉnh ;Đài truyền hình Lạng Sơn ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/12/2017 5231/LĐTBXH-TCGDNN Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1135/SY-VP Sao y Công văn V/v Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của Dự án` Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp` thuộc CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2017 Các huyện, thành phố; Trường cao đẳng nghề LS; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
28/11/2017 6814/BYT-KCB Bộ Y tế 1134/SY-VP V/v Khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới về việc không hợp tác với `Quỹ vì một thế giới không thuốc lá` của tập đoàn Philip Morris Hội Chữ thập đỏ tỉnh ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
06/12/2017 1895/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1133/SY-VP Sao y Quyết định về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Các đoàn thể tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
07/12/2017 141/2017/NĐ-CP Chính phủ 1132/SY-VP Sao y Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
06/12/2017 6370/KL-BNV Bộ Nội vụ 1131/SY-VP Kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành năm 2016 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
11/12/2017 1237/KH-BCĐ389 Ban chỉ đạo 389 1130/SY-VP Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
05/12/2017 15/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 1129/SY-VP Thông tư Ban hành ` Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tỉnh dùng trong xạ trị` Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
11/12/2017 1992/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1128/SY-VP Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
07/12/2017 13070/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 1127/SY-VP V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố Báo Lạng Sơn ; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
04/12/2017 1785/QĐ-KTNN Kiểm toán nhà nước 1126/SY-VP Quyết định Kế hoạch kiểm toán năm 2018 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
05/12/2017 140/2017/NĐ-CP Chính phủ 1125/SY-VP Nghị định Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Các huyện, thành phố
07/12/2017 563/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 1124/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về xử lý vướng mắc khi triển khai Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07 tháng 3 năm 2017 và Công văn số 10285/VPVP-ĐMDN ngày 29 tháng 11 năm 2016 Các huyện, thành phố ;Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn