Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
14/11/2012 1724/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 583/SY-VP Quyết định về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch và trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính Sở Nội vụ Lạng Sơn; Sở Tư pháp Lạng Sơn,
01/11/2012 9236/BGTVT-KHĐT Bộ Giao Thông Vận Tải 582/SY-VP về việc điều kiện mặt bằng khởi công công trình giao thông đường bộ Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
26/09/2012 33/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 581/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở ban hành Kèm theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
29/11/2012 1789/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 580/SY-VP Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Sở Tư pháp Lạng Sơn; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
30/11/2012 10052/BKHĐT-TH Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 579/SY-VP Về việc điều chỉnh dự kiến KH vốn TPCP năm 2013 Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế Lạng; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
22/11/2012 3679/BQP-BTTM Bộ Quốc Phòng 578/SY-VP Về việc địa điểm đầu tư dự án khu dân cư và thương mại Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn UBND Huyện Hữu Lũng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
14/11/2012 33/2012/TT-BCT Bộ Công Thương 577/SY-VP Thông tư Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn. Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương Lạng Sơn.
26/11/2012 7157/QĐ-BCT Bộ Công Thương 576/SY-VP Quyết định phê duỵêt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương Lạng Sơn.
26/11/2012 30/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 575/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống láng phí Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/11/2012 1011/BC-BYT Bộ Y Tế 574/SY-VP Báo cáo kết quả Hội thảo Quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh Các huyện, thành phố; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình; Báo Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
21/11/2012 7037/QĐ-BCT Bộ Công Thương 573/SY-VP Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Công thương Lạng Sơn.
19/11/2012 1368/QĐ-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 572/SY-VP Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ. Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
26/11/2012 29/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 571/SY-VP Chỉ thị về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân Các huyện, thành phố; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
26/11/2012 1783/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 570/SY-VP Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/11/2012 2158/TCDN-KHTC Tổng Cục Dạy Nghề 569/SY-VP Về việc hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG về việc làm và Dạy nghề. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; Các huyện, thành phố.
28/11/2012 31/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 568/SY-VP Chỉ thị về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng. Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/11/2012 1781/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 567/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh .
28/11/2012 590/SNgV-BTC Ban Tổ Chức Hội Nghị Lần Thứ 5 UBCTLH 566/SY-VP Về việc thông báo về trang phục dự Hội nghị Uỷ ban Công tác liên hợp (ngày 05 - 07 tháng 12 năm 2012) UBND Thành phố; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Tràng Định; Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ Lạng Sơn.
01/11/2012 1921/BXD-TTr Bộ Xây Dựng 565/SY-VP Về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến nhà sô 17A Chính Cai (cũ) tỉnh Lạng Sơn Cty TNHH MTV ĐT&PTnhà và đô thị lạng sơn; UBND Thành phố Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Thanh tra tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/11/2012 386/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 564/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình chuẩn bị hàng hoá chi dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
21/11/2012 1775/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 563/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới. Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Tỉnh uỷ.
21/11/2012 385/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 562/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Văn phòng Điều phối; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
23/11/2012 1782/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 561/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Vịêt Nam giai đoạn 2012-2015 Cty Điện lực Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương Lạng Sơn.
21/11/2012 1776/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 560/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới,hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Các huyện, thành phố.
20/11/2012 1942/BTL-TaC Bộ Tư Lệnh Quân Khu I 559/SY-VP Về việc địa điểm trồng rừng nguyên liệu sản xuất ván MDF trên địa bàn huyện Tràng Định, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát. UBND Huyện Tràng Định; UBND Huyện Bình Gia; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
21/11/2012 100/2012/NĐ-CP Chính Phủ 558/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
20/11/2012 1209/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ 557/SY-VP Quyết định phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Nội vụ" Thanh tra tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
12/11/2012 32/2012/TT-BCT Bộ Công Thương 556/SY-VP Thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
09/11/2012 190/2012/TT-BTC Bộ Tài Chính 555/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Công an tỉnh; Các huyện, thành phố.
09/11/2012 189/2012/TT-BTC Bộ Tài Chính 554/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài Các huyện, thành phố; Sở Ngoại vụ Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn