Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
14/09/2012 324/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 374/SY-VP Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 Các TV BCĐ PC AIDS; Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
10/09/2012 05/CT-BYT Bộ Y Tế 373/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài ChínhThường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
05/09/2012 759/TB-BYT Bộ Y Tế 372/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại hội thảo "Tăng cường thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 nhằm góp phần giảm quá tải bệnh viện" Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
12/09/2012 68/2012/NĐ-CP Chính Phủ 371/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.
10/09/2012 67/2012/NĐ-CP Chính Phủ 370/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/08/2012 2089/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 369/SY-VP Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011 Các huyện, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
14/09/2012 8746/BCT-TMMN Bộ Công Thương 368/SY-VP Về việc xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu. Các hội DN tinh; Chi cục kiểm dịch động vật tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Cục Thuế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; Sở Công thương; Công an tỉnh; Các TV Ban chỉ đạo 127 tỉnh.
31/08/2012 2989/CT-BNN-TT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 367/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2012 Các huyện, thành phố; Ban Dân tộc; Hội Nông dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương Lạng Sơn.
05/09/2012 2317/KH-UBND UBND Tỉnh Cao Bằng 366/SY-VP Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Uỷ ban công tác liên hợp các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc choang Quảng Tây (Trung Quốc) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ Lạng Sơn.
13/09/2012 55/NĐ-CP Chính Phủ 365/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2012 Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
15/08/2012 33/2012/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 364/SY-VP Thông tư 33/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông quy định về đường ngang UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn.
12/09/2012 1277/VPCTN-TĐKT Văn Phòng Chủ Tịch Nước 363/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐTĐKTTW Nguyễn Thị Doan tại phiên họp lần thứ 48 của Hội đồng HĐTĐKTTW. Cụm trưởng các cụm thi đua; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; Các TV HDTDDKT tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh
05/09/2012 21/2012/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hôi 362/SY-VP Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm Các đoàn thể tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Sở Tư pháp; Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Các huyện, thành phố; Các ngành TV BCĐ Giảm nghèo.
01/10/2012 1203/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 361/SY-VP Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 Các TV BCĐ PCHIV/AiDS tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
31/08/2012 1202/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 360/SY-VP Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 TV BCĐ PCHIV,AIDS tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Y tế; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
07/09/2012 37/2012/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 359/SY-VP Quyết định về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Vịêt Nam giai đoạn 2012-2015 Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/09/2012 1211/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 358/SY-VP Quyết định phê duỵêt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015. Các huyện, thành phố;Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
29/12/2011 4009/QĐ-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 357/SY-VP Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/09/2012 1228/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 356/SY-VP Quyết định phê duỵêt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/09/2012 64/2012/NĐ-CP Chính Phủ 355/SY-VP Nghị định về cấp giấy phép xây dựng. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/09/2012 1210/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 354/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 Các huyện, thành phố; Ban Dân tộc; Sở Tài; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Tỉnh uỷ.
01/10/2012 1199/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 353/SY-VP Quyết định phê duỵêt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2012-2015 Các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Thường trực Tỉnh uỷ.
10/09/2012 1236/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 352/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ Luật hình sự năm 1999. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh; Sở Tư pháp; Các huyện, thành phố.
07/09/2012 1233/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 351/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ.
06/09/2012 3094/TB-BVHTTDL Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch 350/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch. Hiệp Hội du lịch tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.
04/09/2012 1715/TB-BTĐKT Ban Thi Đua Khen Thưởng Trung ương 349/SY-VP Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn năm 2012 Các TV Hội đồng TĐKT tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
02/09/2012 1206/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 348/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/09/2012 1216/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 347/SY-VP Quyết định phê duỵêt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030. Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
31/08/2012 04/2012/TT-BNV Bộ Nội Vụ 346/SY-VP Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố.
06/09/2012 65/2012/NĐ-CP Chính Phủ 345/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Thường trực Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Các huyện, thành phố.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn