Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
31/10/2016 2083/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1007/SY-VP Quyết định về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban dân tộc Sở Văn Hóa và TDTT ; Sở Thông tin; Sở Công thương tỉnh; Sở Y Tế; Sở Tư pháp tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh
31/10/2016 48/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1006/SY-VP Sao y Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố Các sở ngành TV BCĐ Giảm nghèo tỉnh
28/10/2016 2053/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1005/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2016 93/NQ-CP Chính phủ 1004/SY-VP Nghị quyết về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
01/11/2016 12/CT-BCT Bộ Công thương 1003/SY-VP Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Công ty Điện lực;Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Thông tin; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y Tế; Sở NN và PTNT ; Sở Tài Chính
31/10/2016 30/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 1002/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Y Tế; Sở Tư pháp; Sở Công thương
01/11/2016 145/2016/NĐ-CP Chính phủ 1001/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn
27/10/2016 2048/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1000/SY-VP Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/10/2016 5348/BGDĐT-NGCBQLCSGD Bộ Giáo dục và Đào tạo 999/SY-VP Về việc tổ chức thi thăng hạng giảng viên năm 2016 Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ
28/10/2016 4293/QĐ-BCT Bộ Công thương 998/SY-VP Quyết định phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM; Sở NN và PTNT; Sở Công thương
20/10/2016 06/CT-BCA-C41 Bộ Công an 997/SY-VP Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng; Thường trực Tỉnh uỷ; Sở Tư pháp; Sở NN và PTNT; Sở Nội Vụ Tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
19/05/2016 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC BỘ TƯ PHÁP-BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 996/SY-VP Thông tư liên tịch quy định hoạt động của BCĐ thi hành án dân sự Các huyện, thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
11/10/2016 1382/QĐ-VPQH Văn phòng Quốc hội 995/SY-VP Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo văn phòng Quốc hội Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
12/10/2016 30/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 994/SY-VP Thông tư về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu Các huyện, thành phố; Thanh tra; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư
24/10/2016 323/QĐ-UBCĐASW Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại 993/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại Hiệp Hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Nội Vụ; Sở Y Tế; Sở Xây Dựng; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Tư pháp; Sở Thông tin; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở NN và PTNT; Sở Ngoại vụ; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Tài Chính
27/10/2016 2044/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 992/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Khung chính sách năm 2016 ( Bổ sung), khung chính sách năm 2017 và Văn Kiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ( SP-RCC) giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Ban Quản lý cửa khẩu ;Sở NN và PTNT; Sở Công thương; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Giao thông Vận tải
20/10/2016 2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 991/SY-VP Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
20/10/2016 155/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 989/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ ... Các huyện, thành phố; TV BCĐ 389 tỉnh
27/10/2016 1889/TTg-TH Thủ tướng Chính phủ 988/SY-VP V/v Triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố BT, PBT TT TU
21/10/2016 161/2016/TT-BQP Bộ Quốc phòng 987/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
27/10/2016 349/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 986/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm Các huyện, thành phố; TV BCĐ 389 tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
17/10/2016 43/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 985/SY-VP Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/10/2016 09/2016/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 984/SY-VP Thông tư quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng Các đoàn thể tỉnh Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
25/10/2016 4322/BVHTTDL-VHCS Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 983/SY-VP Về việc hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
27/10/2016 9223/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 982/SY-VP V/v đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
19/10/2016 44/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 981/SY-VP Quyết định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
19/10/2016 45/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 980/SY-VP Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.
13/10/2016 23/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 979/SY-VP Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động tra các kỳ thi Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo.
21/10/2016 3853/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ 978/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án ?Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
18/10/2016 1998/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 977/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn