Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
25/10/2014 99/2014/NĐ-CP Chính Phủ 696/SY-VP Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/10/2014 3897/BVHTTDL-VHCS Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 695/SY-VP Về việc thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hoá trong xây dựng nông thôn mới TV BCĐ XD Nông thôn mới tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
10/10/2014 26/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 694/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quôc gia TCVN iSO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành c Chi cục TC ĐLCL tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/10/2014 827/NQ-UBTVQH13 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 693/SY-VP Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát ? Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển khi tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (Trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/11/2014 79/NQ-CP Chính Phủ 692/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/10/2014 1984/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 691/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
30/10/2014 1976/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 690/SY-VP Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
24/10/2014 1920/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 689/SY-VP Quyết định 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020. Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
29/10/2014 4691/QĐ-BNN-QLDN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 688/SY-VP Quyết định v,v tiến hành cổ phần hoá đồng thời công ty mẹ và các công ty con của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam UBND Huyện Hữu Lũng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/10/2014 4590/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 687/SY-VP Quyết định giao nhiệm vụ các đơn vị tổ chức thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại 25 tỉnh giai đoạn 2014-2015 thuộc dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
23/10/2014 15286/BTC-QLCS Bộ Tài Chính 686/SY-VP V/v Hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm định giá đất và hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. TV tổ CVGV HĐ TĐ giá đất tỉnh; TV tổ CVGV HĐ TĐ bảng giá đất tỉnh; Các huyện, thành phố; TV HĐ TĐ giá đất tỉnh; TV HĐ TĐ bảng giá đất tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
30/10/2014 1952/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 685/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. TT, cá nhân có tên tại QĐ 1952; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
17/10/2014 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch-Bộ Nội Vụ 684/SY-VP Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
24/10/2014 98/2014/NĐ-CP Chính Phủ 683/SY-VP Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Hội cựu chiến binh tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/10/2014 97/2014/NĐ-CP Chính Phủ 682/SY-VP Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ.
24/10/2014 77/NQ-CP Chính Phủ 681/SY-VP Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
28/10/2014 2118/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 680/SY-VP Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Các ngành TV BCĐ 389 tỉnh; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố.
22/10/2014 8303/VPCP-TCCV Văn Phòng Chính Phủ 679/SY-VP V/v Công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Nội vụ; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
16/10/2014 05/2014/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ 678/SY-VP Thông tư Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
06/10/2014 46/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 677/SY-VP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa. Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Công thương Lạng Sơn.
20/10/2014 53/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 676/SY-VP Thông tư 53/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Công an tỉnh; Sở Công thương Lạng Sơn.
15/10/2014 48/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 675/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Công an tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
24/10/2014 421/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 674/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo chương trương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối; các thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới.
10/10/2014 33/2014/TT-BCT Bộ Công Thương 673/SY-VP Thông tư 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng Lạng Sơn.
17/10/2014 93/2014/NĐ-CP Chính Phủ 672/SY-VP Nghị định 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Các huyện, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
17/10/2014 95/2014/NĐ-CP Chính Phủ 671/SY-VP Nghị định 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Sở Tài Chính;Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
17/10/2014 94/2014/NĐ-CP Chính Phủ 670/SY-VP Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
08/10/2014 25/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 669/SY-VP Thông tư số: 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn
14/10/2014 2563/BXD-KTXD Bộ Xây Dựng 668/SY-VP V/v: Xác định chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị UBND Thành phố Lạng Sơn; Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn Sở; Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/10/2014 1918/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 667/SY-VP Quyết định v.v Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và nguồn nhân lực có tay nghề cao tại các cơ sở dạy nghề trong Quân đội đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn