Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
11/12/2015 30/2015/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 808/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban dân tộc; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Nội Vụ; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
16/12/2015 54/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 807/SY-VP Thông tư hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng Thường trực Tỉnh uỷ; Hiệp hội DN tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/12/2015 10703/VPCP-TCCV Văn Phòng Chính Phủ 806/SY-VP Về việc Ban chỉ đạo và Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
22/12/2015 2361/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 805/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Thông tin; Sở Y Tế; Sở Tư pháp; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
14/12/2015 59/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi Trường 804/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Xây Dựng Lạng Sơn.
25/12/2015 413/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 803/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2011-2015 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
23/12/2015 410/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 802/SY-VP Thông báo kết luân của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Các huyện, thành phố; Các sở, ngành TV BCĐ 389 tỉnh.
18/12/2015 12933/BCT-KH Bộ Công Thương 801/SY-VP Về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Vịêt Nam để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp tới mua bán hàng hoá. Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Cục thuế tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Công thương; Sở Xây Dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
10/12/2015 112/2015/QH13 Quốc Hội 800/SY-VP Nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh cho các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn.
08/12/2015 2236/TTg-KTTH Thủ Tướng Chính Phủ 799/SY-VP Về việc lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Công thương; Sơn Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/12/2015 64/2015/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 798/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
17/11/2015 185/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính 797/SY-VP Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
19/12/2015 406/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 796/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
14/12/2015 13696/QĐ-BCT Bộ Công Thương 795/SY-VP Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền giang, Sóc Trăng thuộc ( Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xé UBND Huyện Cao Lộc; Công an tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn.
16/11/2015 40/2015/TT-BYT Bộ Y Tế 794/SY-VP Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Các huyện, thành phố; Ban BVCSSKCB tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.
14/12/2015 48/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 793/SY-VP Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
04/12/2015 125/2015/NĐ-CP Chính Phủ 792/SY-VP Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.
10/12/2015 1828/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 791/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn.
16/12/2015 402/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 790/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 Các huyện, thành phố; Sở Công thương; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
08/12/2015 2213/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 789/SY-VP Quyết định về việc ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
03/12/2015 197/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính 788/SY-VP Thông tư quy định về hành nghề chứng khoán Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/12/2015 18619/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 787/SY-VP Về việc kiến nghị bổ sung nguồn vốn vào tiêu chí dự án khởi công mới không nhất thiết phải quyết định đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
01/12/2015 20/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 786/SY-VP Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
07/12/2015 17/2015/TTLT-BTP-BQP Bộ Tư Pháp-Bộ Quốc Phòng 785/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
15/12/2015 129/2015/NĐ-CP Chính Phủ 784/SY-VP Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/12/2015 18761/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 783/SY-VP Về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
09/12/2015 5085/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 782/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sở Thông tin; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
09/12/2015 25/2015/TT-NHNN Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 781/SY-VP Thông tư hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội Hiệp hội DN tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
15/12/2015 27/2015/TT-NHNN Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 780/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vữ Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
14/12/2015 127/2015/NĐ-CP Chính Phủ 779/SY-VP Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở Tài Chính; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Dương Văn Chiều, Phó chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn