Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
31/03/2014 39/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 300/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứing dịch vụ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
21/04/2014 17/2014/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 299/SY-VP Thông tư hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn
26/02/2014 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH Bộ Y Tế-Bộ Nội Vụ-Bộ Tài Chính-Bộ Lao Đông Thương Binh và Xã Hội 298/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, nhười lao động trong các cơ sở y tế công lập Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố.
13/05/2014 200/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 297/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi và các dịch bệnh mới nổi Các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế Lạng Sơn.
16/05/2014 697/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 296/SY-VP Về việc đảm bảo an ninh trật tự các cơ quan báo chí tỉnh; Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
13/05/2014 31/NQ-CP Chính Phủ 295/SY-VP Nghị quyết ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/04/2014 596/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 294/SY-VP Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Công thương; Sở Ngoại vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/05/2014 5854/BTC-TCT Bộ Tài Chính 293/SY-VP Về việc chính sách thuế liên quan đến tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
11/05/2014 686/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 292/SY-VP Quyết định về chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp UBND Huyện Hữu Lũng; UBND Huyện Đình Lập; UBND Huyện Lộc Bình; Sở Lao động Thương binh & Xã hội Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Tỉnh uỷ.
11/05/2014 689/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 291/SY-VP Quyết định phê duyệt chương trình phát triển thương mại từ quốc gia giai đoạn 2014-2020 Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương Lạng Sơn.
13/05/2014 41/2014/NĐ-CP Chính Phủ 290/SY-VP Nghị định quy định về tổ và hoạt động thanh tra Công an nhân dân Thanh tra tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
12/05/2014 196/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 289/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014 Các huyện, thành phố; Chi nhánh NHNN tỉnh; Sở Nội vụ ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
07/05/2014 651/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 288/SY-VP Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Văn phòng Điều phối; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/04/2014 744/CS-NC Cục Chính Sách 287/SY-VP Hướng dẫn tổ chức khảo sát đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội cựu TNXP tỉnh; Hội cựu Chiến binh tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Công an tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
06/05/2014 529/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Đông Thương Binh và Xã Hội 286/SY-VP Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 TV BCĐ Giảm nghèo tỉnh; Các huyện, thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/04/2014 183/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 285/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cuộc họp ban chỉ đạo Nhà nước quy hoạch phát triển điện lực quốc gia Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/05/2014 1870/BC-ĐGS Đoàn Giám Sát 284/SY-VP Báo cáo kết quả giám sát (Việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra) tại các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn Sở Tài Chính; Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/04/2014 02/2014/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ 283/SY-VP Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
26/04/2014 04/QĐ-BCĐ Bạn Chỉ Đạo Thông Tin Tuyên Truyền ASEAN 282/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015. Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/04/2014 182/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 281/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thứ nhất của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
05/05/2014 639/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 280/SY-VP Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố; TV BCĐ XDNTM tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/05/2014 37/2014/NĐ-CP Chính Phủ 279/SY-VP Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
24/04/2014 54/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 278/SY-VP Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/04/2014 47/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 277/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại Chi nhánh NHNN tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
22/04/2014 5167/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 276/SY-VP Về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/04/2014 48/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 275/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển ki Các huyện, thành phố.
18/04/2014 13/2014/TT-NHNN Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 274/SY-VP Thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
05/05/2014 644/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 273/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án (Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn) Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
29/04/2014 631/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 272/SY-VP Quyết định về việc ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 UBND Huyện Văn Lãng; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh.
05/05/2014 187/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 271/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 và định hướng đến năm 201 Các huyện, thành phố; TV BCĐ Giảm nghèo tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn