Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
31/10/2014 34/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 719/SY-VP Thông tư 34/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu UBND Huyện Văn Quan; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh.
14/11/2014 104/2014/NĐ-CP Chính Phủ 718/SY-VP Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất. Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
13/11/2014 9092/VPCP-KGVX Văn Phòng Chính Phủ 717/SY-VP V/v Báo cáo kết quả Hội nghị quốc goa về ĐMC, ĐTM và CBM Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
10/11/2014 102/2014/NĐ-CP Chính Phủ 716/SY-VP Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
14/11/2014 2804/BC-UBPL13 Ủy Ban Pháp Luật 715/SY-VP Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Thanh tra tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/11/2014 2074/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 714/SY-VP Quyết định 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/08/1945-19/08/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/08/2005-19/08/2015) Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
12/11/2014 9041/VPCP-KTN Văn Phòng Chính Phủ 713/SY-VP Về việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối; Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
31/10/2014 06/2014/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ 712/SY-VP Thông tư 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình tiếp công dân. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/10/2014 07/2014/TT-TTCP Thanh Tra Chính Phủ 711/SY-VP Thông tư 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
13/11/2014 2053/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 710/SY-VP Quyết định 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập Các huyện, thành phố; Hội khuyến học tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
10/11/2014 428/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 709/SY-VP Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy và đề xuất, kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh. Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế Lạng Sơn.
11/11/2014 2047/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 708/SY-VP Quyết định 2047/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tiết b điểm 4 Mục II Điều 1 Quyết định 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển giao các chương trình: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
12/11/2014 1400/QĐ-TLĐ Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam 707/SY-VP Quyết định v.v điều chỉnh Quy hoạch mạng lướng các cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoán đến năm 2020. Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
11/11/2014 103/2014/NĐ-CP Chính Phủ 706/SY-VP Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, Hiệp hội DN tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/10/2014 9840/QĐ-BCT Bộ Công Thương 705/SY-VP Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật̀ Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương Lạng Sơn.
15/10/2014 28/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 704/SY-VP Thông tư 28/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn
22/08/2014 48/2014/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 703/SY-VP Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Các huyện, thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
27/10/2014 2756/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 702/SY-VP Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong linh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu tư phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
03/11/2014 2487/BTĐKT-VI Ban Thi Đua Khen Thưởng Trung Ương 701/SY-VP Về việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Hiệp hội các DN tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn.
30/10/2014 60/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 700/SY-VP Quyết định quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Công thương Lạng Sơn.
03/11/2014 1985/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 699/SY-VP Quyết định về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Sở Nội vụ; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
30/10/2014 2167/TTg-KTN Thủ Tướng Chính Phủ 698/SY-VP V/v Chủ trương đầu tư tuyến đường Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT. UBND Thành phố; UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND Huyện Chi Lăng; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/10/2014 34/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 697/SY-VP Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ Lạng Sơn.
25/10/2014 99/2014/NĐ-CP Chính Phủ 696/SY-VP Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/10/2014 3897/BVHTTDL-VHCS Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 695/SY-VP Về việc thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hoá trong xây dựng nông thôn mới TV BCĐ XD Nông thôn mới tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
10/10/2014 26/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 694/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quôc gia TCVN iSO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành c Chi cục TC ĐLCL tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/10/2014 827/NQ-UBTVQH13 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 693/SY-VP Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát ? Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển khi tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (Trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/11/2014 79/NQ-CP Chính Phủ 692/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/10/2014 1984/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 691/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
30/10/2014 1976/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 690/SY-VP Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn