Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
31/08/2015 793/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 544/SY-VP Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về điều chỉnh thiết kế cơ sở (TKCS) dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Km1+800-Km45+100 UBND Thành phố; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Cao Lộc; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
01/08/2015 292/TT.HĐTS Hội Đồng Trị Sự 543/SY-VP Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban Dân Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
18/08/2015 1007/TB-VT Cuucj Vận Tải 542/SY-VP Thông báo cước vận chuyển pháo hoa Tết Bính Thân - 2015 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
25/08/2015 3131/CT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 541/SY-VP Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Các huyện, thành phố; Hội Khuyến học tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
24/08/2015 1467/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 540/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Cục Hải quan; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Sở Công thương Lạng Sơn.
19/08/2015 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội-Bộ Nội Vụ 539/SY-VP Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
18/08/2015 24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 538/SY-VP Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
20/08/2015 28/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 537/SY-VP Thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Hiệp hội Doanh nghịêp tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
25/08/2015 1471/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 535/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Kho Bạc Nhà nước; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/07/2015 28/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 534/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
13/08/2015 7210/HD-BQP Bộ Quốc Phòng 536/SY-VP Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chuyển quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới) Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
19/08/2015 283/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 532/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
30/08/2015 3037/QĐ-BNN-HCQT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 531/SY-VP Quyết định điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 2254/BNN-HTQT ngày 19/9/2012 về việc phê duyệt Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/08/2015 279/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 530/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp xử lý, sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện Công ty Điện lực; UBND Huyện Lộc Bình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
12/08/2015 2038/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi Trường 529/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 4 UBND Huyện Chi Lăng; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/08/2015 36/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi Trường 528/SY-VP Thông tư về quản lý chất thải nguy hại Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Hải quan; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
18/08/2015 1415/TTg-KGVX Thủ Tướng Chính Phủ 527/SY-VP Về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về bảo vệ môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
17/08/2015 1359/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 526/SY-VP Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
13/08/2015 100/BC-UBDT Ủy Ban Dân Tộc 525/SY-VP Báo cáo kết quả Hội nghị giao ban công tác dân tộc khu vực biên giới phía bắc Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
11/08/2015 3195/QĐ-BNN-TCTS Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 524/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Đình Lập; UBND Huyện Bình Gia; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
03/08/2015 10589/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 523/SY-VP Về việc hướng dẫn phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối - BCĐ Xây dựng NTM tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/08/2015 8249/QĐ-BCT Bộ Công Thương 522/SY-VP Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Công ty Điện lực; Ban Quản lý ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý ĐTXD Công trình dân dụng; Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/08/2015 2448/QĐ-EVNNPC Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc 521/SY-VP Quyết định về việc tiếp nhận và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Lạng Sơn Công ty Điện lực; Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/08/2015 59/NQ-CP Chính Phủ 520/SY-VP Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Các huyện, thành phố; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Cục Thuế tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/08/2015 269/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 519/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm TV Tổ CVGV BCĐ tỉnh; TV BCĐ VSATTP tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế Lạng Sơn.
07/08/2015 268/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 518/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 59 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Các huyện, thành phố; TV HĐ TĐKT tỉnh; Sở Nội vụ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
11/08/2015 273/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 517/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ TV BCĐ CCHC tỉnh; Các huyện, thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
10/08/2015 6260/VPCP-V.I Văn Phòng Chính Phủ 516/SY-VP Về việc báo cáo kết quả thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn NSNN và TPCP Kho Bạc Nhà nước Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
23/07/2015 01/2015/TT-UBDT Ủy Ban Dân Tộc 515/SY-VP Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.
06/08/2015 64/2015/NĐ-CP Chính Phủ 514/SY-VP Nghị định Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Thanh tra tỉnh; Cục Hải quan; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn