Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
09/11/2015 4638/QĐ-BNN-HTQT Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 93/SY-VP Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Sửa chữa và nâng cao an toàn đập) WB8 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
22/01/2016 1134/NQ-UBTVQH13 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 92/SY-VP Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, Đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung HĐND các huyện TP; Các ban Đảng tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
16/01/2016 1132/NQ-UBTVQH13 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 91/SY-VP Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND các huyện TP; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Các đoàn thể tỉnh; Các ban đảng tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/12/2015 1905/QĐ-KTNN Kiểm Toán Nhà Nước 90/SY-VP Quyết định kế hoạch kiểm toán năm 2016 Chi Cục thuế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
08/01/2016 02/2016/TT-BQP Bộ Quốc Phòng 89/SY-VP Thông tư quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thảo dân quân tự vệ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/12/2015 51/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 88/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp x Công ty Điện lực; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
14/01/2016 12/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 87/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 ngành tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Sở Y Tế; Sở NN và PTNT; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn.
15/01/2016 04/SY-VPQH Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 86/SY-VP Nghị quyết công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Các huyện TP; Các huyện, thành phố; Các ban đảng tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn.
11/01/2016 76/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 85/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hội TC&BVQL người TD tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Thông tin; Sở NN và PTNT; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
12/01/2016 10/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 84/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/01/2016 213/BCĐTWVSATTP Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 83/SY-VP Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội Xuân 2016 Các huyện, thành phố; TV BCĐ VSATTP tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin; Sở Công thương; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
31/12/2015 92/2015/TT-BGTVT Bộ Gia Thông Vận Tải 82/SY-VP Thông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô Các huyện, thành phố
31/12/2015 91/2015/TT-BGTVT Bộ Gia Thông Vận Tải 81/SY-VP Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.
30/12/2015 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Bộ Khoa Học và Công Nghệ-Bộ Tài Chính 80/SY-VP Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Các huyện, thành phố
11/01/2016 05/2016/NĐ-CP Chính Phủ 79/SY-VP Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.
22/12/2015 1872/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 78/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
14/01/2016 101/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 77/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án Dan sự tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh Lạng Sơn.
31/12/2015 14768/QĐ-BCT Bộ Công Thương 76/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội Vụ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
18/12/2015 451/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 138/CP 75/SY-VP Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015 Công an tỉnh; TV BCĐ 138 tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
12/01/2016 09/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 74/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; tổng kết công tác đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; tổng kết công tác năm 2015 và triể Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
12/01/2016 87/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 73/SY-VP Quyết định tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Công an tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Sở NN và PTNT; Sở Công thương; Sở Y Tế; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/12/2015 52/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 72/SY-VP Thông tư quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; các cơ quan kiểm dịch tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Giao thông Vận tải; Sở Ngoại vụ tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/12/2015 54/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 71/SY-VP Thông tư quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; các cơ quan kiểm dịch tỉnh; chi nhánh NHNN tỉnh; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Giao thông Vận tải; Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/12/2015 55/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 70/SY-VP Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Các huyện, thành phố; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Giao thông Vận tải; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Xây Dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
13/01/2016 01/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 69/SY-VP Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh; uỷ Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/12/2015 53/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 68/SY-VP Thông tư quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây Dựng Lạng Sơn.
31/12/2015 136/2015/NĐ-CP Chính Phủ 67/SY-VP Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.
31/12/2015 2525/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 66/SY-VP Quyết định về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 Sở NN và PTNT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/01/2016 01/NQ-CP Chính Phủ 65/SY-VP Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/12/2015 2526/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 64/SY-VP Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn