Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
28/09/2017 12/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 1170/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường Các huyện, thành phố ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ;Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
15/12/2017 146/2017/NĐ-CP Chính phủ 1169/SY-VP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
15/12/2017 144/2017/NĐ-CP Chính phủ 1168/SY-VP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
19/12/2017 1141/TTr-KHTH Bộ Tài Chính 1167/SY-VP Về việc thông báo kế hoach thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2018 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
14/12/2017 14130/BGTVT-KCHT Bộ Giao thông vận tải 1165/SY-VP V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thuỷ nội địa Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
18/12/2017 4588/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông 1164/SY-VP V/v công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
15/11/2017 31/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1163/SY-VP Thông tư quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/12/2017 38/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1162/SY-VP Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn ; Báo Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ;Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ; Văn phòng Tỉnh uỷ
11/12/2017 140/SY-VPQH Văn phòng Quốc hội 1161/SY-VP Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
24/11/2017 136/SY-VPQH Văn phòng Quốc hội 1160/SY-VP Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Thường trực Tỉnh uỷ ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/12/2017 143/SY-VPQH Văn phòng Quốc hội 1159/SY-VP Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh ; Các Sở, ban, ngành ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
22/12/2017 3153/QĐ-TTCP Thanh tra chính phủ 1158/SY-VP Quyết định về việc thành lập Tổ công tác, xem xét việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn Công an huyện Cao Lộc ; HU Cao lộc ; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
12/12/2017 4635/QĐ-BCT Bộ Công thương 1157/SY-VP Quyết định về việc bổ sug danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
15/11/2017 121/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1156/SY-VP Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động `Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh` Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
19/12/2017 4246/BKHCN-TCCB Bộ Khoa học và công nghệ 1155/SY-VP V/v thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
12/12/2017 11685/BCT-KHCN Bộ Công thương 1154/SY-VP V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92 Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Bộ Công an ; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ;Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
11/12/2017 139/SY-VPQH Văn phòng Quốc hội 1153/SY-VP Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả HU,TU các huyện, TP Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
08/12/2017 13/2017/TT-BXD Bộ Xây Dựng 1152/SY-VP Thông tư Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/12/2017 47/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1151/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/12/2017 142/2017/NĐ-CP Chính phủ 1150/SY-VP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/12/2017 10036/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch và đầu tư 1149/SY-VP V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
30/11/2017 50/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1148/SY-VP Thông tư Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất Các huyện, thành phố ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/12/2017 60/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1147/SY-VP Thông tư Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
18/12/2017 13457/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1145/SY-VP Về việc kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/11/2017 139/2017/NĐ-CP Chính phủ 1144/SY-VP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát tri Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ;Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ;Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn ; Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
12/12/2017 48/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1143/SY-VP Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ;Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/12/2017 1990/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1142/SY-VP Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ;Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
12/12/2017 763-CV/TU Tỉnh uỷ Lạng Sơn 1141/SY-VP Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
11/12/2017 13205/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1140/SY-VP V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
14/12/2017 13342/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 1139/SY-VP V/v Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” UBND huyện Đình Lập ; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Bình Gia ; UBND huyện Văn Quan; Ban dân tộc; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn