Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
16/01/2017 59/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 139/SY-VP Quyết định về việc `Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn` Các huyện, thành phố ; Ban dân tộc; Hội cựu chiến binh tỉnh ; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội liên hiệp PN tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
27/12/2016 46/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 138/SY-VP Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
06/02/2017 7185/QĐ-BYT Bộ Y tế 137/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 Các huyện, thành phố ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
26/12/2016 47/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 136/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Hiệp hội DN tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
26/12/2016 49/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 135/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
20/01/2017 26/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 134/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam Các huyện, thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
19/01/2017 23/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 133/SY-VP Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hơp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016 Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
16/01/2017 122/QĐ-BCT Bộ Công thương 132/SY-VP Quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Các huyện, thành phố
20/01/2017 98/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 131/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
18/01/2017 68/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 130/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
24/01/2017 105/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 129/SY-VP Quyết định về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Các huyện, thành phố ; Hội nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp PN tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Văn phòng Tỉnh uỷ ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
17/01/2017 02/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 128/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
20/01/2017 88/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 127/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
20/01/2017 210/QĐ-BNN-XD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 126/SY-VP Quyết định phê duyệt danh mục công trình thuỷ lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2017 Văn phòng BCHPCTT tỉnh; UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
26/12/2016 46/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 125/SY-VP Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần vô số tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
17/01/2017 164/QĐ-BQP Bộ Quốc phòng 124/SY-VP Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
18/01/2017 12/QĐ-BCĐ138/CP Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ 123/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ Thường trực Tỉnh uỷ ; Các TV BCĐ 138 tỉnh; Các huyện, thành phố
24/01/2017 87/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 122/SY-VP Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
16/01/2017 03/2017/NĐ-CP Chính phủ 121/SY-VP Nghị định về kinh doanh casino Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Cục thuế Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
25/01/2017 07/2017/NĐ-CP Chính phủ 120/SY-VP Nghị định Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Thường trực Tỉnh uỷ ; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh ; Các Sở, ban, ngành
02/02/2017 156/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 119/SY-VP Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; HĐND tỉnh Lạng Sơn
27/01/2017 476/CV-TU Tỉnh ủy Lạng Sơn 118/SY-VP V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
30/12/2016 9294/BYT-KHTC Bộ Y tế 117/SY-VP V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố ; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TVBCĐ 389 tỉnh
17/01/2017 41-CV/THND Trung tâm truyền hình nhân dân - Báo Nhân Dân 116/SY-VP V/v tổ chức đoàn báo công dâng Bác và tiếp kiến Lãnh đạo Đảng Nhà nước trong khuôn khổ chương trình Sáng mãi niềm tin theo Đảng Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Các Đảng uỷ, HU trực thuộc ; Thường trực Tỉnh uỷ
30/12/2016 38/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 115/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Các huyện, thành phố ; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
26/12/2016 38/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 114/SY-VP Thông tư quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/01/2017 01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 113/SY-VP Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung cơ sở Các huyện, thành phố ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Các TV HDGDQPAN tỉnh
13/01/2017 02/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 112/SY-VP Thông tư ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; TV HDGD QPAN tỉnh
13/01/2017 03/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 111/SY-VP Thông tư ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sử phạm và cơ sở giáo dục đại học Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn; Các TV HĐGQPAN tỉnh
18/01/2017 33/TB-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 110/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn