Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
04/12/2014 2249/QĐ-TĐC Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 60/SY-VP QUyết định về việc ban hành huớng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn
27/12/2014 51/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 59/SY-VP Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ Các huyện, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
30/12/2014 37/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 58/SY-VP Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
31/12/2014 3497/BXD-KHCN Bộ Xây Dựng 57/SY-VP V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư XD Các huyện, thành phố; Ban Quản lý ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý ĐTXD Công trình dân dụng; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
31/12/2014 128/2014/NĐ-CP Chính Phủ 56/SY-VP Nghị định số 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/01/2015 05/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 55/SY-VP Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
31/12/2014 10585/TB-BNN-VP Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 54/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ KHCN tại Hội nghị khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới Các huyện, thành phố; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
31/12/2014 12151/QĐ-BCT Bộ Công Thương 53/SY-VP Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
09/01/2015 01/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 52/SY-VP Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
31/12/2014 127/2014/NĐ-CP Chính Phủ 51/SY-VP Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
27/12/2014 33/CT-BCT Bộ Công Thương 50/SY-VP Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 UBND Huyện Văn Quan; UBND Huyện Bình Gia; UBND Huyện Tràng Định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
09/01/2015 07/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 49/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó THủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/12/2014 24/2014/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 48/SY-VP Thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Các huyện, thành phố; Công an tỉnh.
16/12/2014 66/2014/TT-BCA Bộ Công An 47/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ_CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của LUậtphòng cháy và chữ cháy và Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh uỷ.
08/01/2015 219/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 46/SY-VP V/v Kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013-2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
02/01/2015 01/2015/NĐ-CP Chính Phủ 45/SY-VP Nghị định 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Sở Công thương; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; các sơ ngành TV BCĐ 389.
06/01/2015 08/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 44/SY-VP Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 Các Sở, ban, ngành
31/12/2014 5164/TCTHADS-TrTTK Tổng Cục Thi Hành Án Dân Sự 43/SY-VP V/v Thống kê lập danh sách việc, tiền thi hành án dân sự năm 2014 chuyển năm 2015 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
12/01/2015 52/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 42/SY-VP Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các huyện, thành phố; Ban Dân tộc; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
22/12/2014 23/2014/TT-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 41/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về bạo lực Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
07/01/2015 01/2015/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 40/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg, ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
24/12/2014 33/2014/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 39/SY-VP Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
07/01/2015 31/QĐ-BNG Bộ Ngoại Giao 38/SY-VP Quyết định 31/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31/12/2013 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ Lạng Sơn.
31/12/2014 126/2014/NĐ-CP Chính Phủ 37/SY-VP Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
31/12/2014 25/2014/TT-BTP Bộ Tư Pháp 36/SY-VP Thông tư 25/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
29/12/2014 23/2014/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 35/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
05/01/2015 01/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 34/SY-VP Thông báo 01/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm TV BCĐ VSAT TP tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Sở Tài Chính; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế Lạng Sơn.
29/12/2014 1699/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 33/SY-VP Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/01/2015 01/NQ-CP Chính Phủ 32/SY-VP Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
31/12/2014 81/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 31/SY-VP Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

Listing all pages