Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
23/04/2014 589/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 245/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt và phân bổ kinh phí để đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
08/04/2014 42/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 244/SY-VP Thông tư ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Các huyện, thành phố; Chi nhánh NHNN tỉnh; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
18/04/2014 31/2014/NĐ-CP Chính Phủ 243/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Các huyện, thành phố; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/04/2014 169/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 242/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/04/2014 1321/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 241/SY-VP Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. Các huyện, thành phố; TV BCĐ PCGD tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/04/2014 569/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 240/SY-VP Quyết định Ban hành Tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo Sở Nội vụ; Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/04/2014 567/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 239/SY-VP Quyết định phê duỵêt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố.
22/04/2014 262/KH-BCĐQGXHHT Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Xây Dựng Xã Hội Học Tập 238/SY-VP Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập Tv BCĐ XDXHHT tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/04/2014 2283/BKHĐT-KTNN Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 237/SY-VP Về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương các dự án khởi công mới tỉnh Lạng Sơn UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Tràng Định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/04/2014 29/2014/NĐ-CP Chính Phủ 236/SY-VP Nghị định quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
16/04/2014 489/VPCTN-TH Văn Phòng Chủ Tịch Nước 235/SY-VP Về việc thông báo việc xử lý các kiến nghị của địa phương Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
31/03/2014 966/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 234/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
16/04/2014 478/TTg-KTN Thủ Tướng Chính Phủ 233/SY-VP Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
10/04/2014 3915/BGTVT-VT Bộ Giao Thông Vận Tải 232/SY-VP Về việc xác định ô tô và đoàn xe chở quá trọng tải cho phép Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
10/04/2014 4575/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 231/SY-VP Về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
01/05/2014 45-QĐ/BCS Ban Cán Sự Đảng Bộ Tư Pháp 230/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014-2016 Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
11/04/2014 2462/VPCP-V.III Văn Phòng Chính Phủ 229/SY-VP Về việc các kiến nghị của Ban Thường trực UBTWTTQ Việt Nam Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/03/2014 3998/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 228/SY-VP Về việc hướng dẫn thực hiện, thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ các dự án điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014. Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/04/2014 2403/VPCP-QHQT Văn Phòng Chính Phủ 227/SY-VP Về việc công tác đối ngoại năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của các Bộ, ngành và địa phương Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/04/2014 1118/CT-BNN-TCTL Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 226/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
12/04/2014 08/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 225/SY-VP Chỉ thị về việc các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
08/04/2014 495/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 224/SY-VP Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 Đoàn ĐBQH tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Ban Dân tộc Lạng Sơn.
11/04/2014 153/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 223/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các huyện, thành phố; TV CBĐ 127 tỉnh
07/04/2014 28/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 222/SY-VP Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Công thương Lạng Sơn.
03/04/2014 471/HD-BTĐKT Ban Thi Đua Khen Thưởng Trung Ương 221/SY-VP Hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ( Cả nước chúng sức xây dựng nông thôn mới) giai đoạn 2011-2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
08/04/2014 143/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 220/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững ngày 26 tháng 3 năm 2014 về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo thời gian tới Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; TV BCĐ Giảm nghèo; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
07/04/2014 27/2014/NĐ-CP Chính Phủ 219/SY-VP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh.
04/04/2014 23/NQ-CP Chính Phủ 218/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/04/2014 141/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 217/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS HCM tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/04/2014 27/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 216/SY-VP Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn