Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
22/02/2017 98/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 212/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
16/02/2017 564/BGDĐT-KHTC Bộ Giáo dục và Đào tạo 211/SY-VP V/v hướng dẫn nội dung chi, định mức chi kinh phí NSNN cấp năm 2016 để thực hiện Đề án (Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân) Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Các huyện, thành phố ; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/06/2016 15/2016/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 210/SY-VP Thông tư Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ Liên hiệp các hội KHKT tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
28/02/2017 19/2016/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 209/SY-VP Thông tư quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
02/02/2017 01/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 208/SY-VP Sao y Thông tư quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh
28/12/2016 44/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 207/SY-VP Sao y Thông tư Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
10/02/2017 186/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 206/SY-VP Quyết định về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Các huyện, thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Đoàn ĐBQH tỉnh
21/02/2017 27/NQ-CP Chính phủ 205/SY-VP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
28/12/2016 45/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 204/SY-VP Sao y Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương Các huyện, thành phố ; Liên đoàn Lao động tỉnh ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/10/2016 38/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 203/SY-VP Sao y Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/02/2017 90/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 202/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ s Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
02/12/2016 139/BC-HĐDT14 Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa 14 201/SY-VP Báo cáo kết quả khảo sát (tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức,viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) Ban dân tộc; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
17/02/2017 1415/VPCP-CN Văn phòng Chính phủ 200/SY-VP V/v danh mục dự án PPP Các huyện, thành phố Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
14/02/2017 199/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 199/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình Các huyện, thành phố ; Các TV BCĐ 138 tỉnh ; Thường trực Tỉnh uỷ
28/12/2016 4640/QĐ-BVHTTVDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 198/SY-VP Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
13/02/2017 192/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 197/SY-VP Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 Các huyện, thành phố Sở Xây Dựng Lạng Sơn Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
10/02/2017 174/KL-HĐDT14 Quốc hội khoa XIV - Hội đồng dân tộc 196/SY-VP Kết luận phiên giải trình (tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) Ban dân tộc; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
15/02/2017 77/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 195/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp và dự lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
30/12/2016 349/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 194/SY-VP Thông tư quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/02/2017 1237/BC-BKHĐT Bộ Kế hoạch và đầu tư 193/SY-VP Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 Công an tỉnh Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
26/12/2016 327/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 192/SY-VP Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát triển qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
14/02/2017 200/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 191/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 Các huyện, thành phố Hiệp Hội DN tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ;Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Tỉnh uỷ
30/12/2016 49/2016/TT-BYT Bộ Y tế 190/SY-VP Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động cấp cúu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc Hội chữ thập đỏ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/02/2017 224/VP-BCĐ Ban chỉ đạo quốc gia 1237 189/SY-VP V/v thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa BCĐQG 1237 và TWHCCB Việt Nam Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ 1237 tỉnh
13/02/2017 193/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 188/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt `Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021` Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn Sở NN và PTNT Lạng Sơn
30/12/2016 48/2016/TT-BYT Bộ Y tế 187/SY-VP Thông tư Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn;Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
30/12/2016 49/2016/TT-BYT Bộ Y tế 186/SY-VP Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động cấp cúu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; UBND các huyện, thành phố;
24/01/2017 01/2018/TT-BCT Bộ Công thương 185/SY-VP Thông tư Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên cùa Liên minh Kinh tế á - Âu năm 2017, 2018 và 2019 Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn;Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Các huyện, thành phố Hiệp hội DN tỉnh
10/02/2017 1726/BTC-HCSN Bộ Tài chính 184/SY-VP Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
09/02/2017 124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 183/SY-VP Quyết định về việc ban hành Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam (.vn) được ưu tiên bảo vệ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn