Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
14/06/2017 73/2017/NĐ-CP Chính phủ 532/SY-VP Nghị định Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
09/06/2017 5087/BCT-TCLN Bộ Công thương 531/SY-VP Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
01/06/2017 18/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 530/SY-VP Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu Các huyện, thành phố; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn; Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
10/05/2017 01/2017/TT-UBDT Uỷ ban dân tộc 528/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Ban dân tộc; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
22/05/2017 02/2017/TT-UBDT Uỷ ban dân tộc 527/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
09/06/2017 846/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 526/SY-VP Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
13/06/2017 4774/HD-BKHĐT Bộ Khoa học và công nghệ 525/SY-VP Hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Các huyện, thành phố ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
24/05/2017 701/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 524/SY-VP Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh ở Việt Nam Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
07/06/2017 5867/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 523/SY-VP V/v kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
12/06/2017 20/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 522/SY-VP Quyết định quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức phi chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ Các đoàn thể tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
19/05/2017 12/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 521/SY-VP Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo
09/06/2017 40/NQ-CP Chính phủ 520/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/06/2017 786/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 519/SY-VP Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
06/06/2017 9/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 518/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/06/2017 8/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 517/SY-VP Thông tư Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/06/2017 25/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 516/SY-VP Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
06/06/2017 10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 515/SY-VP Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/06/2017 256/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 514/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 20 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ; Thường trực Tỉnh uỷ
06/06/2017 70/2017/NĐ-CP Chính phủ 513/SY-VP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Các huyện, thành phố; Hội cựu chiến binh tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
24/05/2017 748/QĐ-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 512/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
06/06/2017 255/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 511/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
07/06/2017 7504/BTC-QLCS Bộ Tài Chính 510/SY-VP V/v sử dụng hoá đơn bán tang vật vi phạm hành chính Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh; Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
31/05/2017 1921/CT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 509/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè Các huyện, thành phố ; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
15/05/2017 50/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 508/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Các huyện, thành phố ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
22/05/2017 04/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 507/SY-VP Thông tư Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học UBND các huyện; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
06/06/2017 71/2017/NĐ-CP Chính phủ 506/SY-VP Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
02/06/2017 24/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 505/SY-VP Chỉ thị Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; BT, PBT TU
05/06/2017 19/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 504/SY-VP Quyết định Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
29/05/2017 07/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 503/SY-VP Thông tư Quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
03/06/2017 253/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 502/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia tại buổi họp Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 Ban ATGT các huyện, TP; Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các sở, ngành TV Ban ATGT Quốc gia

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn