Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo v/v phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo “ Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030” Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Ý kiến góp ý
Quyết định Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền quản lý Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc và khu vực cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hànhQuy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn