Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo QĐ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính Ý kiến góp ý
Dự thảo QĐ điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết, QĐ Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành quy định về mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách đối với cán bộ luân chuyển đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương... Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 Quy định điều kiện, tiêu chuân nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
dự thảo Quyết định sửa đổi, Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu tư
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 3 điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công thương
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định công nhận sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để Sở KHCN hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030 Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025 Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ý kiến góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn