Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Có phụ biểu đính kèm) Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Lấy ý kiến nhân dân kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” Ý kiến góp ý
Dự thảo Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3).
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Danh sách và bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lấy ý kiến nhân dân
Tải về
Ý kiến góp ý
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế trách nhiệm lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về bài bỏ một số khoản phí Ý kiến góp ý
Dự thảo QĐ Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, khuyến khích đầu tư phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018- 2015. Ý kiến góp ý
Dự thảo v/v phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo “ Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030” Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Ý kiến góp ý
Quyết định Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn