Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
10/09/2015 1647/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
09/09/2015 92/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/09/2015 91/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đoạn Km45+100 – Km108+500
03/09/2015 1581/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
03/09/2015 90/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; thực hiện Kết luận số 207-KL/TU ngày 06/8/2015 của Ban Thường
03/09/2015 89/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn
03/09/2015 88/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/09/2015 08/CT-UBND Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/08/2015 87/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
31/08/2015 1571/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
31/08/2015 1572/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch đấu nối đường dẫn các cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
29/08/2015 86/KH-UBND Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2015
28/08/2015 85/KH-UBND Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/08/2015 1537/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn đợt II năm 2015
22/08/2015 03/HD-UBND Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/08/2015 1486/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
20/08/2015 83/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/08/2015 82 /KH-UBND Hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
18/08/2015 81/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
11/08/2015 80/KH-UBND Tổ chức Hội thao thể dục, thể thao cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2015
11/08/2015 1380/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10/08/2015 79/KH-UBND Phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
06/08/2015 1363/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
06/08/2015 78/KH -UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/08/2015 1368/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015
03/08/2015 77/KH-UBND Triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
03/08/2015 76/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
27/07/2015 75/KH-UBND Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020
24/07/2015 74/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể năm 2016
22/07/2015 1232 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
22/07/2015 1233/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
22/07/2015 71/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
22/07/2015 73/KH-UBND và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2016
22/07/2015 72/KH-UBND Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/07/2015 70/KH-UBND Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn