Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
21/01/2015 89/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
19/01/2015 06/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 2020
19/01/2015 07/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2015
19/01/2015 05/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
14/01/2015 57/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
14/01/2015 04/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/01/2015 03 /KH-UBND Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
12/01/2015 43/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/01/2015 02/KH-UBND Tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương
12/01/2015 44/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
09/01/2015 01/KH-UBND Triển khai Định hướng thoát nước tại các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015
07/01/2015 05/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
31/12/2014 109/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/12/2014 108 /KH-UBND Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015
18/12/2014 107/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2015
18/12/2014 2204 /QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Lạng Sơn
18/12/2014 2203/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Lạng Sơn
16/12/2014 105/KH-UBND Tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, Cựu chiến binh tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội NDVN và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân
12/12/2014 2131 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
12/12/2014 2130/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/12/2014 2133 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công
12/12/2014 104/KH-UBND Thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức và chức sắc tôn giáo trong dịp Lễ Noel năm 2014
30/11/2014 103/KH-UBND Thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020
28/11/2014 102/KH-UBND Triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/11/2014 1890/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/11/2014 1889/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
14/11/2014 1891/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/11/2014 101 /KH-UBND Tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn hành vi sử dụng các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh
13/11/2014 100 /KH-UBND Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn
12/11/2014 99 /KH- UBND Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh
12/11/2014 98/KH-UBND Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2014 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/11/2014 97/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/11/2014 1851/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
30/10/2014 96/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 100-CT/TU ngày 23/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
23/10/2014 95/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn