Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
09/08/2013 75/KH-UBND Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/08/2013 73/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2015.
07/08/2013 72 /KH-UBND Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
06/08/2013 71 /KH-UBND Hành động của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
02/08/2013 70/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/08/2013 69/KH-UBND Phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
02/08/2013 1049/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số nội dung quy định tại Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Lạng Sơn, ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh.
29/07/2013 68/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
22/07/2013 67/KH-UBND Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2014
22/07/2013 66/KH-UBND Hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
17/07/2013 65/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 của tỉnh Lạng Sơn
12/07/2013 64/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TU ngày 11/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 08/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị trên địa
11/07/2013 62/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
11/07/2013 63/KH-UBND Thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 – 2016
05/07/2013 60/KH-UBND Triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2017
05/07/2013 61/KH-UBND Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2014
27/06/2013 58/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới
27/06/2013 59 /KH-UBND Triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26/06/2013 863 /QĐ-UBND Vể việc giải thể Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Lạng Sơn
18/06/2013 57 /KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2016
17/06/2013 56/KH-UBND Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
13/06/2013 55 /KH-UBND Thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020
07/06/2013 54/KH-UBND Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ V - Lạng Sơn 2013.
05/06/2013 53/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2013)
28/05/2013 52/KH-UBND Kiểm tra việc thi hành pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2013
21/05/2013 50/KH-UBND Thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020
15/05/2013 49/KH-UBND Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/05/2013 48/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/05/2013 47/KH-UBND Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
07/05/2013 46/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013
03/05/2013 553/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án, kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
26/04/2013 45/KH-UBND Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2013 - 2015, mục tiêu đến năm 2020 và những năm tiếp theo
26/04/2013 44/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
24/04/2013 51/KH - UBND Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ các xã thuộc Chương trình 135 năm 2013
23/04/2013 42/KH-UBND Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn