Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
25/09/2012 1377 /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030
25/09/2012 1376 /QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tỉnh Lạng Sơn
24/09/2012 56/KH-UBND Hành động thực hiện "Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" tỉnh Lạng Sơn
20/09/2012 55/KH-UBND Thực hiện đề án: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn
15/09/2012 1338 /QĐ-UBND Về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011-2012
14/09/2012 1307 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp điện xã Tân Thành, huyện Cao Lộc
13/09/2012 54/KH-UBND Thực hiện năm học 2012-2013 "Chăm lo phát triển giáo dục mầm non" tỉnh Lạng Sơn
12/09/2012 53/KH-UBND Triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Nuôi con nuôi
07/09/2012 1283 /QĐ-UBND Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành từ ngày 01/01/2000 đến hết ngày 30/9/2011 đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ văn bản
05/09/2012 51/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/09/2012 52/KH-UBND Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò gạch thủ công cải tiến và lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
05/09/2012 1262/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 1, Điều 2 Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
31/08/2012 1259/QĐ - UBND Về việc quy định chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/08/2012 50/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
27/08/2012 49/KH-UBND Tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/08/2012 48/KH-UBND Thực hiện Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt -Trung giai đoạn 2012 - 2017 theo Quyết định số 570/QĐ-TTg
15/08/2012 47/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 12 – KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TU, ngày 19/4/2007 về bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của tỉnh từ nay đến năm 2015
09/08/2012 45/KH-UBND Hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015
09/08/2012 1091/QĐ-UBND Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ văn bản
09/08/2012 46/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 2013
08/08/2012 1082/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/07/2012 44/KH-UBND Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
27/07/2012 43/KH-UBND Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn.
23/07/2012 42/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
19/07/2012 41/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2012.
17/07/2012 40/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn
12/07/2012 39/KH-UBND Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2013
07/07/2012 38/KH-UBND Kiểm tra việc thi hành pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2012
05/07/2012 37/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012- 2015.
30/06/2012 36/KH-UBND Sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/06/2012 761 /QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn
18/06/2012 755 /QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy mới (100%) để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
15/06/2012 735 /QĐ-UBND V/v thành lập Đội Chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Ga Đồng Đăng.
13/06/2012 35/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
12/06/2012 34/KH-UBND Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn