Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
26/07/2016 84/KH-UBND Hế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016)
26/07/2016 1260/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, giao cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc
25/07/2016 1254/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
22/07/2016 83/KH-UBND Kế hoạch Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn
22/07/2016 1247 /QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
18/07/2016 82/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/07/2016 1209/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
15/07/2016 1206/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý
15/07/2016 1205/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
13/07/2016 1179/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Vân Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý
12/07/2016 1161/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
12/07/2016 81/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em Mầm non, học sinh Tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”
12/07/2016 80/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
09/07/2016 79/KH-UBND Dự trữ vắc xin Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn, Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016
05/07/2016 1113/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 cho Công ty cổ phần ACC-78 thuê tại thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng.
05/07/2016 1115/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định
05/07/2016 1112 /QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho UBND huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định
05/07/2016 1118/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Trung tâm Giống thủy sản cấp I Bắc Giang, giao cho UBND huyện Hữu Lũng để quản lý theo quy định
05/07/2016 1109/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng để quản lý theo quy định
05/07/2016 1114/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho UBND huyện Văn Quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý theo quy định
05/07/2016 1111/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý theo quy định
04/07/2016 78/KH -UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ
01/07/2016 77/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016 1089/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
29/06/2016 76a/KH-UBND Hoạt động và dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1055/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1056/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 76/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Lạng Sơn, đợt 2 - năm 2016
28/06/2016 75/KH-UBND Hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020
23/06/2016 1031/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
23/06/2016 74/KH-UBND Phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017
22/06/2016 1014/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1016/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1015/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn