Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
220-BC/TU Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 20/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí và công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2015
149-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/4/2012 của Ban Thường vụ
3000/BGDĐT-KHTC về việc cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo
7319/VPCP-ĐMDN về việc “DN đã CPH chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán”
619/CV-TWH về việc giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2017
93/UBTƯ-DNT về việc mời tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2-2017
5838/NKHĐT-PTDN về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018
2472/BTP-PBGDPL về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
2076/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
9490/BTC-TCHQ về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan
1765/TTCP-C.IV về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
3726/BNV-TGCP về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
650/UBDT-TTTT về việc phối hợp xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
1156/UBND-TNMT về việc “phương án thoát nước bề mặt dự án kè suối Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng”
5540/BNN-CBTTNS về việc mời tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017- Craftviet 2017
9076/BTC-KBNN về việc xây dựng quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp NSĐP được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
72/QBTTW-CV về việc triển khai và bố trí kinh phí xây dựng gờ, gồ giảm tốc tại các vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt
156/CV-TWH về việc đề cử giới thiệu doanh nhân, doanh nghiệp tham gia Diễn Đàn APEC Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
5598/BKHĐT-TH về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
5688/BKHĐT-TCTK về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý về chất lượng thống kê đến năm 2030 và Bộ tiêu chuẩn chất lượng thống kê
6195/BCT-TTTN về việc hỗ trợ các thương nhân triển khai lộ trình xăng E5 RON92 theo Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ
3663/BNV-CCVC về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
1590/BXD-KTXD về việc “báo cáo tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng”
3717/BNV-TCBC về việc lấy ý kiến tham gia vào Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
1233/BQP-BCĐ về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2252/BKHCN-VCLCS về việc triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
2735/LĐTBXH-TE về việc phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em
1291/CĐSV-VT&ATGT về việc tăng cường các giải pháp pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm
5431/BKHĐT-KTNN về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
124/CĐ-2017 về việc hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với doanh nghiệp của Israel
1369/BCH-CT về việc tiếp sóng truyền hình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất
374-CV/BCĐCCTP về việc xây dựng báo cáo chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra – Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
624-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị
2110/BKHCN-ƯDCN về việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
2267/BKHCN-TĐC về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn