Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
12029/BTC-ĐT về việc công tác báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017
26/TMH-2017 về việc giới thiệu tham gia dự Diễn đàn Mêkong thường niên lần thứ 8
12014/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư
12013/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư
12012/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư
61/CTr-TU Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
60/CTr-TU Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
59/CTr-TU Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
1362/TTg-PL về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
197-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TU ngày 13/9/2013
175/CV-XMĐB về việc xử lý an toàn thi công đường vào mỏ đá vôi
204/ĐCĐVLB về việc cử đoàn cán bộ khoa học đi khảo sát
7464/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP
7387/BKHĐT-KTNN về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn
935/UBDT-TTTT về việc triển khai xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
4825/BNV-TCBC về việc rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh
670/UBND-TCKH về việc xin ý kiến cho tháo dỡ, thanh lý hạng mục nhà lắp ghép UNICEF – 8 phòng học của trường Tiểu học xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
2928/BKHCN-CNN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
8240/BCT-CT về việc đóng góp ý kiến xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg
9510/VPCP-KSTT về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
306/CV-CT về việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết hạng mục thoát nước thuộc dự án ĐTXD Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I
137/ĐĐBQH-VP về việc báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017, một số kiến nghị, đề xuất với Trung ương
6045/UBND-KT về việc mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2017
1824/BCH-MT về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vì có thành tích xuất trong đấu tranh chống tội phạm tiền giả
1173/XNK-TMQT về việc thu hồi mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
254/BCY-CTSBMTT về việc sử dụng chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước
11520/BTC-KBNN về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2015
4826/BYT-KH-TC về việc xin ý kiến dự thảo định mức phân bổ ngân sách và cơ chế tài chính cho Trung tâm Y tế huyện
48/TB-BTC về việc tổ chức Hội thảo tại tỉnh Lào Cai
2034/BCA-C41 về việc tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma tuý
4940/BYT-PC về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg
2938/BKHCN-ƯDCN về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016 - 2017
9796/BGTVT-VT về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
3983/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh Lạng Sơn của thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ
1854-TB/VPTU ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn