Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
59/BCĐLNKT-VP về kinh tế về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP
124/QBTĐBTW-VB về việc triển khai kế hoạch bảo trì đường bộ và giải ngân nguồn 35% đối với các Quỹ địa phương năm 2017
5165/BVHTTDL-BQTG về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg
02/T.Tr/DAĐT về việc đề nghị xem xét, phê duyệt dự án “Bảo tồn, tôn tạo xây dựng khu du lịch tâm linh Đền cổ Bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”
15713/BTC-HCSN về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012
11269/BCT-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020
5152/BVHTTDL-TCDL về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề và phát triển du lịch vùng Tây Bắc
9876/BKHĐT-KTNN về việc đề nghị giải trình bổ sung về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2016-2020 của tỉnh Lạng Sơn
16137/BTC-TCDN về việc dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2017/NĐ-CP
879/CV-LMHTXVN về xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị
15968/BTC-HCSN về việc dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 22/6/2013 của Bộ Tài chính
12665/VPCP-KSTT về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017
109/TTr-TH về việc bổ sung hỗ trợ kinh phí hoạt động
6237/BNV-CTTN về việc cử công chức, viên chức tham gia khoá học tại Israel
9886/BKHĐT-PTDN về việc báo cáo tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ
12583/VPCP-KTTH về việc báo cáo một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp
479/GM-BCT về việc mời tham dự Hội thảo xin ý kiến đối với Đề án “Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”
6265/BTP-PGBDPL về việc hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
9789/BKHĐT-TH về việc góp ý dự thảo Nghị quyết điều hành năm 2018 của Chính phủ
918-CV/BTCTU về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW
6657/BYT-ATTP về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
6244/BTP-KTrVB về việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
3985/BKHCN-VCLCS về việc báo cáo năm 2017 về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020
2843/BXD-PC về việc “lấy ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan”
51/BXD-PTĐT về việc “báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2017”
3950/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHĐT
3950/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHĐT
3925/BKHCN-TĐC về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng SPHH và hoạt động ĐGSPH năm 2017
6615/BSR-BDSC ) về việc hỗ trợ Chương trình ASXH đối với tỉnh Lạng Sơn năm 2017 - 2018
6256/BTP-BTNN về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
15741/BTC-TCT về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC
894/TTr-QLTT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại ACB Đại Hải
1291/UBDT-HTQT về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
787/HĐXD-VP về việc “báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2017”
932/UB-PA về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn