Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2835/CPMB-TĐ về việc xin thỏa thuận dịch chuyển vị trí Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn
1351/HQLS-GSQL về việc “giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan”
6170/BTC-PC về kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
4980/BCT-BGMN về việc cung cấp tài liệu, thông tin triển khai đề án Quy hoạch phát triển chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
2489/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo địa phương năm 2018
3045/BYT-MT về việc thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
569/ĐHKH-KHCN về việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
1772/BKHCN-ATBXHN về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
1274/BXD-HTKT về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
54/BATGT- VP về việc đề nghị cấp kinh phí trang bị camera cầm tay cho lực lượng Công an
4546/BNN-TCTL về việc chỉ đạo thực hiện nội dung cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
771/TTg-KGVX về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về an toàn thực phẩm
5891/VPCP-KGVX về việc báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
4398/BKHĐT-ĐTNN về việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
1649-TB/VPTU về “Tờ trình số 136/TTr-MTTQ-BTT ngày 31/5/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh”
06/CV-CTBB V/v khó khăn về nguồn nước
41/CV-FDI về việc dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư
5891/VPCP-KGVX V/v báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
4311/BKHĐT-ĐTNN về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017
63/2017/THTL-CV đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo và đăng ký Ban liên lạc tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2021
61/2017/THTL-CV đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo và đăng ký Ban liên lạc tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2021
1159/PTM-PTBV về việc thông báo Chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017
1197/BCA-C41 về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
2400/BGDĐT-ĐANN về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020
24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
499/UBDT-DTTS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín
556-CV/VPTU về việc bổ sung kinh phí triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh”
4606/BKHĐT-KTĐPLT về việc chuẩn bị nội dung Đoàn công tác tại các địa phương phía Bắc
282/CTN-CV về việc thông báo danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016
1557/BTTTT-THH về việc công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
1221/BXD-QLN V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
4342/BKHĐT-HTX về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
31/BC-CT về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
643/SYT-KHTC về việc xin chủ trương đầu tư lắp đặt thang thoát hiểm và thang máy dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn