Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
11412/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư
05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
6969/BKHĐT-KTĐN về việc báo cáo tình hình triển khai hợp tác lĩnh vực GMS và cử đại diện tham dự Diễn đàn các hành lang kinh tế GMS lần thứ 9 và Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22
091/BTS về việc được treo cờ, băng rôn
2028/SGDĐT-TCCB về việc xin ý kiến giải quyết chế độ hưu trí đối với công chức
1269/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
4667/BYT-ATTP về việc thực hiện Thông báo 321/TB-VPCP
4791/BYT-ATTP về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013
11117/BTC-ĐT V/v tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng năm 2017 của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương
4559/BNV-CQĐP về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án, kết quả sử dụng nguồn kinh phí và nhu cầu bố trí ngân sách Trung ương thực hiện Dự án 513
1264/CMV-KTTKTC về việc xử lý tài sản khi cổ phần hoa
3847/BGDĐT-NGCBQLGD về việc “tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017
1025/BCĐ-CQTTr về việc đề nghị xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
832/UBDT-BTC về việc tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017
822/UBDT-TCCB về việc báo cáo số liệu cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số
11068/BTC-QLCS về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
3201/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng
305/HBT về việc trao học bổng và xe đạp cho học sinh khuyết tật, mồ côi
11206/BTC-NSNN về việc phương án xử lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông
7659/BCT-QLTT về việc tổng kết thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP
6801/BKHĐT-HTX về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
3498/BVHTTDL-ĐA về việc triển khai thực hiện Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
6762/BKHĐT-KTNN về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
171/BC-BQLKKTCK về việc đưa Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị vào sử dụng từ ngày 19/8/2017
92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
2899/BTP-TGPL về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
411/KH-ĐGS về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
1224/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 - 2018
3456/BVHTTDL-VHCS về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang
2830/BTTTT-THH về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017
10958/BTC-CST về lấy ý kiến đề cương xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN và thuế tài nguyên
11028/BTC-CST về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg
213-CV/BCĐTB về việc báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ 7 tháng đầu năm 2017
1613/BTĐKT-VII về việc hiệp y khen thưởng
1229/CĐ-TTg về vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa ngày 18/8/2017 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn