Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
6556/BNV- TCBC về việc thực hiện tinh giản biên chế đối với Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi có quyết định tuyên bố phá sản
5080/BNG-UBNV về việc báo cáo số liệu đầu tư của người VNONN tại Việt Nam
13351/VPCP-ĐMDN về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
1089/BCĐ-VHDN về việc phối hợp xây dựng chuyên đề tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn
17120/BTC-QLCS về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10292/BNN-TCLN về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
1604/CV-HVCTQG-XHH về việc đề nghị phối hợp nghiên cứu
16854/BTC-QLG về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi
17037/BTC-HCSN về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
71/KH-SCT về việc tổ chức Hội chợ Văn hóa - Thương mại Đồng Đăng, Xuân 2018 tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
66/VP-TL đề nghị đôn đốc giải quyết dứt điểm việc xây dựng kè chắn giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Thiên Trường và Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng
16811/BTC-TCT về việc xin xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hoá đơn
16864/BTC-QLCS về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung các Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính
10298/BNN-TCCB về việc thi tuyển 01 Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10138/BKHĐT-HTX về việc phát hành chuyên san về hợp tác xã
16829/BTC-QLCS về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định Chính phủ về thi hành một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công
12/CV-TL về việc giao mốc khu đất thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đông, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
13275/VPCP-KGVX về việc gửi báo cáo quý IV/2017 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử
267-BC/TU về kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và tình hình thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
324-KL/TU Kết luận số 324-KL/TU ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 26, ngày 27/11/2017
6452/BTP-BTTP về việc rà soát, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp
579/TWPCTT-VP về phòng chống thiên tai về việc đề xuất khen thưởng
Văn bản của Ban Trị sự về việc đăng ký bổ nhiệm Viện chủ và Trụ trì Chùa Tân Thanh
danh mục quy định hành chính danh mục quy định hành chính
6410/BNV-TCBC về việc “thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn”
1992/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
4453/BTTTT-TTĐN mời dự Hội nghị “Sơ kết giai đoạn 2013 - 2017 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020”
469/BC-STNMT về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh
162/ĐĐBQH-VP về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
16741/BTC-TCHQ về việc lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
13893/BGTVT-VT về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước
10008/NHNN-HTQT về việc cho ý kiến về đề xuất ký Hiệp định Vay Dự án BIIG1
1441/TGCP-PCTT về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo
7002/BYT-TCDS về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Luật Dân số
1545/VNPT-LS-CNT về việc đề nghị triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý lưu trú trực tuyến

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn