Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
104/PCLBTW sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (2007 – 2012).
3469/BKHĐT-KTĐN góp ý cho dự thảo lần 2 Nghị định thay thế Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
2117/BNV-TCBC báo cáo về bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
158/BQLKKTCK-QLHT Điều chuyển quản lý sử dụng Trạm quản lý giao thông cửa khẩu Cốc Nam.
1598/BQP-TM cung cấp hồ sơ liên quan đến Dự án thủy điện Quốc Việt, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
08/KH-TGCP kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
07/KH-TGCP kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tôn giáo năm 2012.
4697/BTP-HCTP chứng thực chữ ký và giấy bán, tặng, cho xe cá nhân.
220/UBND-NV bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2011
1649/BQLDA6-ĐHDA1 hỗ trợ để hoàn thành công trình đường 235 (Cao Lộc - Pắc Sắn) thuộc dự án GTNT 3 tỉnh Lạng Sơn.
1661/BNN-PC thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” trong năm 2012.
18/CT-TTg triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 - 2015
3412/BYT-BH tổ chức các hoạt động nhân Ngày BHYT Việt Nam
1700/BN-TCLN báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
4645/BTP-PBGDPL hướng dẫn xét khen thưởng nhân dịp tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ (2008-2012)
7601/BTC-ĐT quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước
1798/BVHTTDL-VP góp ý kiến cho dự thảo Nghị định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam
2152/BNV-CTTN báo cáo danh sách trích ngang cán bộ, công chức làm quản lý Nhà nước về công tác thanh niên
131/2012/HCTNXPVN đề nghị chỉ đạo về tổ chức thực hiện chính sách đối với TNXP
09/BCĐLNTƯVSATTP tăng cường triển khai hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương
2896/BYT-QLD Phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, huớng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
310/CV-BCS Xin ý kiến đóng góp đối với tập thể và UV.BCS Đảng bộ
75/KT&DB Phối hợp triển khai tổ chức chương trình Cánh đồng vàng
7848/BTC-CST góp ý vào dự thảo Thông tư về lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
1752/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc thống kê diện tích các khu vực đang tranh chấp địa giới
439/UBDT-CSDT Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 135-II
128-CV/BCSĐ-TCCB Về việc lấy ý kiến góp ý đối với Ban cán sự Đảng Bộ kế hoạch và Đầu tư
1438/BNN-TCTS Về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012
52/UBTN Về việc rà soát đánh giá hiệu quả các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên
1545-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ về kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
601/STP-VP Về việc đề nghị tuyển dụng bổ sung công chức

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn