Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
850/SVHTTDL-KHTC Về việc mua xe chuyên dụng thông tin lưu động tổng hợp
300/BYT/H152-OVN Tiếp nhận nguồn viện trợ bổ sung Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
860/SVHTTDL-KHTC Về việc đề nghị thu hồi nhà nghỉ Mẫu Sơn (Nhà nghỉ 7 gian) Khu du lịch Mẫu Sơn để giao cho Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn.
130/TTr-ĐK Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
05/CV-CTCPKK Về việc xin gia hạn thăm dò
6355/BKHĐT-TTr Về việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu t°
1433/BXD-GĐ Về việc: Kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thuỷ điện, thuỷ lợi
6860/BTP-TCCB Về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/4/2001.
2384/QĐ-BTP Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phç
1365/BXD-KTXD Về việc: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP
10577/BTC-CST Về việc thu thuế hàng không đủ chứng từ tại Trạm KSLN dốc quýt và thu phí theo đầu xe vào khu kinh tế trên địa bàn tỉnh
5079/BTP-KHPL Về việc phối hợp triển khai hoạt động tập huấn "Kết hợp các yêu cầu pháp luật, tư pháp và bảo vệ môi trường trong việc thực hiện...
371/BDN Về việc giám sát vịêc giải quyết kiến nghị của cử tri
22/BCĐ-QLTT Về việc báo cáo nhanh kết quả kiểm tra gia cầm nhập lậu
08/CV-ĐB Về việc xin đầu tư nhà máy đường
2591/BNN-KTHT Về việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 của Thủ tướng Chính phç
5299/BGDĐT-TCCB Tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện.
13/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2012
5295/BGDĐT-GDTX Về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
1767/HQLS-GSHQ Về việc mặt hàng quặng và phụ gia NK qua lối mở Co Sa, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình
7573/BCT-TMMN Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quản lý thương mại biên giới.
437/UBKHCNMT13 Về việc báo cáo nhiệm vụ và ngân sách KHCN 2012-2013
10920/BTC-PC Về việc: Thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
10843/BTC-QLCS Về việc thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước, quyền sử dụng đất.
6058/BKHĐT-GSTĐĐT Về việc báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư.
790/KTNN-CNV Về việc đề nghị tiếp tục thực hiện kiến nghị kiểm toán.
789/KTNN-CNV Về việc đề nghị tiếp tục thực hiện Kiến nghị kiểm toán.
2896/BNG-LPQT Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện pháp lệnh ký kết và thực hiện thảo thuận quốc tế năm 2007
2606/BNN-TCTL Đề nghị rà soát, bổ sung danh sách cán bộ tham gia các lớp đào tạo thuộc Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và QLRRTT
39/CV-CT Xin trả hàng mở rộng tại các địa điểm ở khu vực trong địa bàn xã Tú Mịch đi đường Co Sa qua cửa Khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
10800/BTC-TCDN Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phç
692/UBDT-CSDT Báo cáo thực hiện ĐCĐC năm 2012 và xây dựng kế hoạch vốn thực hiện ĐCĐC năm 2013
690/UBDT-CSDT Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DT&MN giai đoạn 2012-2015.
58-CV/BCSĐ về việc góp ý kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI đối với Ban cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc
1310/TM-DQ Về việc xin ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết các mô hình xây dựng điểm theo đề án 1902/QĐ-TTg

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn