Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
16699/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 110/2008/TT-BTC và Thông tư số 92/2012/TT-BTC
82/CV-UBQGNCT Về việc báo cáo công tác NCT năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013
1568-CV/VNPT-LS Về việc một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
877/BĐT-CĐ Về việc tham gia Chuyên đề về Hội nghị CG cuối kỳ trên ấn phẩm của Báo Đầu tư.
14/BC-CT ề việc xin thăm dò các điểm mỏ chì kẽm tại Lạng Sơn
108/BCĐTW Về việc báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới.
11142/BCT-TMĐT Về việc quảng bá Cổng thông tin điện tử hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Vịêt Nam
4556/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa
2368/CV/2012/SCTV Về việc xin phép đầu tư xây dựng mạng truyền hình cáp SCTV tại tỉnh Lạng Sơn
605/NHPT.LSO-TH Về việc góp ý kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo chi nhánh
2115/BXD-KTQH Về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
289/CV-TA Đề nghị thanh lý trụ sở, cấp đất xây dựng trụ sở mới Toà án nhân dân TP Lạng Sơn
1443/ĐHSPHN-SĐH Về việc dự kiến quy mô đào SĐH năm 2012-2015
388/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
318-CV/BCĐ Về việc Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2012
702/GM-BTP Giấy mời thời gian: 08h, ngày 06/12/2012
9336/BTP-BTTP Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và tăng cường quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương
4269/BNV-CQĐP Về việc thẩm định hồ sơ địa giới hành chính các cấp.
16420/BTC-ĐT Về việc báo cáo thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ niên độ ngân sách năm 2011
16584/BTC-TCNH Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty XSKT
1085/UBDT-CSDT Về việc góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13
11520/BCT-QLTT Về việc lấy ý kiến việc sử dụng kinh phí tiêu huỷ gà nhập lậuࠀ
110/XLD Về việc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp phát triển DN
16218/BTC-CST Về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện NĐ số 106/2003/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.
1946-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Kế hoạch số 42-KH/ĐUCA, ngày 01-11-2012 của Đảng uỷ Công an Trung ương.
Giấy mời thời gian: 8h30, ngày 02/12/2012 (Về mít tinh giao lưu hưởng hưởng ngày quốc tế người khuyết tật (03-12)
16185/BTC-TCDN Về việc cung cấp số liệu tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.
7683/BGDĐH-GDĐH Về việc Đào tạo nhân lực trình độ thạc sĩ cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam BÙ
1976-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Tờ trình số 51/TTr-TH,ngày 07/11/2012 của Ban Thường vụ Hội nạn nhân chất độc Da Cam- Dioxin Lạng Sơn.ꕒ
9590/BKHĐT-TH Về việc báo cáo nợ đọng XDCB và danh mục các dự án phải đình hoãn
4010/BNN-TCLN Về việc góp ý dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc 2012-2015
1370/GM-BNN-HTQT Giấy mời thời gian: 8h-16h30, ngày 4/12/2012 (Về việc tham dự Hội nghị toàn thể ISG 2012 " Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị"
15917/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư về phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi
1950-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
1952-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Kết luận số 51-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn