Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1155/QĐ-TCTK Quyết định về việc tiến hành điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2013 (MICS5)
3621/LĐTBXH-PC Về việc triển khai Đề án 31 giai đoạn II
8400/BCĐ-BGMN Về việc mời đại biểu Ban chỉ đạo Thương mại biên giới các tỉnh tham dự Hội nghị thời gian: 8h-12h, ngày 18/10/2013
1792/TCDN-BQL Về việc góp ý dự thảo hệ thống các chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá kết quả hoạt động của dự án (đổi mới và Phát triển dạy nghề)
3861/BCA-V19 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an
3498/LĐTBXH-GN về việc tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 và triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020
8924/BCT-KH Về việc tham gia góp ý dự thảo Đề án (Ưu tiên phát triển các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020)
3703/BTNMT-TCMT Về việc mời tham dự Hội thảo quốc tế Lồng ghép EBA vào quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam thời gian: ngày 15, 16 tháng 10/2013
3605/BNV-HTQT Về việc báo cáo tình hình các dự án CCHC có hỗ trợ của nước ngoài
2880/BTTTT-PC Về việc tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
492/SNgV-HTQT V/v Phóng viên thường trú đài CCTV – Trung Quốc xin hoạt động báo chí tại tỉnh Lạng Sơn
13189/BTC-NSvề việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Công văn số 13198/BTC-NSNN ngày 02/10/2013 về việc kinh phí trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định 13/2010/NĐ-CP và Luật người cao tuổi
6216/BYT-TTrB về việc góp ý dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thanh tra y tế
7115/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đề nghị đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
7410/BKHĐT-PTDN về việc báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015
1726/TCDN-HSSV về việc góp ý hoàn thiện dự thảo đề án đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên
445/XNK-TMQT Về việc thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp
3757/BTNMT-TCMT Về việc mời tham dự Hội Nghị triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ
5425/BGDĐT-GDĐH V/v tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực đối với các tỉnh khu vực Tây Bắc
6521/BGDĐT-GDĐH Về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
162/CĐ-BNG-CM Công điện về việc triển khai đợt hoạt động chung tìm kiếm MIA lần thứ 113
2391/PTM-HVĐT về việc “Diễn đàn doanh nhân Vịêt Nam 2013”
6902/BTP-PBGDPL về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
2856-TB/VPTU V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị số 29 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
12824/BTC-TCT về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS
7115/NHNN-PC về việc tự kiểm tra và gửi VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN để kiểm tra
161/VTC14 về việc đề nghị phối hợp thực hiện sản xuất chương trình truyền hình về công tác phòng chống bão lụt
858/SNN-KHTC V/v xin chủ trương xây dựng dự án đầu tư và phát triển giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn từ giai đoạn 2013-2020.
3367/BNN-TCLN Về việc báo cáo số liệu diện tích trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng.
704-CV/ĐĐ-LH Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28, Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Lạng Sơn
1290/ĐHTN-ĐT Về việc tuyển sinh đào tạo cử tuyển
1939/BXD-VLXD Về việc thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng.
12718/BTC-CST Về việc sửa đổi Chỉ thị 24/2007/CT-TTg
12456/BTC-NSNN Về việc kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.
57/TTr-UBND Tờ trình Phê duyệt Đề án thành lập Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Bình Gia.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn