Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
98/KH-HĐTĐKT Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
1830-TB/VPTU Thông báo về Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2861/BNN-CB Về việc tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế - Agroviet 2012
120181PG/KT Về việc trồng lê ở vùng núi phía Bắc Việt Nam
12593/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thu phí qua phà
1827-TB/VPTU Thông báo về Công văn số 3168-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Trung ương.
8975/BCT-TMMN Về việc bố trí thời gian và chương trình làm việc với đoàn công tác (thời gian từ 30/9 đến 10/11/2012)
8683/BCT-TCNL Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện và vậm hành khai thác các công trình thuỷ điện
7054/BKHĐT-QLKTTW Về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp.
3351/BNV-TCBC Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phç
8698/BCT-TMMN Về việc góp ý dự thảo Quyết định và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thương mại biên giới
12364/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 110/2003/TT-BTC
8683/BCT-TCNL về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện
7054/BKHĐT-QLKTTW về việc Báo cáo tình hình thực hiện Luật doanh nghiệp
7421/BTP-CĐKGDBD sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 83/2012/NĐ-CP và đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.
3362/BNV-CTTN Về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên ( thời gian từ ngày 03/10/2012 đến 05/10/2012)
156-CV/BCĐTW Về việc đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ.
2223/BTTTT-PTTH&TTĐT Về việc thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh tại các khách sạn có người nước ngoài lưu trú.
333/BYT/H152-OVN Về việc điều chỉnh ngân sách cho hoạt động bổ sung của tỉnh Lạng Sơn
1197/QĐ-BKHĐT về việc thành lập đoàn công tác để đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng
1630/ĐTKDV-ĐT2 Về việc:Tình hình hoạt động năm 2011 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
807/UBDT-CSDT Về việc báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
1758/BTĐKT-VI Về việc lấy ý kiến về dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
12328/BTC-HCSN Về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC
2864/BNN-CB Về việc: Dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Làng nghề Vịêt Nam 2012 (thời gian ngày 25-26 tháng 9 năm 2012)
26/TTr-HDV Tờ trình về việc đề nghị, kiến nghị của các doanh nghiệp NVV tỉnh Lạng Sơn
6928/BKHĐT-PC Về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ kế hoạch và Đầu t°
1231/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015
6744/VPCP-ĐMDN chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn NN tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
8401/BCT-XNK Về việc điều tiết hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất
1142/ĐHTN-ĐT Về việc đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc
140/2012/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
978/STC-TCDN Về việc cung cấp thông tin tình hình sử dụng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.
956/VHTTDL-NVVH Về việc đề xuất tham dự chương trình Hội ngộ ẩm thực và đặc sản Vịêt Nam
344/VP Về việc:Thông báo kết quả và tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ 8 năm 2012.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn