Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2048/BTC-HCSN V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
162/BGDĐT V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam
515/BVHTTDL-VHCS Về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội
570-CV/BTGTU V/v phối hợp xây dựng Kế hoạch của BTV thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư khoá XII
506/BVHTTDL-TCDL Về việc góp ý chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch
134/BXD-TTr V/v tổng kết việc thực hiện NQ755/2005NQ-UBTVQH11 (giai đoạn 2010-2016)
2149/BTC-TCHQ V/v xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
số 01/TTCP-HĐTTTVC V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức từ TTV lên TTVC theo chỉ tiêu năm 2016
500/LĐTBXH-VPQGGN Về việc thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn dự án nhóm C thuộc phạm vị của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020
318/CV-SGD&ĐT V/v xin chủ trương bổ sung hạng mục trường THCS xã Chi Lăng huyện Tràng Định
240/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
426/BVHTTDL-GĐ V/v triển khai nhiệm vụ PCLBGĐ năm 2017
33-NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017
593/BTMT-TCQLĐĐ Về việc hưong dẫn thủ tục thẩm định cho vay lại, chế độ kế toán, quyết toán và hạn mức dư nợ chợ Dự án VILG vay vôn WB
339/KTNN-CNV Về việc cung cấp số liệu lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán năm 2017
69/LMHTXVN Về việc phối hợp thực hiện chương trình Hội chợ Nông sản HTX, liên hiệp HTX và doanh nghiệp lần thứ I năm
24-KH/TU Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn Công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
25-KH/TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH TW Đảng khoá XII
0236/PTM-VP Về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp năm 2017 dự kiến trong tháng 3/2017
1171/BKHĐT-KTCN Về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được
1084/BCT-XNK V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 05
86/TB-VPCP Thông báo kết kuận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
1857/BTC-TCDN V/v doanh nghiệp đã cổ phần hoá chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK
82/UBDT-TH Về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20
1602/BTC-HCSN Về việc cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình KHCN cấp quốc gia
285/BGDĐT-KHTC Vv/ thực hiện Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về Đề án củng cố và phát triển hệ thống các trường PTDTNT giai đoạn 2011-2015
1339-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 1921-CV/BTGTW, ngày 03/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương
2061/BTC-NSNN Về việc xin ý kiến tham gia về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách ASXH giai đoạn 2017-2020
544/BTNMT-TTr V/v báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra
1363-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 36/LMT, ngày 09/02/2017 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
57/KH-ĐGS Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
50/KVX-TH Về việc khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán
352/LĐTBXH-PCTNXH Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma tuý tự nguyện
48/THĐN Về việc thực hiện phóng sự thời sự
19/BXD-VP Về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn