Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
7300/BKHĐT-CLPT V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020
7124/BYT-UBQG50 V.v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014
2529/BXD-GĐ V/v: Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
7170/BKHĐT-GSTĐĐT Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
1443/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015.
251/QĐ-BTNMT Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường của các Bộ, ngành và địa phương năm 2014.
5213/TCĐBVN-ATGT V/v hoàn thiện quy hoạch đấu nối CHXD vào quốc lộ, địa phận tỉnh Lạng sơn.
70398/UBĐN13 V/v: Về hợp tác Nhật về CĐDC - dioxin
3550/BNG-LPQT V/v Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao.
8082/VPCP-TH V/v Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015.
3753/LĐTBXH-VPQGGN Về việc đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
815/CV-YDTB V/v Tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế cho tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc năm 2014.
12836/BGTVT-KCHT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
0910/CV-ĐĐ14 V/v: Đề nghị nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê.
7043/BKHĐT-KTĐPLT V/v Có ý kiến về đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW hỗ trợ đầu tư Dự án Đường Khe cảy- Khe Phạ và Dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các của tỉnh Lạng Sơn.
14277/BTC-QLCS Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
14093/BTC-QLCS V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư.
884/CV-SNN V/v đề nghị giao đơn vị quản lý công trình cấp nước sinh hoạt
14352/BTC-QLCS Về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC
8169/BQP-DT V/v Đề nghị phối hợp kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4644/VNPT-IT&VAS V/v thoả thuận hợp tác chiến lựơc về VT-CNTT giai đoạn 2014 - 2020
1060/UBDT-CSDT V/v Góp ý Đề án phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
6953/BKHĐT-KTNN Về việc thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ
1090/UBDT-VP V/v Đoàn khảo sát xây dựng chính sách đặc biệt đặc thù hỗ trợ mô hình phát triển KT-XH vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Đơn Đơn đăng ký nhận thẩu BT
2406/TTCP-PC V/v lấy ý kiên dự thảo Thông tư
350/BC-UBND Báo cáo về việc giải quyết một số vướng mắc Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc của Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn
14201/BTC-QLCS V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
14128/BTC-ĐT V/v tham gia ý kiến dự thoả Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tình chất đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.
13997/BTC-TCDT V/v Kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2014-2015.
3479/BVHTTDL-MTNATL Về việc lấy ý kiến góp ý cho kế hoạch triển khai ( Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)
5453/BGDĐT-VP V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
7419/VPCP-KGVX V/v kiểm tra tình trạng lạm thu đầu năm học
2790/BTTTT-PC V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
7691/BNN-KHCN V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn