Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2957/BQLDA3-PID2 Về việc cung cấp thông tin vùng ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại các vị trí xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh lạng Sơn - Dự án LRAMP
5093/BGDĐT... Về việc rà soát việc tuyển đụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục
10/CV-2016 Về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
4179/TB-BVHTTDL Thông báo về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016
151016/QH Về việc xây dựng khung dự án phát triển chuỗi giá trị Hồi Lạng Sơn
9796/BCT-XNK Về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 52
139/TWPCTT Về việc đôn đốc triển khai thực hiện nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về quỹ phòng chống thiên tai
8263/BNN-TCLN Về việc tăng cường quản lý các trại nuôi động vật hoang dã hung dữ
897/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
9569/BCT-TCNL Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
9855/BCT-TCNL Về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 5 năm thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành
8799/VPCP-TH Về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2016 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của CP, TTg năm 2017
2398/BCA-V19 Về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an
2507/VPQH-GS Về việc xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm
1986/CĐSV-VT&ATGT Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua
1986/CĐSV-VT&ATGT Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua
39/2016/CV Về việc xin xuất khẩu khoáng sản theo văn bản số 5451/BCT-CNNg ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương
759/LMHTXVN-CSPT Về việc cấp bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
14345/BTC-CST về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC
14192/BTC-QLCS Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được hoàn trả quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
29/CT-TTg Chỉ thị xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định
730/TB-BGDĐT Thông báo chỉ tiêu cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2016-2017
3274/BTP-TCTHADS Về việc đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính
9625/BQP-PC Về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
365/HCTNXPVN Về việc xác nhận địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
539/GM-QLN Giấy mời họp thời gian tham dự Hội thảo phổ biến Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính
13773/BTC-ĐT V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng...
4402/BTNMT-TCMT V/v Góp ý Dự thảo Đề án Xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ thông tin, tư vấn môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
397/UBATGTQG Về việc tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hoá cồng kềnh tham gia giao thông
14081/BTC-TCDN V/v phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
7850/BKHĐT-PTDN Về việc thoái vốn nhà nước tại CTCP cấp thoát nước Lạng Sơn
8514/VPCP-ĐMDN V/v thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
CV/BCĐTB Về việc phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu tiểu vùng Tây Bắc
8209/BKHĐT-ĐTNN V/v Hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2017
8209/BKHĐT-ĐTNN V/v Hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn