Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
3294/BTP-VĐCXDPL về việc góp ý báo cáo triển khai thi hành Hiến pháp và triển khai thi hành luật, pháp lệnh
8404/BCT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016
220/TWH-TCCS về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh, thành phố
4148/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
4825/BYT-KH-TC về việc bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, chế độ phòng chống dịch
9757/VPCP-KGVX về việc báo cáo quý III việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm
3300/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc thực hiện Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
12111/BTC-TCDN về việc đôn đốc thực hiện quyết toán vốn lần 2 và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC
12167/BTC-TCDN về việc báo cáo tình hình cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn tại doanh nghiệp
1356/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
12194/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
12095/BTC-NSNN về việc đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ
12256/BTC-NSNN về việc cơ cấu lại nguồn NSĐP chi cho sự nghiệp y tế năm 2017
8278/BCT-TTTN về việc tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người “Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020
683-CV/TU về việc đăng ký nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
3310/BTTTT-CATTT về việc góp ý dự thảo hồ sơ Đề án nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hoá
4980/BYT-KH-TC về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
12029/BTC-ĐT về việc công tác báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017
26/TMH-2017 về việc giới thiệu tham gia dự Diễn đàn Mêkong thường niên lần thứ 8
12014/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư
12013/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư
12012/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư
61/CTr-TU Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
60/CTr-TU Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
59/CTr-TU Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
1362/TTg-PL về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
197-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TU ngày 13/9/2013
175/CV-XMĐB về việc xử lý an toàn thi công đường vào mỏ đá vôi
204/ĐCĐVLB về việc cử đoàn cán bộ khoa học đi khảo sát
7464/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP
7387/BKHĐT-KTNN về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn
935/UBDT-TTTT về việc triển khai xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
4825/BNV-TCBC về việc rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh
670/UBND-TCKH về việc xin ý kiến cho tháo dỡ, thanh lý hạng mục nhà lắp ghép UNICEF – 8 phòng học của trường Tiểu học xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng
2928/BKHCN-CNN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn