Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Rà soát lại đối tượng và xác định nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg (2437/VP-KTTH).

   Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

   

Thực hiện Công văn số 11983/BTC-TCDT ngày 09/9/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn rà soát lại đối tượng, xác định nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của TTCP, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

          Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 11983/BTC-TCDT và dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg kèm theo Công văn số 11505/BTC-TCDT ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính xác định lại số học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách và nhu cầu gạo hỗ trợ học sinh năm học 2013-2014 của tỉnh. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh để gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/9/2013.

 

          Công văn số 11983/BTC-TCDT và Công văn số 11505/BTC-TCDT đã được gửi qua chương trình eoffice và trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn