Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
18/08/2016 1456/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Viễn thông và internet; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/08/2016 1433/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1406/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1405/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1402/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1408/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1404/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1407/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1403/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
05/08/2016 1370/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
25/07/2016 1254/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
30/06/2016 1089/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1055/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1056/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
23/06/2016 1031/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1016/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1014/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1015/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
20/06/2016 1010/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
14/06/2016 975/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
09/06/2016 937/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/06/2016 936/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chuẩn hóa chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/06/2016 912/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
07/06/2016 913/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
07/06/2016 914/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
06/06/2016 901/QĐ-UBND Về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
06/06/2016 903/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/06/2016 902/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
02/06/2016 886/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/06/2016 887/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 859/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ và lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 858/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 864/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Kiến trúc quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 861/QĐ-UBND Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn