Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an (670/UBND-NC).

 

    Kính gửi:
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
 
 
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước;
Để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, phân loại con dấu của cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước đang sử dụng phục vụ cho việc đăng ký lại mẫu con dấu và đổi lại con dấu cho các cơ quan tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng con dấu trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra, rà soát, phân loại con dấu của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý đang sử dụng; căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, phân loại con dấu, phối hợp với cơ quan Công an thu hồi, cấp đổi, cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu theo quy định.
Quá trình kiểm tra, rà soát, phân loại và làm các thủ tục thu hồi, cấp đổi, cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu phải đảm bảo đúng tiến độ và không ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức có con dấu thuộc diện kiểm tra, rà soát, phân loại.
2. Giao Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng tổng kiểm tra, rà soát, phân loại con dấu của các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp thuộc tỉnh, cơ quan tổ chức theo hệ thống ngành dọc hoạt động trên địa bàn; con dấu của cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế do tỉnh cấp phép đăng ký, cơ quan tổ chức thuộc tỉnh hoạt động ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức khác thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về đăng ký, quản lý con dấu; đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương pháp đăng ký, quản lý, sử dụng con dấu, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và phần tử xấu lợi dụng hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn