Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số:40/KH-UBND
 
Lạng Sơn, ngày17 tháng 7  năm 2012

 
KẾ HOẠCH
Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính
và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013
của tỉnh Lạng Sơn
 
                                                Kính gửi: Bộ Nội vụ
Thực hiện Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu về biên chế của tỉnh;
 UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Nội vụ Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh như sau:
I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính
Ngày 11 tháng 5 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội có Quyết định số 418/QĐ-BNV về việc giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tổng biên chế công chức của tỉnh Lạng Sơn được giao là 2.398 biên chế, tăng 46 biên chế so với năm 2011; sau khi trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định giao 2.398 biên chế công chức hành chính năm 2012 đối với các cơ quan.
Tổng số có mặt đến ngày 30/6/2012 của các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố là 2.344 người (2.151 biên chế, 193 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế); số chưa có mặt là: 54 (trong đó có 46 biên chế Bộ Nội vụ mới giao tăng so với năm 2011, năm 2012 chưa tổ chức tuyển dụng được).
Số biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính có mặt thấp hơn so với tổng số biên chế được giao năm 2012 là do:
- Qua kỳ thi tuyển công chức năm 2011 và các năm trước đây, một số vị trí công tác không có người đăng ký dự tuyển do không có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
- Một số vị trí đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2011 nhưng không đến nhận công tác;
- Một số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc do tinh giản biên chế; chuyển công tác sang cơ quan Đảng, cơ quan đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển công tác ra ngoài tỉnh và một số lý do giảm khác, chưa được tuyển dụng bổ sung.
Để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức đã thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP đối với 193 người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
2. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập
a) Biên chế giao năm 2012
Ngày 26/7/2011, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2012 là 23.889 biên chế.
UBND tỉnh đã giao tổng số 23.881 biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù (còn 08 biên chế để dự phòng, chưa giao), phân bổ cụ thể như sau:
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; trực thuộc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: 23.881 biên chế, trong đó:
+ Công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: 795 biên chế (675 đơn vị sự nghiệp GDĐT, 35 đơn vị sự nghiệp y tế, 30 đơn vị sự nghiệp VHTT, 55 đơn vị sự nghiệp khác);
+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo:         18.245 biên chế;
+ Sự nghiệp y tế:                                3.533 biên chế;
+ Sự nghiệp văn hóa, thể thao:               543 biên chế;
+ Sự nghiệp khác:                                  765 biên chế (trong đó có: 94 biên chế thuộc các hội có tính chất đặc thù).
- Dự phòng 08 biên chế: Để phân bổ cho Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại (dự kiến thành lập cuối năm 2012) thuộc Sở Ngoại vụ.
b) Tổng số có mặt đến ngày 30/6/2012 là 23.732 người (biên chế: 21.683 người; hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế 2.049 người).
Số 157 người (23.889- 23.732) chưa có mặt và số hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng được là do chưa có Thông tư hướng dẫn tuyển dụng viên chức theo Luật Viên chức năm 2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ- CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2013
1. Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính
Năm 2012, tỉnh Lạng Sơn được giao 2.398 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính.
Kế hoạch biên chế công chức năm 2013 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh là 2.637 biên chế, tăng 239 biên chế so với năm 2012 (trong đó có 79 biên chế Bộ Nội vụ chưa giao tăng trong năm 2012 theo đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và tăng mới 160 biên chế).
2. Kế hoạch biên chế công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
Số đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2013 là 821 (đơn vị), kế hoạch biên chế công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là 821 (giảm 01 so với năm 2012).
3. Kế hoạch tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Năm 2012, tổng số biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập (gồm cả 822 công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập) là 23.889.
Năm 2013, kế hoạch tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù là 24.689người (không bao gồm 821 biên chế công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập), tăng 1.622người, trong đó:
+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 18.789 người, tăng 544 người;
+ Sự nghiệp y tế:                        3.983 người, tăng 450 người;
+ Sự nghiệp văn hóa, thể thao:      615 người, tăng 72 người;
+ Sự nghiệp khác:                       1.052 người, tăng 314 người (trong đó có 273 người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù, tăng 179 người);
+ Tổng số dự phòng 1% số kế hoạch là 250 người để phân bổ đối với đơn vị sự nghiệp dự kiến thành lập trong năm 2013 (tăng 242 người).
3. Biểu và tài liệu kèm theo kế hoạch
a) Biểu:
- Biểu số 1B: Kế hoạch biên chế công chức năm 2013 trong cơ quan, tổ chức hành chính;
- Biểu số 2B: Kế hoạch biên chế công chức năm 2013 trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Biểu số 3B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính có mặt đến 31/12/2011;
- Biểu số 4B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt đến 31/12/2011.
b) Tài liệu:
Tài liệu gửi kèm theo kế hoạch được thống kê, tổng hợp tại Phụ lục I.
Hồ sơ đề án việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013, sẽ gửi Bộ Nội vụ sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Trên đây là Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ theo quy định./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
Vy Văn Thành

 
Đính kèmDung lượng
KHBC 2013.xls1.54 MB
Phuluc1 KHBC gửi BNV.doc82.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn