Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho thiết chế văn hoá cơ sở năm 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   1532/QĐ-UBND                      Lạng Sơn, ngày 17  tháng  8  năm  2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị

cho thiết chế văn hoá cơ sở năm 2009

 

CHỦ TỊCH Y BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

          Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao Chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 795/TTr-SVHTT&DL ngày 10/8/2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho thiết chế văn hoá năm 2009 với nội dung cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị âm thanh cung ứng cho thiết chế văn hoá cơ sở năm 2009.

2. Tên Chủ đầu tư: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, tỉnh Lạng Sơn.

3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho văn hoá thông tin cơ sở theo Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá giai đoạn 2006 - 2010.

4. Quy mô, tổng kinh phí đầu tư: 745.000.000,0 đồng.

                          ( Có biểu phụ lục kèm theo)

5. Địa điểm đầu tư; Trên địa bàn tỉnh (địa điểm cụ thể nêu trong dự án).

6. Nguồn vốn: Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2009.

 

7. Kế hoạch đấu thầu:

7.1 Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án lập thành 01 gói thầu.

7.2 Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị âm thanh cung ứng cho ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch năm 2009.

- Giá gói thầu: Theo giá cơ quan chuyên môn thẩm định.

- Phương thức thực hiện: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu Quý III, năm 2009.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2009.

 

Điều 2. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về mua sắm trang thiết bị.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể Thao và Du Lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH

 Nơi nhận:                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

 - Như Điều 3 (T/H);

 - CT, PCT UBND tỉnh;

 - PVP, VX, KTN(TQT) ;

 - Lưu: VT, (s).

                                                                                                      Hứa Hạnh

Đính kèmDung lượng
8.4 Phu luc chi tiet thiet bị Van hoa 2009.doc61 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn