Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW (910/VP-VX).

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.
                                                   
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 1529-TB/VPTU ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Tỉnh uỷ về Tờ trình số 51-TTr/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Thông báo nêu trên, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
(Thông báo số 1529-TB/VPTU kèm theo văn bản này trên eOffice)

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn