Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (434/UBND-KTTH).

 

Kính gửi:  
-  Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh theo Quyết định 521/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh;
 - UBND các huyện, thành phố;
                                                                    
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1474-TB/VPTU ngày 09/5/2012 và Thông báo số 1472-TB/VPTU ngày 09/5/2012 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu thực hiện việc Tổng kết Nghị quyết TW 5 (Khía IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hieuẹ quả kinh tế tập thể theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 20/4/2012;
Để đảm bảo việc tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) hiệu quả, đúng thời gian quy định, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện và dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tấp thể trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) tại Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 20/4/2012 và Đề cương báo cáo gửi kèm theo.
2. Yêu cầu các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh (tại Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo) và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổng hợp, báo cáo tổng kết, gửi về Liên minh Hợp tác xã (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) trước ngày 31/5/2012 để tổng hợp báo cáo chung.
 3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chung của tỉnh gửi về UBND tỉnh trước ngày 07/6/2012 để hoàn chỉnh, trình Tỉnh uỷ theo quy định.
         UBND tỉnh thông báo và gửi kèm bản phô tô Công văn số 2916-CV/VPTW ngày 20/4/2012 và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 20/4/2012 của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) để Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn