Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Sơn năm 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  503 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  04  tháng 5  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Sơn năm 2012

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

        Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 390/TTr-BCH ngày 21 tháng 3 năm 2012,

 


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Sơn năm 2012 gồm các ông, bà có tên sau:

1- Ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;

2- Ông Hoàng Công Hàm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Phó trưởng Ban Thường trực;

3- Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phó trưởng Ban;

4- Ông Ong Ngọc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

5- Ông Lương Đình Khải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Thành viên;

6- Ông Nguyễn Tuấn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên;

 

7- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính: Thành viên;

8- Ông Hoàng Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thành viên;

9- Ông Triệu Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Y tế: Thành viên;

10- Ông Hoàng Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải: Thành viên;

11- Ông Nguyễn Đắc Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan và huyện Bắc Sơn thực hiện công tác chuẩn bị và điều hành diễn tập chặt chẽ, bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi cuộc diễn tập kết thúc.

                Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                     

CHỦ TỊCH

 

 

 

Vy Văn Thành

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn