Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012

Thứ Năm, 03/05/2012 - 08:11

Ngày 25/4/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Báo cáo số 94/BC-UBND về Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Theo đó, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tư pháp năm 2011, làm rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục để từ đó chủ động triển khai công tác tư pháp năm 2012, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Chủ động Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hội nghị tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về hộ tịch. Chất lượng công tác chuyên môn trên một số lĩnh vực công tác tư pháp có bước chuyến biến mạnh mẽ. Đặc biệt là công tác xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; 100% dự thảo văn bản được xây dựng, ban hành đúng quy trình, có ý kiến thẩm định, góp ý của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh, chất lượng công tác thẩm định các dự thảo VBQPPL được đảm bảo, góp phần nâng cao chất lượng các VBQPPL do tỉnh ban hành. Chất lượng thẩm định văn bản được nâng cao, các ý kiến thẩm định đã được các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình UBND tỉnh. Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu của UBND tỉnh đã thực hiện góp ý 60 dự thảo văn bản (trong đó: 14 dự thảo văn bản của Trung ương; 46 dự thảo văn bản của địa phương). Thẩm định 21dự thảo VB QPPL do các sở, ngành gửi trước khi trình UBND tỉnh (trong đó: 05 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 16 dự thảo quyết định của UBND tỉnh).
Đồng thời công tác kiểm tra văn bản đã kịp thời kiểm tra các văn bản do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản do các huyện, thành phố gửi đến. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Các chương trình, đề án PBGDPL do Sở Tư pháp được giao chủ trì tiếp tục được thực hiện theo đúng tiến độ; các mặt công tác PBGDPL được thực hiện một cách đồng đều, đa dạng; các chương trình phối hợp với các ngành về PBGDPL đã được mở rộng hơn so với năm 2011.
Trong công tác trợ giúp pháp lý: Tổng số người được trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2012 là: 100 người, trong đó trợ giúp pháp lý tại văn phòng cho 45 người; Tổ chức TGPL lưu động tại 7 xã thuộc các huyện Văn Quan, Chi Lăng và Bắc Sơn với tổng số người tham dự: 300 người; số người được Trợ giúp pháp lý là: 28 người.Cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên tham gia đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL trong hoạt động tố tụng cho 27 người được TGPL.
Bên cạnh những mặt tích cực, còn tồn tại những hạn chế trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2012 đó là: Việc tự kiểm tra, xử lý đối với VBQPPL do cấp huyện ban hành theo yêu cầu của Sở Tư pháp còn chậm; một số huyện còn lúng túng trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản QPPL có sai sót; chưa kịp thời bổ xung biên chế cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và công tác bồi thường nhà nước.
Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả và đúng thời gian các lĩnh vực công tác tư pháp, UBND tỉnh đã đề ra các phương hướng công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2012 cụ thể trên từng lĩnh vực, và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
                                                                        
Như Giang
 
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn