Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 25 /KH-UBND
 
 
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4  năm 2012

 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012)

                               
 
 Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-LĐTBXH ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) ;
Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) với nội dung cơ bản như­ sau:
 
            I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
          - Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
          - Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.
          - Qua các hoạt động này tạo được sự chuyển biến về hành động nhằm nâng cao một bước cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần, tư tưởng của các đối tượng chính sách người có công.
          2. Yêu cầu:
          - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ phải động đồng bộ, sâu rộng trên toàn tỉnh, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, cụ thể, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.
          - Kế hoạch cần phải xác định rõ và cụ thể các mục tiêu phấn đấu trong cả năm 2012, quan tâm thực hiện mục tiêu xoá nhà dột nát, nâng cao mức sống, đảm bảo các chính sách,…. cho các đối tượng theo quy định. Huy động nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện các nhiệm vụ và chăm lo cho các gia đình, các đối tượng thương binh, liệt sỹ, người có công, các công trình nghĩa trang…
          - Tăng cường hướng dẫn và giải đáp chính sách, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công;
          - Đảm bảo sự phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
II/ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM:
          1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống lịch sử cách mạng, ý nghĩa, công lao to lớn của liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc. Cao điểm công tác tuyên truyền tập trung vào tháng 7/2012
          - Tập trung biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công ở các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, gương thương binh, bệnh binh gia đình liệt sĩ vượt khó làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt.
          2. Công tác chăm sóc đối tượng người có công:
          - Công tác chăm sóc sức khỏe: Tổ chức chu đáo việc khám chữa bệnh và điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Vận động mọi người, mọi tổ chức kinh tế xã hội tổ chức các hoạt động tình nghĩa mang tính thiết thực, hiệu qủa cao.
          - Rà soát các hộ có hoản cảnh khó khăn về đời sống (nhà ở, trợ giúp về học tập, giải quyết việc làm) để có kế hoạch huy động, vận động toàn xã hội tham gia giúp đỡ, chăm sóc đồng thời vận động thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng phát huy truyền thống quê hương, truyền thống gia đình, nỗ lực vượt khó vươn lên, tích cực đóng góp xây dựng gia đình và quê hương vững mạnh.
          - Tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý để tiếp tục xem xét, giải quyết chính sách đối với các trường hợp còn tồn đọng, các chính sách mới ban hành.
- Phấn đấu đạt chỉ tiêu:
* 99% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú.
* 100% xã, phường được công nhận là xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.
* Không còn hộ chính sách người có công thuộc diện nghèo.
          * Cơ bản xóa xong nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách người có công.
 
3. Công tác mộ, nghiã trang liệt sĩ:
          - Thực hiện xã hội hóa về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ để tổ chức tu sửa nhỏ, vệ sinh tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đảm bảo sạch đẹp, trang nghiêm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc.        
- Chỉnh trang, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn toàn. Xây bổ sung bệ đặt lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà bia ghi tên liệt sĩ, khu mộ người Lạng Sơn - Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thương binh – liệt sĩ với các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.
- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh – Truyền hình chuẩn bị nội dung và triển khai tổ chức đêm văn nghệ chào mừng tại Quảng trường Hùng Vương.
 Thời gian:  tối ngày 26/7/2012.
 
5. Tổ chức đoàn đại biểu là đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ về thăm thủ đô Hà Nội và gặp mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:
          - Thời gian: 03 ngày (thực hiện cuối tháng 4 năm 2012)
- Thành phần: Đoàn 50 người gồm:
+Lãnh đạo, chuyên viên Sở LĐ-TB&XH.
          + Đại biểu Người có công tiêu biểu (mỗi huyện, thành phố chọn 04 đại biểu Người có công).
          - Địa điểm đến thăm: Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Lao động – TBXH và thăm một số địa điểm, khu di tích tại thủ đô Hà Nội.
          - Thực hiện: Sở Lao động – TB và XH.
 
6. Tổ chức Lễ Phát động phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh năm 2012;  Lễ phát động các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ  (có chương trình riêng).
Thời gian: Trung tuần tháng 5 năm 2012.
                                               
7. Tổ chức đưa đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng (theo Thông tri triệu tập của Bộ Lao động – TB&XH).
- Thời gian: 08 ngày (dự kiến trung tuần tháng 7 năm 2012)
          - Thành phần: +Lãnh đạo và chuyên viên Sở LĐTB&XH.
                                  + Đại biểu NCC tiêu biểu.
          - Thực hiện: Sở Lao động – TB và XH.
8. Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và thương binh thăm lại chiến trường tại Quảng Trị - Thừa thiên Huế (Có chương trình riêng).
- Thời gian: tháng 7 năm 2012.
          - Thành phần: Đoàn 35 người gồm
     +Lãnh đạo, chuyên viên Sở LĐ-TB&XH.
                                  + Thương binh, thanh niên xung phong có thời gian chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và thân nhân liệt sĩ có mộ tại NTLS Trường Sơn.
          - Thực hiện: Sở Lao động – TB và XH.
 
          9. Tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh:
- Thời gian: Tối ngày 26/7/2012
          - Thực hiện: Tỉnh đoàn Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Lao động – TBXH, UBND các huyện, thành phố thực hiện.
 
10. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2012.
- Thời gian: Dự kiến ngày 20 tháng 7 năm 2012.
          - Thành phần: +Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Lạng Sơn.
     + Lãnh đạo 1 số các Sở, ban ngành, đoàn thể.
          - Nội dung: Có kế hoạch chi tiết riêng.
 
11. Tổ chức Hội nghị biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu và Lễ Mít tinh kỷ niệm
* Lễ dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ: Trước khi tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm, Đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và đoàn đại biểu thành phố Lạng Sơn tiến hành dâng hương đài Bác Hồ, tượng đài liệt sĩ Hoàng Văn Thụ và viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn (thời gian từ 7 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2012) có chương trình, kế hoạch  chi tiết riêng.
* Lễ mít tinh kỷ niệm, Lễ biểu dương các điển hìnhTBLS tiêu biểu:
- Thời gian: 01 buổi sáng ngày 27 tháng 7 năm 2012.
­- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Nội dung gồm hai phần:  phần Lễ mít tinh và phần gặp mặt biểu dương  
(Có chương trình, kế hoạch  chi tiết riêng của Ban tổ chức).
 
            III- KINH PHÍ THỰC HIỆN.
          - Ngân sách tỉnh, đã bố trí năm 2012
- Huy động các nguồn lực xã hội hóa khác.
           
III/PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.
1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch chi tiết và chủ trì phối hợp triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo phân nhiệm; Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, tiếp tục vận động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; chủ trì thực hiện các nội dung hoạt động: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
          2- Sở Tài chính: cân đối, thẩm định kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
          3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục giải quyết những tồn động về chính sách sau chiến tranh và những chính sách mới đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tiêu chuẩn góp phần làm tốt chính sách hậu phương quân đội.
          4- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Lao động - TBXH, các Sở, Ban, ngành có liên quan chỉ đạo chủ trì thực hiện nội dung hoạt động 1.
          5- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ ưu tiên, ưu đãi trong giáo dục - đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi giúp học sinh là con thương binh, liệt sĩ và người có công trong học tập, rèn luyện đạo đức phát huy truyền thống cách mạng của cha anh để trở thành người có ích cho xã hội.
          6- Sở Y tế: Chỉ đạo, tổ chức khám chữa bệnh định kỳ đối với người có công khám và chữa bệnh cho các đối tượng chính sách đảm bảo chế độ đúng quy định.
          7- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn nghệ thể thao trên địa bàn toàn tỉnh. Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ mít tinh kỷ niệm; chủ trì thực hiện nội dung hoạt động 4.
 
          8- Tỉnh đoàn Lạng Sơn: Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp làm tốt công tác vệ sinh thu dọn nghĩa trang sách đẹp; Chủ trì phối hợp với Sở Lao động – TBXH, UBND các huyện, thành phố tổ chứcthực hiệndâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh; chủ trì thực hiện nội dung hoạt động 9.
9- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: thường xuyên đưa tin và mở chuyên mục về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sĩ; những điển hình người tốt, việc tốt trong việc thực hiện chính sách và chăm sóc người có công; những gia đình liệt sĩ tiêu biểu, những gương thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên làm giàu, làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia hoạt động xã hội.
10- Đề nghị Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn, các đoàn thể nhân dân căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
          11- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Lao động - TBXH thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
 
          IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể theo phân công; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân kết quả triển khai thực hiện; Tham mưu thành lập Ban tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thương binh – liệt sĩ.
2. Các Sở, ban ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo chức năng của ngành và địa bàn quản lý. Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể các huyện, thành phố có thể tổ chức hội nghị biểu dương, tọa đàm, gặp mặt các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu (không tổ chức lễ kỷ niệm)./.
 

 
 
CHỦ TỊCH
 
 
Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn