Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đất đai; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (336/UBND-TCD).

 

                               Kính gửi:
                                         - Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
                                         - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
 
 
Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý đất đai và thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp góp phần ổn định tình hình kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh những cố gắng, kết quả đạt được, sự chỉ đạo, điều hành vẫn còn nhiều yếu kém: công tác quản lý đất đai ở một số nơi bị buông lỏng (quy hoạch treo, chậm thực hiện quy hoạch, quy hoạch không đồng bộ, tính khả thi chưa cao, không ổn định; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn có nhiều trường hợp thiếu công khai, dân chủ; tình trạng sử dụng đất công lãng phí, chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép, xây dựng trái phép... vẫn còn diễn ra; trong khi đó quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập, nhất là quy định về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi... là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo hiện nay. Mặt khác, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế: chưa làm đúng thẩm quyền, quá trình giải quyết chưa chú trọng đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài không đúng thời hạn quy định; quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được tổ chức thực hiện kịp thời, sự phối hợp giữa các cấp các ngành có liên quan trong quá trình giải quyết chưa chặt chẽ; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giải quyết khiếu nại ở một số nơi chưa nghiêm, một số trường hợp cấp trên đã có ý kiến chỉ đạo nhưng cấp dưới thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện dẫn đến công dân bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; ý thức chấp hành, sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu đòi hỏi không đúng hoặc ngoài phạm vi pháp luật quy định, không chấp nhận kết quả giải quyết dẫn đến có phản ứng tiêu cực cộng thêm sự kích động của phần tử xấu làm cho tình hình thêm phần phức tạp; công tác thông tin, báo cáo chưa nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế...
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật về đất đai, pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã quy định và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Công tác lập, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các khu vực dự án phải thu hồi đất theo quy hoạch. Công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 09/2007/CT-TT ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư, Chỉ thị số 01/2010/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung hoàn thành quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn toàn tỉnh. Làm tốt công tác công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các khu vực dự án phải thu hồi đất theo quy hoạch.
          Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 05/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cơ quan và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn.
          2. Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư          
          Khi thực hiện thủ tục giới thiệu địa điểm đầu tư, thẩm định và thu hồi đất để thực hiện dự án phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện đúng các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật khi thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực này.
          Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án trên địa bàn, không chứng thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Quản lý chặt chẽ đối với đất nông nghiệp, không cho phép chuyển nhượng đối với các trường hợp không đủ điều kiện nhận chuyển nhượng quy định tại Điều 103, Điều 104 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. Không cho phép thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất đối với các khu vực đất đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          3. Kiểm tra, giám sát và thực hiện cải cách hành chính trong quản lý đất đai
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không có năng lực thực hiện hoặc triển khai thực hiện dự án không đúng tiến độ. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực về đất đai, đặc biệt là lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.       
          Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong quản lý đất đai theo tinh thần Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007; thực hiện rà soát các thủ tục hành chính về đất đai theo hướng tạo thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện; xử lý nghiêm các cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm và có hành vi vi phạm khi thực thi các thủ tục hành chính về đất đai.
          Tiếp tục kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai đã ban hành nhằm bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản không còn phù hợp theo quy định của pháp luật.
          4. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Thông báo số 130-TB/TU ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 33/TTg-KNTN ngày 09/9/2010 về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 22/5/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “Thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân” theo tinh thần Đề án đổi mới công tác tiếp công dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tiếp công dân; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các vụ việc có liên quan. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ việc; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với công dân, lắng nghe ý kiến đề xuất, nguyện vọng của công dân để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề nhằm chấm dứt khiếu kiện của công dân. Đối với các vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài, hoặc có đông người tham gia, cần đặc biệt chú ý việc rà soát lại quá trình phát sinh vụ việc; quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng; kiểm tra lại trình tự, thủ tục và nội dung giải quyết của từng cấp, từng cơ quan chức năng; phân tích làm rõ nguyên nhân khiếu kiện kéo dài, đánh giá đúng tính chất vụ việc để có biện pháp giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật. Cần chú ý phân loại, xác định rõ những đối tượng cầm đầu quá khích, kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện; có biện pháp tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, từng bước phân hoá, cô lập và xử lý nghiêm minh các đối tượng này.
Khi công dân cókhiếu kiện đông người và vượt cấp cần vận động, thuyết phục, giải thích để người dân tuân thủ quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo và những quy định về bảo đảm trật tự công cộng.
5. Công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức có sai phạm trong thi hành công vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổng hợp tình hình; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định đáp ứng kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn .
6. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân ở cơ sở nhất là những điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
- Các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và quán triệt tổ chức thực hiện pháp luật (nhất là pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và về khiếu nại, tố cáo) để cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, nhân dân nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.  
- Các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình thường xuyên tuyên truyền pháp luật đất đai và khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phong phú thiết thực, tăng thời lượng, bài viết, chuyên đề; biểu dương kịp thời những điển hình tốt; phê phán những hành vi vi phạm..., qua đó giúp người dân và cán bộ công chức hiểu rõ hơn chính sách pháp luật để tự giác chấp hành. Việc đưa tin, phản ánh tình hình phải đảm bảo tính khách quan, trung thực; không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất sự việc không có lợi đối với dư luận cũng như để cho kẻ xấu lợi dụng.
Yêu cầuThủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh nghiêm túcthực hiện các nội dung tại Công văn này và coi đây là một tiêu chí bình xét, đánh giá chất lượng cơ quan, đơn vị và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn