Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 23/04/2012 - 10:54

Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 
Thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, ngày 19/4/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mục đích của kế hoạch nhằm tiến hành rà soát, điều chỉnh lại kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ.
Việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn phải thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo chính xác, thống nhất, khách quan, trung thực và theo đúng quy định của Chính phủ.
Kế hoạch đề ra các bước tiến hành:
Bước 1: Từ ngày 20/4 đến ngày 05/5/2012, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Thống kê tỉnh soạn thảo văn bản, biểu mẫu hướng dẫn nghiệp vụ để các huyện, thành phố lập hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp số liệu diện tích các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh; Sở Tài chính hướng dẫn số liệu thống kê về tỷ lệ thu ngân sách 03 năm gần nhất (năm 2009, 2010, 2011) đối với các phường, thị trấn; Ban Dân tộc hướng dẫn, cung cấp số liệu về các yếu tố đặc thù và Cục Thống kê cung cấp số liệu về dân số các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh năm 2011.
Từ ngày 05/5 đến ngày 20/5/2012, các huyện, thành phố thành lập Tổ rà soát, thẩm định hồ sơ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức triển khai các văn bản, biểu mẫu đến các xã, phường, thị trấn.
Tiếp đó, các xã, phường, thị trấn (từ ngày 21/5 đến 10/6/2012) tiến hành lập hồ sơ ban đầu theo mẫu quy định và gửi tài liệu, hồ sơ rà soát phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn về UBND huyện, thành phố chậm nhất đến ngày 10/6/2012.
Bước 2: Cấp huyện (từ ngày 11/6 đến ngày 30/6/2012) tiến hành thẩm định hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; lập bản tổng hợp tính điểm, dự kiến xếp loại đối với từng đơn vị hành chính cấp xã; lập Tờ trình kỳ họp HĐND cấp huyện về kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Chậm nhất đến ngày 30/7/2012 các huyện, thành phố hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Bước 3: Từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2012, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp cùng các ngành liên quan thẩm định hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã của UBND các huyện, thành phố; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện theo quy định.
Như Giang
                                                                      Văn phòng UBND tỉnh
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn