Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/KH-UBND
Lạng Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2012

 
 
KẾ HOẠCH
Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính
 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 
 Thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP.
Ngày 07/02/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tính đến nay đã được 5 năm.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định: “ Sau 5 năm kể từ ngày quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiến hành xem xét, quyết định điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã ”.
Thực hiện quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Chính phủ.
Việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn phải thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo chính xác, thống nhất, khách quan, trung thực và theo đúng quy định của Chính phủ.
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
Bước 1.
1. Ở cấp tỉnh: Từ ngày 20/4 đến ngày 05/5/2012:
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Thống kê tỉnh soạn thảo văn bản, biểu mẫu hướng dẫn nghiệp vụ để các huyện, thành phố lập hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp số liệu diện tích các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh;
- Sở Tài chính hướng dẫn số liệu thống kê về tỷ lệ thu ngân sách 03 năm gần nhất ( năm 2009, 2010, 2011 ) đối với các phường, thị trấn thuộc tỉnh;
- Ban Dân tộc hướng dẫn, cung cấp số liệu về các yếu tố đặc thù các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu về dân số các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh năm 2011;
- Sở Nội vụ chủ trì tổ chức thực hiện.
2. Ở các huyện và thành phố: Từ ngày 05/5 đến ngày 20/5/2012:
- Thành lập Tổ rà soát, thẩm định hồ sơ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã;
- Tổ chức triển khai các văn bản, biểu mẫu đến các xã, phường, thị trấn.
3. Ở các xã, phường, thị trấn: Từ ngày 21/5 đến 10/6/2012:
Lập hồ sơ ban đầu gồm các tài liệu sau:
- Báo cáo thống kê nhân khẩu thường trú và tạm trú thường xuyên để phân loại đơn vị hành chính ( mẫu số 01 );
- Báo cáo số liệu các tiêu chí tính điểm phân loại đơn vị hành chính ( mẫu số 02 );
- Các văn bản về yếu tố đặc thù; riêng đối với các phường, thị trấn có báo cáo tỷ lệ thu ngân sách và báo cáo quyết toán năm của 3 năm: 2009, 2010, 2011;
- Đối với xã, phường, thị trấn có sự thay đổi về địa giới hành chính: Trích lục bản đồ cấp xã theo bản đồ của hồ sơ địa giới hành chính hiện hành ( khổ giấy A3 );
Chậm nhất vào ngày 10/6/2012 UBND cấp xã gửi tài liệu, hồ sơ rà soát phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn về UBND huyện, thành phố ( hồ sơ lập 3 bộ: Cấp xã lưu 01 bộ, cấp huyện 01 bộ, Sở Nội vụ 01 bộ).
Bước 2.
Ở cấp huyện: Từ ngày 11/6 đến ngày 30/6/2012:
- Thẩm định hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
- Lập bản tổng hợp ( theo mẫu số 03) tính điểm, dự kiến xếp loại đối với từng đơn vị hành chính cấp xã và đối chiếu với kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
 - Lập Tờ trình kỳ họp HĐND cấp huyện về kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã (đề nghị điều chỉnh phân loại đối với các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện được điều chỉnh).
- Chậm nhất đến ngày 30/7/2012 các huyện, thành phố hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ( thông qua Sở Nội vụ).
Bước 3.
Ở cấp tỉnh: Từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2012:
- Sở Nội vụ phối hợp cùng các ngành liên quan thẩm định hồ sơ rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã của UBND các huyện, thành phố; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức thực hiện.
Giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tiến hành nếu có vướng mắc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thống nhất thực hiện./.
 

 
 
 
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Vy Văn Thành

 
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn