Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Ban hành Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.UBND TỈNH LẠNG SƠN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VĂN PHÒNG


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/QĐ-VP

Lạng Sơn, ngày 10  tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

 

Căn cứ Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW, ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU, ngày 14/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

         Căn cứ Nghị quyết họp liên tịch của Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng, đại diện BCH các đoàn thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Bí Thư các Chi bộ, BCH các đoàn thể thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 141/QĐ-VP, ngày 08/12/2008 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh./.

                                                                                  

 

                                                                                              

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 


  Đào Đức Hoan

 

                                                                                       

Đính kèmDung lượng
2kemQDTieuchuandaoduc.doc32.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn