Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 (258/UBND-KTTH)..

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

                                 
           
Thực hiện Công văn số 2760/BTC-TTr ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính về việc “thực hiện và báo cáo công tác THTK, CLP hàng quí, năm 2012”; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh; các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện một số nội dung sau:
1. Về thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2012:
 - Nghiêm túc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 30/6/2011, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Sở, ngành, địa phương, đơn vị; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 11/UBND-TH ngày 07/3/2012 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp thích hợp để tăng thu ngân sách Nhà nước; Chống thất thu, thu hồi tiền nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu, chuyển giá. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí và công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2015.
- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ vốn và sử dụng không đúng đối tượng.
- Đối với quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ làm giá, tăng giá, trục lợi, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các doanh nghiệp không đảm bảo đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra THTK, CLP theo quy định tại Luật THTK, CLP và Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THTK, CLP; Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tiền, tài sản Nhà nước; các khoản đầu tư công; đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP.
- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc; Các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm từ 5%-10% chi phí, tập trung giảm giá thành sản phẩm.
- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân THTK, CLP gắn với việc thực hiện "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các biện pháp THTK, CLP trong đầu tư công.
2. Về công tác báo cáo, tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012:
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện Luật THTK, CLP hàng quý, năm, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo đúng, đầy đủ theo Đề cương và Mẫu biểu (Kèm theo Công văn này) gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính, cụ thể:
- Báo cáo quý gửi trước ngày 05 đầu quý sau (Riêng quý I/2012 gửi trước ngày 10/4/2012).
- Báo cáo năm gửi trước ngày 25/8/2012 (tình hình, số liệu báo cáo lấy đến ngày 15/7/2012).
 Đối với một số Sở cần tổng hợp, đánh giá thêm tình hình THTK, CLP các lĩnh vực ngành quản lý, cụ thể như sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng và nội dung phần II tại Biểu mẫu đính kèm.
- Sở Tài chính: Lĩnh vực Quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước và các nội dung phần I, III, VI tại Biểu mẫu đính kèm.
- Sở Tài nguyên Môi trường: Lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và nội dung tại phần IV tại Biểu mẫu đính kèm.
- Sở Nội Vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Lĩnh vực đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước và nội dung tại Phần V tại Biểu mẫu đính kèm.
- Sở Công Thương: Việc tiết kiệm điện, xăng dầu trong các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và nội dung tại Phần VI tại Biểu mẫu đính kèm.
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Việc thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng của cá nhân, trong nhân dân và nội dung tại Phần VII tại Biểu mẫu đính kèm.
- Thanh tra tỉnh, Ban Phòng chống tham nhũng của tỉnh: tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nội dung tại Phần VIII tại Biểu mẫu đính kèm.
Giao Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi báo cáo UBND tỉnh danh sách các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước không gửi báo cáo, gửi báo cáo chậm so với thời hạn nêu trên hoặc không báo cáo đầy đủ theo quy định.
     Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước tổ chức, triển khai thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn