Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết quả điểm thi và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2011 (4/TB-UBND).

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi và dự kiến người trúng tuyển

kỳ thi tuyển công chức năm 2011

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ- UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2011 và Thông báo số 127A/TB- UBND ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2011, Thông báo số 170/TB- UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh về việc bổ sung, thay đổi một số nội dung tuyển dụng công chức năm 2011;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2011 tại Tờ trình số 01/TTr- HĐTD ngày 16/01/2012;
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Thông báo:
1. Kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2011 đối với 600 thí sinh và dự kiến 126 thí sinh trúng tuyển, đã tổ chức kỳ thi từ ngày 02/12/2011 đến ngày 04/12/2011 (có kết quả điểm thi của từng thí sinh và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kèm theo).
2. Giao Sở Nội vụ niêm yết công khai kết quả điểm thi và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở làm việc của cơ quan; Thông báo kết quả điểm thi tuyển đến từng thí sinh và nhận đơn phúc khảo theo quy định./.
Đính kèmDung lượng
Danh sach ket qua 2011.xls354.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn