Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
 

 

Số:  02/KH-UBND   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

Lạng Sơn,  ngày    11   tháng 01 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
        
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 
1. Mục đích:
- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua.
- Triển khai có hiệu quả và đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp.
- Nâng cao chất lượng hệ thống các quy định về thủ tục hành chính;
2. Yêu cầu:
- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.
- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
                       
II . NỘI DUNG THỰC HIỆN:
 

Số
TT
Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
1
Lập Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC).
Văn phòng UBND tỉnh
Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện
Tháng 01/2012
2
Bổ sung nhân lực Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Nội vụ
Quý I/2012
3
Tổ chức hội nghị sơ kết, tập huấn công tác KSTTHC cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn
Văn phòng UBND tỉnh
Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện
3 buổi vào
tháng 02/2012
4
Thực hiện Kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh
Các cơ quan thông tấn báo chí; sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
Thường xuyên
Xây dựng chuyên mục Cải cách thủ tục hành chính
Đài Phát thanh truyền hình, Báo Lạng Sơn
Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
5
Hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính".
Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối tổ chức
Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã,…
Đến hết 30/4/2012
6
Hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Văn phòng UBND tỉnh
Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện
Thường xuyên
7
Rà soát, thống kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ… lập hồ sơ trình UBND tỉnh công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh.
Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan
Văn phòng UBND tỉnh
Thường xuyên
Riêng những TTHC đã được các bộ, ngành thực hiện đơn giản hoá, hoặc ban hành mới, đã có Quyết định công bố và có hiệu lực thi hành kể từ tháng 1/2012 trở về trước (sau Đề án 30).
Hoàn thành trong Quý I/2012
8
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của UBND tỉnh.
Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan
Văn phòng UBND tỉnh
Theo kế hoạch cụ thể
9
Phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ cho Phòng kiểm soát thủ tục hành chính.
Văn phòng UBND tỉnh
Một số đơn vị có liên quan
Thường xuyên
10
Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh theo lĩnh vực của đơn vị.
Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện
Văn phòng UBND tỉnh
Thường xuyên
11
Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ.
Văn phòng UBND tỉnh
Các đơn vị có liên quan
Thường xuyên
 
12
Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC; thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC (theo quy trình kiểm soát TTHC).
Văn phòng UBND tỉnh
Các đơn vị có liên quan
Thường xuyên
 
13
Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Văn phòng UBND tỉnh
Các đơn vị liên quan
Thường xuyên
14
Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Đơn vị có liên quan
Thường xuyên
 
15
Kiểm tra, rà soát toàn bộ các TTHC theo 3 cấp áp dụng tại tỉnh trên phần mềm máy xén của Chính phủ.
Văn phòng UBND tỉnh
Đơn vị có liên quan
Thường xuyên
 
16
Thực hiện các chương trình công tác về kiểm soát thủ tục hành chính do TW ban hành.
Văn phòng UBND tỉnh
Các đơn vị liên quan
Theo quy định của TW
17
Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị.
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch cụ thể
18
Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC
Văn phòng UBND tỉnh
Đơn vị liên quan
Thường xuyên
19
Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện
Theo định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất
20
Tổng kết đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012
Văn phòng UBND tỉnh
Các sở, ban ngành; UBND các huyện, TP
Tháng 12/2012

 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của ngành, địa phương mình, gửi Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/2/2012. Tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, gửi UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Để đảm bảo về tiến độ thời gian theo quy định, các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan chủ trì chủ động triển khai thực hiện các công việc được phân công. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.
3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 2017/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
4. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ./.
 

 
CHỦ TỊCH
 
 
Vy Văn Thành

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn