Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ thị về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Thứ Tư, 11/01/2012 - 09:54

 

Hôm nay (10/1), Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 01/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
 
Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" nhằm khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020 - Ảnh minh họa
Chỉ thị nêu rõ, Đại hội XI của Đảng đã đề ra chủ trương "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" nhằm khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời gian tới.
 
Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là chủ trương chiến lược của Đảng ta, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, phù hợp với thế và lực của đất nước sau 25 năm đổi mới và thực tiễn quá trình hội nhập của đất nước, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước giai đoạn mới.
 
Tổng kết, đánh giá quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực
 
Triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đại hội XI của Đảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, về đường lối đối ngoại, về các cơ hội cũng như thách thức đặt ra đối với tiến trình hội nhập trong giai đoạn mới của đất nước nói chung và đối với từng ngành, địa phương và doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, tổng kết, đánh giá quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực trong 10 năm qua, tập trung làm rõ những mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra định hướng, bước đi trong hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2015 trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan, địa phương; gửi báo cáo tổng kết, đánh giá và định hướng hội nhập quốc tế đến Bộ Ngoại giao trước ngày 31/3/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2012.
 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực vững vàng về chính trị, năng lực chuyên môn và ngoại ngữ trong các lĩnh vực hội nhập mà Việt Nam tham gia.
 
Cụ thể hóa nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2015
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan cụ thể hóa các nhiệm vụ về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2015, đề xuất cơ chế chỉ đạo, phối hợp các lĩnh vực hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động về an ninh - chính trị phù hợp tại các khuôn khổ đa phương, kế hoạch thực hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, kế hoạch đào tạo, giới thiệu người tham gia các tổ chức quốc tế, cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế quan trọng.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội sau 5 năm gia nhập WTO và đề xuất các biện pháp liên quan để hội nhập quốc tế sâu rộng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2012.
 
Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương hoàn tất Chiến lược phát triển xanh với lộ trình và các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012; cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy định, thủ tục về đấu thầu của Việt Nam, đề xuất chủ trương và lộ trình thực hiện các cam kết, đàm phán quốc tế trong lĩnh vực này, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012.
 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ; tổng kết, đánh giá việc triển khai các cam kết gia nhập WTO và các hiệp định mậu dịch tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các FTA của ASEAN với các nước đối tác.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất biện pháp, lộ trình tham gia các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các cam kết, đàm phán quốc tế liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2012.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, thực hiện tốt các đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài, các chương trình học bổng của các nước, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam.
 
Chỉ thị cũng nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh xây dựng và thực hiện các chương trình mục tiêu, khai thác tốt điều kiện thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế cho phát triển lực lượng sản xuất nông nghiệp, nông thôn; đổi mới hình thức, biện pháp thu hút các nguồn lực bên ngoài, đối tác công-tư, tạo đột phá nhằm dẩy mạnh thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
 
Tập trung phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chiến lược và có lợi thế so sánh, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và gia tăng giá trị sản phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi chuyên gia trong nông, lâm, ngư nghiệp và thủy lợi với nước ngoài; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật phù hợp với các quy định quốc tế; đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản và xúc tiến đẩy mạnh việc đàm phán ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật.
 
Theo: baodientu.chinhphu.vn
 

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn