Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 108 /KH-UBND
Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua
“Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
(Ban hành kèm theo Văn bản  số 1064 /PĐ-UBND
Ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh)
_____________________
 
 
          Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTG ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;
Căn cứNghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 – 2020;
          Để Phong trào thi đua “Lạng sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, đạt kết quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020, như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích:
          1.1. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.
          1.2. Tập trung nhân lực, tài lực, vật lực, nỗ lực phấn đấu đến năm 2012 hoàn thành Đề án Xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh, cơ bản các xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đến năm 2015 có 20% số xã cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020 có 50% số xã cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).
          2. Yêu cầu:
          2.1. Việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”phải được cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch cụ thể và là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi toàn tỉnh từ nay đến năm 2020.
          2.2. Nội dung, hình thức tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phải thật sự thiết thực, cụ thể và phong phú phù hợp với thực tiễn và với phương châm “phát huy nội lực là chính”, tránh phô trương hình thức gây lãng phí.
          2.3. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền phổ biến để nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
          II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
          1.Căn cứ nội dung phát động Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại văn bản số: 1064 /PĐ-UBND                   ngày 16 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hoá thành nội dung phát động phong trào thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thật cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
          2. Các nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cần tập trung là:  
2.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, đề xuất các chính sách, các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong phạm vi toàn tỉnh.
2.2. Xây dựng kế hoạch nhằm huy động mọi nguồn lực, công sức, trí tuệ, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới với phương châm thực hiện xã hội hoá và khai thác tiềm năng, thế mạnh tại chỗ là chính.
2.3. Phấn đấu 11/11 huyện, thành phố hoàn thành sớm, có chất lượng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch có lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn, hướng phong trào thi đua vào thực hiện 11 nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; lập kế hoạch cho từng giai đoạn phù hợp với từng vùng, từng địa bàn, nhất là ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu nhằm tạo cơ sở và bước đi vững chắc, có hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới.
2.4. Tất cả các xã trong toàn tỉnh đều phải lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo 11 nội dung và 19 tiêu chí nông thôn mới của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
3. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân xây dựng nội dung thi đua, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia tích cực phong trào thi đua; lựa chọn, đề xuất đảm nhận những nhiệm vụ, chương trình, dự án, nội dung cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng huy động nguồn nhân lực trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng bộ, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các phong trào, các cuộc vận động khác do đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mạnh mẽ cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong từng giai đoạn.
III. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với nội dung “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua vào đầu tháng 12 năm 2011.
Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chương trình, nội dung, thời gian cụ thể và thành phần mời dự buổi lễ phát động và triển khai kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch hằng năm.
Thời gian trình UBND tỉnh về đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020, kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2012 trong tháng 01 năm 2012.
3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch tổng thể và đề án xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch hằng năm, nội dung phát động phong trào thi đua.
Thời gian báo cáo UBND tỉnh về quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2012 trong tháng 02 năm 2012.
4. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể tỉnh  căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao gửi kế hoạch, chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn về UBND tỉnh trong tháng 03 năm 2012.
5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh cụ thể hoá chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh vào nội dung phát động phong trào thi đua hàng năm; theo dõi, tổng hợp thành mục riêng về kết quả thực hiện phong trào thi đua hàng nămtrong báo cáo tổng kết công tác thi đua của UBND tỉnh; Báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới sau khi kết thúc kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch 5 năm tiếp theo 2016 -2020.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác truyên truyền:
1.1. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh lập kế hoạch tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục và thời lượng nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 – 2020, nội dung phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh với chủ đề “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...
1.2. Các Sở, ban, ngành, UBMT Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, tránh hình thức phô trương lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về mục đích yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phù hợp với ý Đảng, lòng dân, từ đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện phong trào thi đua.
2. Công tác chỉ đạo:
2.1. Đối với cấp tỉnh:
UBND tỉnh chọn huyện Bắc Sơn và huyện Tràng Định để chỉ đạo điểm Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
Chọn 05 xã chỉ đạo điểm của tỉnh, gồm: xã Chi Lăng, huyện Tràng Định; xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia; xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo điểm một cách cụ thể, chi tiết theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh đăng ký chỉ đạo điểm Phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh phân công các thành viên Hội đồng  theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các huyện, thành phố. Hàng năm, Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các huyện, thành phố và cơ sở.
2.2. Đối với cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố chọn ít nhất 02 xã chỉ đạo điểm Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới báo cáo UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo điểm một cách cụ thể, chi tiết theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
2.3. Các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được giao lựa chọn đơn vị chỉ đạo điểm tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
2.4. UBMT Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân: xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm về công tác tuyên truyền, hàng năm rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân diện rộng các điển hình tiên tiến tại những cơ sở tham gia và thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
 V. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn chung:
Từ năm 2012, các khối, cụm thi đua, các đơn vị trong phân khối, cụm thi đua của tỉnh có nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới phải đưa nội dung tổ chức tham gia và thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” vào tiêu chí chấm điểm thi đua và là nội dung quan trọng khi đánh giá thi đua cho các đơn vị.
2. Tiêu chuẩn thi đua đề nghị Trung ương khen thưởng:
2.1. Đối với cấp huyện:
Phải là huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong tỉnh, đồng thời là huyện tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu có hiệu quả trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
2.2. Đối với cấp xã:
Phải đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đồng thời là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới.
2.3. Đối với cá nhân:
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Có thành tích trong nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.
- Đối với các doanh nhân, tri thức, nhà khoa học, các cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (gắn với địa chỉ cụ thể).
- Đối với hộ dân cư nông thôn: có nhiều đóng góp công sức, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn khu dân cư; có thành tích xây dựng cải tạo nơi ở (nhà ở, công trình vệ sinh, ao vườn, tường rào, cổng ngõ) xanh, sạch, đẹp tiêu biểu, giữ vệ sinh môi trường trong sạch; sản xuất giỏi, có thu nhập khá và có tinh thần giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.
3. Tiêu chuẩn thi đua đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng:
3.1. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
Có đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ làm chuyển biến rõ nét ít nhất một huyện (thành phố) trong xây dựng nông thôn mới; những đơn vị trực thuộc Sở, ngành (Chi cục, trung tâm...) đăng ký hỗ trợ ít nhất 02 xã (thị trấn) thuộc cấp huyện (thành phố).
3.2. Đối với cấp huyện, (thành phố):
Phải là huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đứng thứ Nhì, Ba trong tỉnh, đồng thời là huyện tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu có hiệu quả trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
3.3. Đối với xã:
Phải đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đồng thời là những xã thuộc các huyện, thành phố tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới.
3.4. Đối với cá nhân:
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Có thành tích trong nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.
- Đối với các doanh nhân, tri thức, nhà khoa học, các cá nhân trong và ngoài tỉnh: Có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (gắn với địa chỉ cụ thể).
- Đối với hộ dân cư nông thôn: có nhiều đóng góp công sức vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn khu dân cư; có thành tích xây dựng cải tạo nơi ở (nhà ở, công trình vệ sinh, ao vườn, tường rào, cổng ngõ) xanh, sạch, đẹp tiêu biểu, giữ vệ sinh môi trường; sản xuất giỏi, có thu nhập khá và có tinh thần giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.
3. Hình thức khen thưởng
3.1. Khen thưởng thường xuyên:
3.1.1. Khen thưởng bậc cao (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên): Việc xét khen thưởng hàng năm căn cứ vào kết quả thực hiện Phong trào thi đua theo tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại điểm 1, mục V nêu trên để xét đề nghị khen thưởng.
3.1.2. Danh hiệu thi đua (tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh) và Bằng khen của UBND tỉnh: Xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại điểm 1, mục V nêu trên để xét khen thưởng. Số lượng tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HD-HĐTĐKT ngày 21/10/2011 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh về Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
3.2. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2011 – 2015:
3.2.1. Đề nghị Trung ương khen thưởng: Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh chọn 01 huyện (thành phố) tiêu biểu nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Cờ thi đua. Mỗi huyện (thành phố) lựa chọn 01 xã tiêu biểu nhất đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ) xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
3.2.2. Xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh:
- Xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 huyện tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua (thuộc 02 Cụm thi đua các huyện, thành phố nội địa và cụm 5 huyện biên giới, mỗi cụm chọn 01 huyện. Không tính đơn vị được đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ).
- Xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 11 xã thuộc 11 huyện, thành phố (mỗi huyện chọn 01 xã tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua).
3.2.3. Xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh:
 Đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Xét khen thưởng cho 03 đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất trong Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Mỗi Sở, Ban ngành, đoàn thể lựa chọn 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong Phong trào thi đua đề nghị khen thưởng.
- Đối với các doanh nghiệp: Xét khen thưởng cho 03 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tham gia hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại cấp huyện, cấp xã.
- Đối với các huyện, thành phố: Xét chọn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 huyện tiêu biểu trong phong trào thi đua (ngoài huyện được đề nghị Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua); Mỗi huyện, thành phố lựa chọn không quá 20% số xã tiêu biểu xuất sắc (ngoài các xã đã đề nghị Trung ương khen thưởng) và từ 03 – 05 cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng.
2.3.4. Giấy khen của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong tham gia thực hiện phong trào thi đua, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng thưởng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đóng góp thiết thực trong thực hiện phong trào thi đua.
 2.3.5. Giấy khen của UBND huyện, thành phố:
Chủ tịch UBND huyện, thành phố quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
3.2.6. Hình thức và mức khen khen thưởng của Trung ương và UBND tỉnh
- Đối với cấp xã: được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).
- Đối với cấp huyện: được Chính phủ tặng Cờ thi đua  và thưởng 01 công trình phúc lợi trị giá 10.000.000.000 (mười tỷ đồng).
- Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách quy định mức tiền thưởng, nguồn kinh phí, quy định việc sử dụng tiền thưởng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp giữa năm 2012.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai từ năm 2011 đến năm 2020, chia thành các giai đoạn:
1. Giai đoạn 1 (từ 2011-2015):
- Năm 2011: Ban hành Nội dung phát động phong trào thi đua; Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, đăng ký thực hiện Phong trào thi đua với Chính phủ; chọn 02 đơn vị chỉ đạo điểm phong trào thi đua.
- Năm 2012: Cuối năm 2012, đánh giá sơ bộ việc chỉ đạo điểm của tỉnh và của các huyện, thành phố, rút kinh nghiệm và lập kế hoạch phổ biến kinh nghiệm nhân rộng phong trào thi đua.
- Từ năm 2013 – 2015: Triển khai chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức phong trào thi đua đảm bảo tính toàn diện, sâu rộng. Thực hiện công tác tổng kết ở cấp huyện và tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.
2. Giai đoạn 2 (từ 2016 – 2020):
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua Giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Trung ương và tiến hành tổng kết vào năm 2020 (việc bình xét khen thưởng cho giai đoạn 2 sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia cùng cấp thống nhất mục tiêu, hình thức, biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đảm bảo chất lượng và tiến độ.
2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Phong trào thi đua.
3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phạm vị toàn tỉnh.
4. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu thấy nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua – Khen thưởng) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định ./.
 
 
                                                                                                 
                                                                              CHỦ TỊCH
                                                        
 
 
                                                                            Vy Văn Thành
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn