Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh

CÔNG ĐIỆN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

Số: 04/CĐ-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2008

V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cây trồng.

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;

- Các Sở: Nông nghiệp-Phát triển nông thôn,

Hội Nông dân;

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn.

Hiện nay lúa Đông xuân đang giai đoạn đứng cái - làm đòng, điều kiện thời tiết, để phát triển cây trồng rất thuận lợi, nhưng cũng là thời kỳ để cho các loại sâu, bệnh phát triển và gây hại trên diện rộng:

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 chủ yếu đang ở tuổi 3-4 hại trên lúa xuân giai đoạn đứng cái - làm đòng. Mật độ nhiễm nhẹ 30 - 50 con/m2, mật độ nhiễm trung bình 60 - 100 con/m2, mật độ nhiễm nặng 110 - 200 con/m2. Đặc biệt tại Bình Gia có nơi mật độ cao 300 - 400 con/m2. Tổng diện tích nhiễm tại các Huyện, TP : 8.650 ha trong đó: diện tích nhiễm nhẹ - trung bình 7.372,5 ha, diện tích nhiễm nặng 1.277,5 ha, diện tích phòng trừ 7.705,5 ha.

- Rầy lưng trắng, rầy nâu: Tổng diện tích nhiễm 729,5 ha, trong đó nhiễm nhẹ - trung bình: 786,5 ha. Nhiễm nặng : 06 ha, diện tích phòng trừ 332 ha. Mật độ nhiễm nhẹ 800-1500 con/m2, mật độ nhiễm trung bình 1600-2000 con/m2, đặc biệt mật độ bị nhiễm nặng 3000-5000 con/m2 tại Huyện; Bình Gia, Tràng Định, Đình Lập, Lộc Bình.

Từ nay đến cuối vụ nguy cơ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại là rất cao. Nếu không chủ động phòng trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất, sản lượng thu hoạch. Để bảo vệ cây trồng vụ đông xuân có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố,Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở, các cơ quan chức năng, các ban ngành - đoàn thể tích cực tuyên truyền hướng dẫn đến các cơ sở, hộ nông dân về tình hình, biện pháp phòng chống sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn hại lúa.

2- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, tập trung chỉ đạo huy động mọi lực lượng, phân công cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, theo dõi, nắm chắc tình hình ở cơ sở và có thông tin kịp thời cho các cơ quan chuyên môn để xử lý, chỉ đạo.

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thuốc giả ...gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

3- Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền Xã để giám sát và phòng trừ sâu bệnh; hướng dẫn nông dân về sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật, cách sử dụng hợp lý để diệt trừ loại sâu bệnh đang có nhằm diệt sâu, bệnh đạt hiệu quả cao.

- Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường điều tra, phát hiện, dự báo các thành phần sâu bệnh hại lúa, Ngô xuân, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông...thông báo kịp thời về tình hình sâu bệnh và có quy trình hướng dẫn cụ thể, biện pháp phòng trừ sâu bệnh; nắm tình hình phát sinh dịch bệnh hại cây trồng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo phòng trừ chung.

- Trung tâm Khuyến nông chỉ đạo các Trạm Khuyến nông và Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với cán bộ Bảo vệ thực vật thường xuyên giám sát đồng ruộng, theo dõi diến biến tình hình sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ sở, hộ nông dân chăm sóc tốt đến từng cánh đồng, từng thửa ruộng.

- Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp cung ứng kịp thời các loại thuốc bảo vệ thực vật, nhất là các loại thuốc đặc hiệu phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân, bệnh đạo ôn hại lúa đang có trên địa bàn tỉnh.

4- Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Lạng Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao hiểu biết và thực hiện của người dân về công tác phòng trừ sâu bệnh cây trồng.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung trên, thường xuyên báo cáo đúng tình hình phát sinh sâu bệnh về Sở Nông nghiệp-PTNT để tổng hợp xử lý và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn