Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới ở các xã (837/UBND-KTN).

 

Kính gửi:
               - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
     - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.
 
Hiện nay, theo báo cáo của một số huyện, việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã chưa thống nhất, còn nhiều lúng túng, có một số xã không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã không được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh ngày 03/8/2011, để thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới ở các xã, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gồm các thành phần sau: Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND xã làm Phó Trưởng ban, Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) HĐND xã, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã làm thành viên Ban Chỉ đạo. Tuỳ điều kiện cụ thể của địa phương, có thể bổ sung thêm thành viên. Ban Chỉ đạo do Đảng uỷ xã thành lập.
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ giúp Đảng uỷ, HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
2. Chủ tịch UBND huyện, thành phố ra quyết định thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của các xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó Trưởng ban, các thành viên khác là cán bộ, công chức xã.
Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ giúp UBND xã quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Ban Quản lý được sử dụng con dấu của UBND xã để thực hiện nhiệm vụ của mình.
3. Đối với các xã chưa thành lập, hoặc đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã nhưng chưa đúng theo hướng dẫn thì UBND huyện, thành phố chỉ đạo việc kiện toàn lại bộ máy chỉ đạo, quản lý Chương trình của cấp xã theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc kiện toàn bộ máy phải xong trong tháng 10/2011.
4. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố và các xã tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn