Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập-Tự do -Hạnh phúc
Số: 1580/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 4 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 04/2009/TT-LĐTBXH ngày 21/01/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 4002/LĐTBXH ngày 22/10/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 610/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Phòng Bảo hiểm thất nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của Phòng Bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

            Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

 

CHỦ TỊCH 

   
  Vy Văn Thành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn