Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện dạy và học ngoại ngữ năm học 2011 - 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN
   TỈNH LẠNG SƠN
 
Số: 90 /KH-UBND
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  
            Lạng Sơn, ngày 03 tháng  10 năm 2011

           KẾ HOẠCH
Thực hiện dạy và học ngoại ngữ năm học 2011 - 2012
 
             Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 02 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thông giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2011 – 2012 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Thực hiện Kế hoạch Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Lạng Sơn.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2011 – 2020.
- Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong toàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Triển khai đồng bộ các hoạt động của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung vào việc triển khai dạy thử nghiệm tiếng Anh theo chương trình mới cho học sinh tiểu học.
- Khảo sát các điều kiện về giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, đánh giá kết quả một năm thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ để có kế hoạch triển khai thực hiện trong các năm học tiếp theo.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện kế hoạch dạy và học ngoại ngữ.
II. NHIỆM VỤ
1. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 và Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020 tới các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và các bậc phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về việc dạy và học ngoại ngữ.
2. Triển khai dạy thử nghiệm theo chương trình mới cho học sinh lớp 3, lớp 6 và lớp 10. Tổ chức cho học sinh trung học cơ sở đăng ký nguyện vọng, lựa chọn một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thuận lợi tổ chức dạy tiếng Trung Quốc theo chương trình ngoại ngữ mới.
3. Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ. Khảo sát giáo viên tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.
4. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học.
5. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ: Phòng học, các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học ngoại ngữ.
6. Thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh dành cho đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ các cấp học.
III. GIẢI PHÁP
1.Cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về việc dạy và học ngoại ngữ. Thu hút sự đóng góp của cộng đồng cho công tác dạy và học ngoại ngữ.
2.Ngành Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các trường có đủ điều kiện về giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất để triển khai dạy thử nghiệm tiếng Anh theo chương trình mới, các đơn vị còn lại dạy theo chương trình hiện hành. Cụ thể:
     - Cấp Tiểu học dạy tiếng Anh cho 195 trường, 21327 học sinh. Trong đó:
+ Lớp 3: Triển khai dạy thí điểm theo chương trình mới 4 tiết/tuần cho khoảng 30% học sinh ở các trường chuẩn Quốc gia, còn lại sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 dạy theo chương trình tự chọn.
+ Lớp 4, lớp 5: Sử dụng giáo trình Let’s learn English, trong đó dạy theo thời lượng 4 tiết/tuần cho 25 lớp, 875 học sinh lớp 4, còn lại dạy tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần.
     - Cấp THCS dạy tiếng Anh cho 100% học sinh, trong đó dạy thí điểm theo chương trình 10 năm cho khoảng 7 lớp, 235 học sinh lớp 6, số còn lại học theo chương trình hiện hành.
- Cấp THPT tiếp tục tổ chức dạy ngoại ngữ cho 100% học sinh, trong đó dạy thí điểm cho 5 lớp, 200 học sinh lớp 10, số còn lại học theo chương trình hiện hành.
- Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế triển khai đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ.
- Các trung tâm GDTX dạy ngoại ngữ cho 100% học viên lớp 10, 11. Tiếp tục công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức.
3.  Tổ chức tuyển dụng giáo viên đạt chuẩn vào biên chế đủ định mức quy định. Tiến hành khảo sát, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học theo chuẩn B2 của Khung trình độ chung Châu Âu cho 155 giáo viên tiếng Anh tiểu học; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khảo sát theo khung trình độ chung Châu Âu cho khoảng 600 giáo viên tiếng Anh cấp THCS và THPT.
Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho khoảng 750 cán bộ, công chức và người lao động trong toàn tỉnh.
4. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học môn ngoại ngữ theo hướng phát huy tối đa tính tích cực của người học. Chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách thành thạo, đúng chuẩn. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hợp lý các thiết bị dạy học ngoại ngữ.
    Tổ giáo viên cốt cán ngoại ngữ các cấp học, tăng cường giúp đỡ các nhà trường trong công tác chuyên môn. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ.
Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ. Xây dựng các ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra.
5. Trang bị cho mỗi trường 01 bộ máy chiếu. Xây dựng 16 phòng học tiếng nước ngoài, 03 phòng học đa phương tiện. Khuyến khích giáo viên sưu tầm và tự làm đồ dùng dạy học.
6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ, chính sách dành cho giáo viên ngoại ngữ. Tham mưu bổ sung những cơ chế, chính sách phù hợp của tỉnh dành cho đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ các cấp học, tạo điều kiện thực hiện các chương trình hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
7. Trường Cao đẳng Sư phạm tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo ngoại ngữ với các trường Đại học ở trong nước, nước ngoài và các tổ chức quốc tế.
    8.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch dạy và học ngoại ngữ của cơ sở.
    9. Tổ chứcsơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch dạy và học ngoại ngữ năm học 2011 – 2012. Rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện cho các năm học sau.
            IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 10,554 tỷ đồng. Trong đó:
- Kinh phí xây dựng phòng học tiếng nước ngoài: 4,040 tỷ đồng.
- Kinh phí xây dựng phòng học đa phương tiện: 3,000 tỷ đồng.
- Mua máy chiếu, thiết bị: 3,314 tỷ đồng.
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng: 200 triệu đồng.
- Nguồn kinh phí: Chương trình mục tiêu quốc gia.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
  Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực dạy nghề phù hợp với kế hoạch chung.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổng hợp công tác đầu tư xây dựng để tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí vốn thực hiện kế hoạch.
4. Sở Tài chính
Chịu trách nhiệm phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kinh phí của kế hoạch theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.
5. Sở Nội vụ
Nghiên cứu, hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ phù hợp trong ngành giáo dục của tỉnh.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các chương trình, kế hoạch đổi mới công tác dạy học ngoại ngữ của ngành giáo dục, tạo môi trường học tập thuận lợi cho việc dạy và học ngoại ngữ.
7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học ngoại ngữ trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của địa phương, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành liên quan nhằm chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh việc triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn.
8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia tích cực tuyên truyền, hỗ trợ “Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2011 - 2012”.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch thực hiện dạy và học ngoại ngữ năm học 2011 – 2012 để làm cơ sở cho việc đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong những năm tiếp theo./.
 

 
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Tô Hùng Khoa

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn