Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp UBND tỉnh định kỳ tháng 10 năm 2011 (từ 05.10.2011) (204/GM-UBND).

 

GIẤY MỜI HỌP UBND TỈNH

 
        
          Kính gửi:
                           -  Các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh;
                           - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
                           - Uỷ ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh triệu tập phiên họp tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh để thảo luận và quyết định các nội dung sau:
I. Sở Giao thông vận tải chuẩn bị:
1. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển đường giao thông nông thôn đến năm 2015.
Mời các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Công Thương, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Xây dng,Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hi, Y tế, Giáo dc và Đào to, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Dân tc tnh, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh, Hi Nông dân, Hi Cu chiến binh, Hi Liên hip Ph n, Tnh Đoàn Thanh niên, Công an tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, TP Lạng Sơn dự họp. Tài liệu chuẩn bị 50 bản.
II. Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị:
2. Báo cáo tổng kết Đề án nâng cao đời sống nhân dân biên giới gắn với đưa dân trở lại làng bản cũ và xây dựng một số điểm dân cư mới ở khu vực biên giới theo Quyết định số 286-QĐ/TU ngày 15/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Mời Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban dân tộc, Ban Văn hóa và Xã hội (HĐND tỉnh) và các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại vụ, Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và UBND huyện Cao Lộc dự họp. Tài liệu mỗi loại chuẩn bị 40 bản.
III. Sở Ngoại vụ chuẩn bị:
3. Kế hoạch của tỉnh về hoạt động đối ngoại năm 2012.
Mời các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn dự họp. Tài liệu mỗi loại chuẩn bị 40 bản.
IV. Sở Xây dựng chuẩn bị:
4. Đề án điều chỉnh, quy hoạch xây dựng Nghĩa trang tỉnh đến năm 2020 tại Km 6, Quốc lộ 1A cũ (nghe lại lần 2).
Mời Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá và Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) và các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,   Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn dự họp. Tài liệu chuẩn bị 35 bản. 
 5. Đề án xây dựng và quy hoạch xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các huyện, thành phố và cơ sở (nghe lại lần 2).
Mời Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá và Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) và các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,   Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn dự họp. Tài liệu chuẩn bị 40 bản. 
6. Đề án tổng thể xử lý chất thải đô thị giai đoạn 2011-2015.
Mời Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá và Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) và các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn dự họp. Tài liệu chuẩn bị 45 bản.
7. Quy định quản lý cây xanh đô thị và quản lý công viên trên địa bàn tỉnh.
Mời Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hoá và Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) và các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn dự họp. Tài liệu chuẩn bị 45 bản.
IV. Sở Tài chính chuẩn bị:
8. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.
9. Quyết định ban hành Quy định về giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
10. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
11. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mời Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) và các Sở, ngành:  Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn dự họp. Tài liệu mỗi loại chuẩn bị 40 bản.
* Thời gian: 02 ngày; từ 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2011.
* Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Lưu ý: Yêu cầu các sở, ngành có nội dung báo cáo, đề án trình phiên họp UBND tỉnh phải mang kèm đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan.
- Đối với những nội dung báo cáo, tờ trình, đề án trình báo cáo tại kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các sở, ngành được phân công chuẩn bị cả bản tóm tắt những nội dung chủ yếu và các vấn đề cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (gửi cùng bản chính).
Kính mời các Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành trong thành phần mời đến dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn