Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (768/UBND-TH).

Kính gửi:
 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
 
Thực hiện Công văn số 42/TTg – ĐP ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã sao gửi đến các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan); Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Kế hoạch và Đầu t­ư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan căn cứ vào kết quả rà soát, bổ sung Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt-Trung giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng kế hoạch cụ thể của tỉnh về nhu cầu nguồn vốn đầu tư (ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn), phân kỳ đầu tư, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.
Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn