Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

rà soát bổ sung kịp thời danh sách hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH (725/UBND-VX).

 

Kính gửi:
      - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
      - UBND các huyện, thành phố.
                                  
 
          Thực hiện Công văn số 5889/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả công tác thanh tra cho vay hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
          Để đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đúng đối tượng, đúng quy định. UBND tỉnh yêu cầu:
1- UBND các huyện, thành phố bám sát các tiêu chí hộ nghèo và các Văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo; chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời những hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vào danh sách của địa phương để có căn cứ xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định, bảo đảm cho các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
          2- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và tổng hợp báo cáo kết quả của các đơn vị để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.
          Nhận được Công văn này yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn