Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lạng Sơn năm 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 87/KH-UBND
            Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2011

 
 
KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia
về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lạng Sơn năm 2011
          Thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 2572/LĐTBXH-BĐG ngày 05/8/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015;

          Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Lạng Sơn năm 2011, với những nội dung sau:
          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          1. Mục đích
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015.
          2. Yêu cầu
          Nội dung hoạt động bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015.
          Nội dung hoạt động phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh tổ chức hoạt động rườm rà, hình thức.
          II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP
          1. Tăng cường công tác tuyền thông và nhận thức về bình đẳng giới
- Nâng cao hoạt động truyền thông và nhận thức về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về giới và ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật bình đẳng giới... Thông qua các hoạt động truyền thông giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
          - In ấn tài liệu và phát hành đĩa tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
          - Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tới 11 xã có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.
          2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới   
          - Tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền phụ trách công tác bình đẳng giới, VSTBCPBN các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.
          - Trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm tại các mô hình, địa phương làm tốt công tác bình đẳng giới trong và ngoài tỉnh.
          3. Công tác kiểm tra, giám sát
 Thành lập 7 đoàn tiến hành công tác kiểm tra tại 3 sở, ban, ngành, đoàn thể và 4 huyện, thành phố về triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch hành động số 74/KH-UBND ngày 25/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện công tác kiểm tra từ Quý III đến Quý IV năm 2011.
          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
          Tổng kinh phí thực hiện triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Lạng Sơn năm 2011, với tổng kinh phí thực hiện là: 246.050.000đ (Hai trăm bốn mươi sáu triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Nội dung
Đơn vị thực hiện
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
Thời gian thực hiện
1. Nâng cao hoạt động truyền thông và nhận thức về bình đẳng giới
 
 
Làm phóng sự giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn
Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn
50.000.000đ
Thường xuyên
In ấn tài liệu và phát hành đĩa tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54.550.000đ
Quý III/2011
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tới 11 xã có nguy cơ bất bình đẳng giới cao
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội
16.500.000đ
Quý III/2011
2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới
 
 
Tập huấn kiến thức về bình đẳng giới và VSTBCPN; hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền phụ trách công tác bình đẳng giới, VSTBCPBN các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.
Ban VSTBCPN chủ trì phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn
60.000.000đ
Quý III đến Quý IV năm 2011
Trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm tại các mô hình, địa phương làm tốt công tác bình đẳng giới, VSTBCPN trong và ngoài tỉnh.
Ban VSTBCPN tỉnh Lạng Sơn
40.000.000đ
Quý IV năm 2011
3. Công tác kiểm tra, giám sát
 
 
Kiểm tra việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch hành động số 74/KH-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015
Thành viên Ban VSTBCPN tỉnh Lạng Sơn
25.000.000
từ Quý III đến Quý IV năm 2011

 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Hội LHPN tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên trong phạm vi toàn tỉnh;
- Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới;
- Hướng dẫn tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới cũng như thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
          2. Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho các tổ chức xã hội và công dân.
          3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Chủ trì, phối hợp với Báo Lạng Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân về Luật bình đẳng giới, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có các chuyên mục đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật cũng như thông tin tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong việc thực hiện bình đẳng giới, phê phán hành vi, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
          4. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn
- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về bình đẳng giới và VSTBCPN; hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền phụ trách công tác bình đẳng giới, VSTBCPBN các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.
          - Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch hành động số 74/KH-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015; chương trình hoạt động VSTBCPN năm 2011.
          Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2011 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.
 

 
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
   Tô Hùng Khoa

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn