Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tập huấn công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới (682/UBND-NC).

 

                  Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 
 
 
Để đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 02/2008/HD-BCA(A11) ngày 07/3/2008 của Bộ Công an về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình mới và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng chống khủng bố trong thời gian tới, đồng thời tổ chức tập huấn cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống khủng bố và một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh;
Sau khi xem xét đề xuất của Công an tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới theo các nội dung:
- Công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình mới; việc phổ biến, quán triệt chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 02/2008/HD-BCA(A11) ngày 07/3/2008 của Bộ Công an về công tác phòng chống khủng bố; nêu rõ cách thức, nội dung phương pháp, hình thức triển khai theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Đánh giá một cách toàn diện sâu sắc về thực trạng, kết quả triển khai công tác phòng chống khủng bố trên các mặt: nhận thức, nắm tình hình, công tác phòng ngừa không để xảy ra khủng bố, việc xác định mục tiêu, địa bàn trọng điểm cần bảo vệ, các vụ việc xảy ra có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động khủng bố, công tác phối kết hợp và các phương án phòng ngừa giải quyết tình huống xấu xảy ra… tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân thành công, những mặt tồn tại, hạn chế chưa đạt được để có biện pháp chấn chỉnh.
- Xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác này trong thời gian tới, đồng thời nêu rõ kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo công tác phòng chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác phòng chống khủng bố cho sát tình hình thực tế của địa phương.
- Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn (qua phòng PA61- Công an tỉnh) trước ngày 20/9/2011 để tổng hợp phục vụ công tác tập huấn.
2. Giao Công an tỉnh:
- Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ công tập huấn.
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xem xét và đề xuất kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn.
Yêu cầu các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn