Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ Về việc Ban hành Nội quy phòng chống cháy nổ tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

 UBND TỈNH LẠNG SƠN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        VĂN PHÒNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 


         Số:  64/QĐ-VP                            Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Nội quy phòng chống cháy nổ

tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UB ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn người, tài sản của cơ quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “ Nội quy phòng chống cháy nổ tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Những điều quy định trước đây trái với Nội quy này đều bãi bỏ.

Điều 3: Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm Tin học-Công báo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

                    KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như Điều 3;

- C,PVP UBND tỉnh;

- Các phòng, TT THCB;

- Các chuyên viên;

- Lưu: VT, HCTC.

 

 

                                 

                                 

                                Triệu Thắng Khì

 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         VĂN PHÒNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ______________                                                                __________________________________

                            

                                            

 NỘI QUY

Phòng chống cháy nổ

tại Văn phòng Uỷ ban nhân tỉnh Lạng Sơn

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ – VP ngày      tháng     năm 2009  

                               của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Nội quy về phòng chống cháy nổ được xây dựng nhằm góp phần nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác phòng chống cháy nổ của Văn phòng UBND tỉnh để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản trong cơ quan.

 

         I. QUY ĐỊNH CHUNG:

         1. Công tác phòng chống cháy nổ trong cơ quan là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

         2. Mọi cán bộ. công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đều có trách nhiệm tham gia xử lý và giải quyết khi có sự cố cháy nổ xẩy ra.

         3. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều có trách nhiệm sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, bảo quản và đảm bảo an toàn về tài liệu, tài sản đã được cơ quan cung cấp trang bị phục vụ công tác chuyên môn.

        4. Phòng Quản trị - Tài vụ có trách nhiệm phối kết hợp thường xuyên với phòng Hành chính - Quản trị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chăm lo các điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống cháy nổ.

 

       II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

       A. Về sử dụng điện.

       1. Nghiêm cấm sử dụng điện ngoài mục đích phục vụ cho các trang thiết bị liên quan đến sử dụng điện được cơ quan trang bị để đảm bảo hoạt động cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: may so đun nước, bếp điện, máy sưởi, bàn là, các dụng cụ cá nhân khác có liên quan đến sử dụng điện tại nơi làm việc.

       2. Chỉ được sử dụng điện trong các ổ cắm quy định, các thiết bị phải đảm bảo an toàn và được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Nghiêm cấm việc câu, mắc và sử dụng điện tuỳ tiện, tự ý sửa chữa thay thế các thiết bị về điện, để chất dễ cháy gần cầu dao, cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.     

       3. Nghiêm cấm việc tự ý đấu, nối tiếp điện; sửa chữa điện, thay thế các thiết bị điện. Mọi nhu cầu về sử dụng, sửa chữa điện do phòng Quản trị - Tài vụ chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao.

       4. Khi lắp đặt bổ xung các thiết bị sử dụng điện phụ tải có công xuất lớn (máy diều hoà nhiệt độ) phòng Quản trị - Tài vụ xem xét cụ thể nguồn điện cung cấp đáp ứng được yêu cầu cân điện giữa các pha để đảm bảo an toàn đối với tủ điện tổng của cơ quan.    

       5. Hết giờ làm việc theo quy định hoặc trong giờ hành chính không làm việc tại phòng, trước khi ra khỏi phòng khoá cửa cần kiểm tra và thực hiện ngắt cầu dao điện, Át tô mát, công tắc, rút đầu cắm của các thiết bị sử dụng điện ra khỏi ổ cắm điện ở bảng điện.

       6. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chủ động kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp hở, dò điện, chập điện; các dây dẫn, ổ cắm, phích cắm điện không đảm bảo an toàn và báo cho phòng Quản trị - Tài vụ để xử lý. Trường hợp không báo hoặc có báo nhưng phòng Quản trị - Tài vụ không khắc phục sửa chữa, nếu để xẩy ra sự cố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân tuỳ theo mức độ thiệt hại gây ra.

       7. Khi vận hành hệ thống điều hoà tổng phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị tại phòng họp tầng IV, hội trường tầng II trong trụ sở cơ quan, nhân viên phụ trách kỹ thuật điện nước thuộc phòng Quản trị-Tài vụ phải có trách nhiệm thường trực theo dõi tình trạng hoạt động của máy để kịp thời xử lý khi có sự cố kỹ thuật xẩy ra.

       7. Nhân viên phụ trách kỹ thuật điện nước thuộc phòng Quản trị - Tài vụ hàng ngày có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên toàn bộ hệ thống cung cấp điện trong trụ sở làm việc, kịp thời phát hiện những biểu hiện không bình thường có thể gây chập cháy do điện gây ra, đồng thời báo cáo lãnh đạo phòng để có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn.

      Có sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ về tình hình, mức độ các trường hợp sự cố liên quan đến sử dụng điện và kết quả đã tự khắc phục được hoặc vượt quá khả năng cho phép cần phải thay thế, sửa chữa, cũng như kiến nghị đề xuất tiếp theo đối với lãnh đạo Văn phòng.

      8. Ngày làm việc trong giờ hành chính bộ phận lễ tân làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh phòng làm việc các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, các phòng họp khi phát hiện có thể mất an toàn do điện gây ra thì trực tiếp báo ngay cho Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ hoặc nhân viên phụ trách điện nước của cơ quan để khắc phục kịp thời.

          Ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật), ngày lễ nhân viên lễ tân được phân công đến cơ quan làm công việc vệ sinh quét dọn, có trách nhiệm kiểm tra ổ cắm, công tắc, cầu dao các bảng điện  lối hành lang đi lại của các tầng trong trụ sở, nếu có biểu hiện gây ra chập cháy thì báo cáo ngay với lãnh đạo Văn phòng trong ca trực để chỉ đạo xử lý kịp thời.

       9. Giao cho nhân viên trực cơ quan đảm nhiệm việc đóng, ngắt hệ thống điện chiếu sáng trong khuôn viên, hành lang các tầng (từ tầng I đến tầng IV) và khu vực sảnh tầng I trong trụ sở cơ quan, đặc biệt lưu ý kiểm tra việc tắt các bóng điện chiếu sáng ở hành lang các tầng trong trụ sở giờ nghỉ trưa. Đồng thời có trách nhiệm khi phát hiện có hiện tượng các thiết bị, vật tư liên quan đến sử dụng điện không đảm bảo an toàn, kịp thời báo cho Nhân viên phụ trách kỹ thuật điện nước của cơ quan để xử lý.

      10. Cá nhân được giao trách nhiệm quản lý kho cất giữ các tài sản, văn phòng phẩm ( khu tầng hầm), kho lưu trữ tài liệu của Văn phòng phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện; khi ra khỏi kho ngoài việc ngắt cầu dao, tắt công tắc điện phải rút nắp ổ cầu chì để giảm rủi ro gây mất an toàn ở mức thấp nhất.

 

      B. Phòng chống cháy, nổ:   

      1. Nghiêm cấm mang chất gây nổ, gây cháy vào trong trụ sở làm việc. Trường hợp mang khí ga vào phục vụ bếp của cơ quan, nạp khí ga bổ xung cho máy điều hoà nhiệt độ, phòng Quản trị - Tài vụ cần giám sát kiểm tra chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

      2. Nghiêm cấm việc đốt lửa, thắp hương, nến và các hành vi khác có nguy cơ gây ra cháy nổ trong cơ quan.

      3. Nhân viên phục vụ bếp của cơ quan thường xuyên kiểm tra hệ thống van, dây dẫn ga từ bình ga lên bếp ga, nếu phát hiện không đảm bảo an toàn thì ngừng ngay việc sử dụng và báo cáo lãnh đạo phòng phụ trách trực tiếp để xử lý kịp thời.

      3. Các máy điều hoà nhiệt độ khi sử dụng phải thao tác đóng, ngắt điện bằng cầu dao hoặc Át tô mát. Tất cả các máy điều hoà nhiệt độ phải được kiểm tra bảo dưỡng khi có hiện tượng không đảm bảo kỹ thuật, khi thực hiện phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng chống cháy để xử lý kịp thời khi xẩy ra sự cố.   

      4. Nghiêm cấm sử dụng lửa hoặc phát lửa, hút thuốc lá tại các nơi như sau: trong kho, phòng lắp đặt tủ điện tổng (tại phòng của nhân viên kỹ thuật phụ trách điện nước cơ quan), phòng trung tâm điều khiển máy điều hoà tổng (phục vụ cho hội trường tầng II, phòng họp tầng IV), phòng lắp đặt máy chủ (Trung tâm Tin học – Công báo), khu vực ga ra để ô tô và những nơi có vật liệu dễ cháy.

      5. Phòng Quản trị - Tài vụ có trách nhiệm thường xuyên lau chùi, bảo quản và  kiểm tra thời hạn sử dụng, độ an toàn của các loại bình chữa cháy (bình khí, bình bọt) để bảo đảm sử dụng chữa cháy có hiệu quả. Bố trí các bình chữa cháy theo nguyên tắc ưu tiên ở gần những nơi có thể gây ra rủi ro cháy nổ cao và để ở nơi thuận lợi khi sử dụng (dễ thấy, dễ lấy), nhưng phải đảm bảo mỹ quan trong trụ sở cơ quan.

      6. Phòng Hành chính-Tổ chức xây dựng phương án phòng chống cháy nổ tại chỗ và có sự phối kết hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, Đội phòng cháy, chữa cháy của cơ quan luôn được bổ xung, kiện toàn để có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.

      7. Khắc phục kịp thời những kiến nghị của cơ quan chuyên môn có chức năng qua các lần kiểm tra thực tế tại cơ quan về công tác phòng chống cháy, nổ.

      8. Phòng Hành chính-Tổ chức phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PC23) Công an tỉnh tổ chức phổ biến các văn bản, tuyên truyền về những nội dung cơ bản nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực hành thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy dập tắt khi có tình huống cháy nổ xẩy ra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

         1. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được phân công phụ trách về công tác Hành chính-Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện Nội quy này.

         2. Phòng Quản trị-Tài vụ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy về công tác phòng chống cháy nổ của cán bộ, công chức và các phòng, bộ phận trong cơ quan.

         3. Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Trung tâm Tin học- Công báo có trách nhiệm kiểm tra nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nghiêm túc thực hiện nội quy theo quy định.

        4. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan sẽ được xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

 

                                                                                        KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                     PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Triệu Thắng Khì

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn