Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2011-2012 (07/CT-UBND).

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo

trên địa bàn tỉnh năm học 2011 – 2012

 
 
Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012;
Căn cứ tình hình thực tế về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, nhằm phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
          1. Ngành Giáo dục và Đào tạo
          1.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
          a) Nhiệm vụ chung của các cấp học
          - Toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục và đào tạo.
 - Tổ chức triển khai trong toàn ngành thực hiện đầy đủ nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012, nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ năm học cần gắn với đặc thù của từng cấp học và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; triển khai bền vững, sâu rộng cuộc vận động "Hai không"; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Chú trọng công tác giáo dục dân tộc, nâng cao chất lượng dạy và học vùng khó khăn, quan tâm đặc biệt đối với học sinh các dân tộc rất ít người.
Từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS, phổ thông dân tộc bán trú. Tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
          - Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015.
- Chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở các cấp học.
- Tập trung thanh tra chuyên đề, chú trọng thanh tra chuyên môn. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định.
- Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên. Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh, sinh viên.
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục và xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.
- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.
b) Giáo dục mầm non
- Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đạt trên 25% trong độ tuổi ra nhà trẻ và 96% trẻ ra lớp mẫu giáo. Tăng tỷ lệ số nhóm, lớp thực hiện bán trú và 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới.
          - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2011 về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 17/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015.
c) Giáo dục phổ thông
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015.
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2015.
- Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển trường THPT chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.
- Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế.
          - Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến mới về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh triển khai tự đánh giá, đánh giá ngoài các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012.
d) Giáo dục thường xuyên
- Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống mạng lưới các trung tâm giáo dục thường xuyên theo mô hình dạy văn hoá kết hợp với hướng nghiệp, dạy nghề. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.
- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học; Tập trung nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi và mở rộng xóa mù chữ cho những người từ 35 tuổi trở lên; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập và Đề án Xoá mù chữ giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ.
          - Khảo sát điều tra số lượng thanh, thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi ở các xã, phường, thị trấn có bằng tốt nghiệp THCS để vận động ra lớp bổ túc THPT mở tại trung tâm các cụm xã.
e) Giáo dục chuyên nghiệp
- Triển khai thực hiện Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình củng cố, đổi mới, phát triển các trường cao đẳng và dạy nghề của tỉnh giai đoạn 2011-2020.
- Thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng, học sinh sau trung học cơ sở vào trung cấp chuyên nghiệp.
- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý. Tiếp tục thực hiện tăng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo và đào tạo theo nhu cầu xã hội, đáp ứng việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.
 1.2. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục
          - Tăng cường phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
          - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Tiếp tục thực hiệnQuyết định số 76/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.
1.3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Triển khai thực hiện quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học. Chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá;bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp, cán bộ làm công tác thiết bị và thư viện.
    - Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng các cấp học và chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.
    - Tiếp tục công tác luân chuyển và biệt phái giáo viên phổ thông.
1.4. Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị giáo dục
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.
- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thiết bị trường học và các cơ sở hạ tầng theo hướng chuẩn hóa, chủ động xây dựng phòng học bộ môn, phòng thiết bị. Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học; chủ động rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học kịp thời phục vụ năm học mới. Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.
- Tham mưu xây dựng, hiện đại hóa trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; củng cố trường phổ thông dân tộc nội trú và phát triển phổ thông dân tộc bán trú; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trung cấp chuyên nghiệp.
- Tăng cường triển khai có hiệu quả các Dự án về giáo dục và đào tạo, thu hút các nguồn để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
          2. Ủy ban nhân nhân các huyện, thành phố
          - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng ban hành Nghị quyết về công tác giáo dục và Chỉ thị công tác giáo dục và đào tạo; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011-2012.
- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp, tạo điều kiện cho ngành giáo dục - đào tạo có điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tăng cường quản lý cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của các trường, các trung tâm dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để quản lý về chất lượng đào tạo, đảm bảo hợp lý về cơ cấu, chất lượng đội ngũ lao động qua đào tạo theo yêu cầu phát triển của xã hội.
- Thực hiện có hiệu quả Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan
          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và các mục tiêu về giáo dục - đào tạo đến năm 2015 theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
          5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước trong và sau lễ khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2011 - 2012.
 - Thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhằm tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy truyền thống ham học, lao động sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Đề nghịỦy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống tổ chức Hội, đoàn thể của mình phối hợp với chính quyền các cấp vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện về yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn và phối hợp Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học; kịp thời báo cáo phản ánh tình hình, đề xuất giải pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp để tổ chức quán triệt và thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn