Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Quyết định Phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
––––––
Số: 1059 /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––

Lạng Sơn, ngày 06  tháng 7 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn
lập dự án Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
–––––––––––––––––––––
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-BNN-TL ngày 27/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tài liệu hướng dẫn rà soát và điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020;
Xét Báo cáo kết quả thẩm định số: 199/BC-SKHĐT ngày 23/6/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT Lạng Sơn.
3. Nội dung đề cương:  Chi tiết như Phụ lục I kèm theo.
4. Dự toán kinh phí: 509 triệu đồng, trong đó:
- Chi phí xây dựng đề cương và lập dự toán:    15 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng báo cáo dự án quy hoạch: 428 triệu đồng;
- Chi phí quản lý và điều hành:                         66 triệu đồng;
 (Dự toán chi tiết như Phụ lục II kèm theo)
5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT.
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2011.
8. Kế hoạch đấu thầu:
a) Phần công việc đã thực hiện: Xây dựng đề cương và lập dự toán kinh phí dự án: 15 triệu đồng.
b) Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý và điều hành: 66 triệu đồng.
c) Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:
- Phân chia gói thầu: Toàn bộ phần nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án Quy hoạch được phân chia làm một gói thầu.
- Nội dung gói thầu:
+ Tên gói thầu: Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
+ Giá gói thầu: 428 triệu đồng;
+ Nguồn vốn: Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT;
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
+ Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 năm 2011;
+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 5 tháng.
Điều 2. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Lạng Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập quy hoạch bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                     
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Lý Vinh Quang
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn