Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Biên chế công chức năm 2012 của tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 84/KH-UBND
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 8  năm 2011

 
KẾ HOẠCH
Biên chế công chức năm 2012 của tỉnh Lạng Sơn
 
 Kính gửi: Bộ Nội vụ
Thực hiện Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch biên chế công chức, tổ chức thẩm định, tổng hợp và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Nội vụ Kế hoạch biên chế công chức năm 2012 của tỉnh Lạng Sơn như sau:
I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
1. Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lạng Sơn là 2.352 biên chế, tăng 21 biên chế công chức so với năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quyết định giao 2.344 biên chế hành chính năm 2011 đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Để lại dự phòng 08 chỉ tiêu biên chế hành chính để kiện toàn Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trên cơ sở Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổng số có mặt đến ngày 30/5/2011 của các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố là 2.518 người, trong đó:
- Biên chế công chức hành chính: 2.098;               
- Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 186;   
- Lao động hợp đồng theo Nghị định 44/2003/NĐ-CP: 234;
Số biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính có mặt thấp hơn so với số biên chế được phân bổ năm 2011 là do:
- Thực hiện Luật Cán bộ, Công chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Tuy nhiên, ngày 30/12/2010, Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng công chức. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011. Do vậy năm 2010 không tổ chức thi tuyển được;
- Đầu năm 2011, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố tập trung nguồn lực phục vụ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nên đến thời điểm hiện tại cũng chưa tổ chức tuyển dụng được;
- Mặt khác, qua các kỳ thi tuyển của những năm trước đây, một số vị trí công tác không có người đăng ký dự tuyển do không có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức đã thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP đối với người lao động. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định.
2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, năm 2011, tỉnh Lạng Sơn có 781 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó:
- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 646 đơn vị;
- Sự nghiệp Y tế:                         35 đơn vị;
- Sự nghiệp Văn hóa, thể thao:     30 đơn vị;
- Sự nghiệp Khác:                         70 đơn vị;
Tổng số biên chế công chức là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động của tỉnh Lạng Sơn có mặt đến ngày 30/5/2011 là 751 người, chia ra:
- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 631;
- Sự nghiệp Y tế:                          35;
- Sự nghiệp Văn hóa, thể thao:     25;
- Sự nghiệp Khác:                         60;
          Số biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp có mặt ít hơn số đơn vị sự nghiệp là do một số đơn vị có người đứng đầu đơn vị là công chức kiêm nhiệm hoặc được giao quyền trưởng đơn vị hoặc giao phụ trách đơn vị. 
II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2012
Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch biên chế, quản lý và sử dụng biên chế hàng năm theo quy định.
1. Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2012
Năm 2011, tỉnh Lạng Sơn được giao 2.352 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính. Kế hoạch biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn là 2.477 biên chế, tăng 125 biên chế so với năm 2011. Ở các cơ quan, tổ chức sau:
- Văn phòng UBND tỉnh: Tăng 05 biên chế;
- Sở Nội vụ: Tăng 18 biên chế;
- Sở Tư pháp: Tăng 05 biên chế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng 03 biên chế;
- Sở Tài chính: Tăng 04 biên chế;
- Sở Công Thương: Tăng 01 biên chế;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng 26 biên chế;
- Sở Giao thông vận tải: Tăng 05 biên chế;
- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng 03 biên chế;
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng 10 biên chế;
- Sở Y tế: Tăng 04 biên chế;
- Thanh tra tỉnh: Tăng 02 biên chế;
- Ban Dân tộc: Tăng 03 biên chế;
- Văn phòng Ban chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng: Tăng 02 biên chế;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn: Tăng 10 biên chế;
- Ủy ban nhân dân 11 huyện, thành phố: Tăng 24 biên chế (mỗi huyện tăng 02 biên chế, huyện Bình Gia và huyện Đình Lập tăng 03 biên chế).
2. Kế hoạch biên chế công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập năm 2012
Năm 2011, tỉnh Lạng Sơn có 781 đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch năm 2012, tỉnh Lạng Sơn có 811 đơn vị sự nghiệp công lập, tăng 30 đơn vị so với năm 2011, trong đó:
- Sự nghiệp giáo dục đào tạo 675 đơn vị, tăng 29 đơn vị;
- Sự nghiệp y tế 35 đơn vị;
- Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao 30 đơn vị;
- Sự nghiệp khác 71 đơn vị, tăng 01 đơn vị.
Vì vậy, kế hoạch biên chế công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập năm 2012 của tỉnh là 811 biên chế, tăng 30 biên chế so với năm 2011.
3. Biểu gửi kèm theo kế hoạch biên chế công chức năm 2012
Biểu lập kế hoạch biên chế năm 2012; biểu thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả sử dụng biên chế được giao trong các cơ quan, tổ chức hành chính, trong các đơn vị sự nghiệp công lập của năm trước liền kề theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV gửi kèm kế hoạch biên chế công chức năm 2012 gồm:  
- Biểu số 1B: Kế hoạch biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2012;
- Biểu số 2B: Kế hoạch biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2012;
- Biểu số 3B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính có mặt đến 31/12/2010;
- Biểu số 4B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt đến 31/12/2010.
4. Tài liệu gửi kèm theo kế hoạch biên chế công chức năm 2012
Tài liệu gửi kèm theo kế hoạch biên chế công chức năm 2012 được thống kê, tổng hợp tại Phụ lục I và photo gửi kèm theo Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch biên chế công chức năm 2012 của tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng sơn báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 
CHỦ TỊCH
 
 
Vy Văn Thành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn