Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban chỉ đạo 127 tỉnh Lạng Sơn

UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN CHỈ ĐẠO 127
 

 Số: 82/KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                     Lạng Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm
thành lập Ban chỉ đạo 127 tỉnh Lạng Sơn
 

          1. Thời gian, địa điểm:
          - Thời gian: một buổi bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 23/8/2011;
          - Địa điểm: Hội trường Tầng II, Trụ sở UBND tỉnh.
          2. Thành phần:
          a) Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Ban và Thường trực Ban chỉ đạo 127 TW.
          b) Đại biểu tỉnh:
         
- Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy;
          - Thường trực HĐND tỉnh và Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
          - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí lãnh đạo, thành viên và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 127 tỉnh;
- Lãnh đạo BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh;
- Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn.
c) Đại biểu huyện, thành phố
Lãnh đạo UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.
(UBND tỉnh có Giấy mời đối với đại biểu Trung ương, đại biểu tỉnh và đại biểu các huyện, thành phố kèm theo Kế hoạch này)
          d) Đại biểu của các đơn vị trực tiếp trong công tác 127      
Đại diện lãnh đạo của các đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan, Trạm KSLH Dốc Quýt, Chi cục Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hạt Kiểm Lâm, Đội Chống Buôn lậu, Công an các huyện và thành phố Lạng Sơn, các Đội Quản lý thị trường, Đội 127
(Giao BCH BĐ Biên phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh mời)
e) Sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng chức năng:
Biên phòng, Công an, Hải quan, Thuế, Kiểm lâm, Chi cục Kiểm dịch vùng, Chi cục Thú y, Chi cục An toàn VSTP, Quản lý thị trường. Mỗi cơ quan được  lựa chọn, để cử 05 đồng chí, riêng Chi cục Quản lý thị trường cử 20 đồng chí
 (Giao cơ quan Thường trực BCĐ 127 tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan mời)
f) Lãnh đạo và Phóng viên Báo, Đài
- Lãnh đạo, Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn;
- Lãnh đạo, Phóng viên Báo Tiền phong, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng sơn.
3. Chương trình buổi lễ bao gồm các nội dung sau:
- Chiếu phóng sự “Chống buôn lậu, cuộc chiến nhiều gian nan” (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm);
- Ổn định tổ chức, chào cờ (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch );
- Trình bày báo cáo kết quả 10 năm hoạt động của BCĐ 127 tỉnh (Lãnh đạo Ban chỉ đạo 127 tỉnh);
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo BCĐ 127 TW;
- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công tác thi đua khen thưởng, trao bằng khen của Chính phủ, BCĐ 127 TW và của UBND tỉnh Lạng Sơn cho các tập thể và cá nhân (Ban thi đua khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm);
- Bế mạc buổi Lễ.
4. Phân công nhiệm vụ
a) Cơ quan thường trực BCĐ 127 Tỉnh:
- Xây dựng Chương trình chi tiết của buổi Lễ;
- Chuẩn bị Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh và báo cáo kết quả 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo 127 tỉnh;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhận Bằng khen và tổ chức trao tặng tại buổi Lễ.
c) Báo Lạng Sơn:
Tổ chức phát hành số Báo Lạng Sơn đặc biệt gồm các bài viết, tin, ảnh tuyên truyền về hoạt động của BCĐ 127 tỉnh, các ngành thành viên và đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
- Tổ chức xây dựng và chiếu phóng sự “Chống buôn lậu, cuộc chiến nhiều gian nan” tại chương trình của buổi Lễ;
- Chỉ đạo khai thác, biên tập, tăng thời lượng phát sóng trên chương trình truyền hình, chương trình phát thanh các tin bài, phóng sự về hoạt động chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm SHTT và công tác đảm bảo VSATTP... Thời gian phát sóng liên tục từ ngày 15/8/2011.
5. Kinh phí tổ chức: Chi từ kinh phí hoạt động của BCĐ 127 tỉnh.
Yêu cầu các ngành, đơn vị trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này./.
 

 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn